Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - придружаващ документ към Предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на потребителите с оглед на някои аспекти на таймшеринга, дългосрочните туристически продукти, препордажбата и замяната – Проект на оценка на въздействието от преразглеждане на Директивата за таймшеринга (94/47/EC) - Резюме на оценката на въздействието
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of consumers in respect of certain aspects of timeshare, long-term holiday products, resale and exchange - Draft IMPACT ASSESSMENT on the Revision of the Timeshare Directive (94/47/EC) - SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 07/06/2007
№ на документ: SEC(2007) 744
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове