Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Документ, придружаващ Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 96/22/ЕО на Съвета относно забрана на употребата на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие на бета-агонисти в животновъдството - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - Въздействие на предложението върху фирмите и по-специално върху малките и средни предприятия (МСП)
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directive 96/22/EC concerning the prohibition on the use in stockfarming of certain substances having a hormonal or thyreostatic action and of beta agonists - IMPACT ASSESSMENT - The impact of the proposal on business with special reference to small and medium-sized enterprises (SMEs)
Дата на документа: 04/06/2007
№ на документ: SEC(2007) 733
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове