Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите - Към общи принципи за Flexicurity: Повече и по-добри работни места чрез гъвкавост и сигурност - Оценка на въздействието
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Towards Common Principles of Flexicurity: More and better jobs through flexibility and security - Impact Assessment
Дата на документа: 27/06/2007
№ на документ: SEC(2007) 861
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове