Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - придружаващ документ към Предложенията за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика за емеделски производители и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители - РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за промени в общата селскостопанска политика чрез изменение на Регламенти (ЕО) № 320/2006, (EО) № 1234/2007, (ЕО) № 3/2008 и (EО) № /2008 - РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) - РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение 2006/144/EО относно стратегическите насоки на Общността за развитие на селските райони (период на програмиране от 2007 г. до 2013 г.) - Обобщение на оценката на въздействие
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the Proposals for COUNCIL REGULATION establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy for farmers and establishing certain support schemes for farmers - COUNCIL REGULATION on modifications to the common agricultural policy by amending Regulations (EC) No 320/2006, (EC) No 1234/2007, (EC) No 3/2008 and (EC) No […]/2008 - COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 1698/2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) - COUNCIL DECISION amending Decision 2006/144/EC on the Community strategic guidelines for rural development (programming period 2007 to 2013) - Impact Assessment summary
Дата на документа: 20/05/2008
№ на документ: SEC(2008) 1886
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове