Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2001/114/ЕО относно определени частично или напълно дехидратирани консервирани млека, предназначени за консумация от човека - Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1255/1999 относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти - Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 2597/97 относно определяне на допълнителни правила за общата организация на пазара на мляко и млечни продукти по отношение на млякото за пиене
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2001/114/EC relating to certain partly or wholly dehydrated preserved milk for human consumption - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 1255/1999 on the common organisation of the market in milk and milk products - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 2597/97 laying down additional rules on the common organisation of the market in milk and milk products for drinking milk
Дата на документа: 15/02/2007
№ на документ: COM(2007) 58
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове