Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (Евратом, EОВС, EИО) № 549/69 относно определяне на категориите на длъжностните лица и други служители на Европейските общности, за които се прилагат разпоредбите на член 12, на член 13, втори параграф и член 14 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Общностите
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (Euratom, ECSC, EEC) No 549/69 determining the categories of officials and other servants of the European Communities to whom the provisions of Article 12, the second paragraph of Article 13 and Article 14 of the Protocol on the Privileges and Immunities of the Communities apply
Дата на документа: 23/05/2008
№ на документ: COM(2008) 305
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Административни въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове