Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА в съответствие с член 251, параграф 2, алинея трета, точка (в) от Договора за ЕО, за измененията на Европейския парламент на общата позиция на Съвета, касаеща предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, изменяща Директива на Съвета 91/440/ЕИО за развитието на железниците на Общността и Директива 2001/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за разпределянето на инфраструктурния капацитет и за събирането на такси за ползване на железопътната инфраструктура - ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА в съответствие с член 250, параграф 2 от Договора за ЕО
Заглавие на английски: OPINION OF THE COMMISSION pursuant to Article 251(2), third subparagraph, point (c) of the EC Treaty, on the European Parliament's amendments to the Council's common position regarding the proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directive 91/440/EEC on the development of the Community's railways and Directive 2001/14/EC of the European Parliament and of the Council on the allocation of railway infrastructure capacity and the levying of charges for the use of railway infrastructure - AMENDING THE PROPOSAL OF THE COMMISSION pursuant to Article 250 (2) of the EC Treaty
Дата на документа: 22/02/2007
№ на документ: COM(2007) 78
Вид документ: Становище
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове