Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Подкрепа за развиващите се страни за преодоляване на кризата - Целите на хилядолетието за развитие - Влияние на финансовата криза върху развиващите се страни
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Supporting developing countries in coping with the crisis - Millennium Development Goals - Impact of the Financial Crisis on Developing countries
Дата на документа: 08/04/2009
№ на документ: SEC(2009) 445
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Развитие и отношения със страните от АКТ
Kомисии
Връзки
Текстове