Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани - Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменения на Общата селскостопанска политика чрез изменение на Регламенти (EО) № 320/2006, (EО) № 1234/2007, (EО) № 3/2008 и (EО) № […]/2008 - Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно изменение на Регламент (EО) № 1698/2005 за подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (EЗФРСР) - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение 2006/144/EО относно Стратегическите насоки на Общността за развитието на селските райони (период на програмиране 2007 — 2013 година)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION establishing common rules for direct support schemes for farmers under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers - Proposal for a COUNCIL REGULATION on modifications to the common agricultural policy by amending Regulations (EC) No 320/2006, (EC) No 1234/2007, (EC) No 3/2008 and (EC) No […]/2008 - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 1698/2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) - Proposal for a COUNCIL DECISION amending Decision 2006/144/EC on the Community strategic guidelines for rural development - (programming period 2007 to 2013)
Дата на документа: 20/05/2008
№ на документ: COM(2008) 306
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове