Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1934/2006 от 21 декември 2006 година относно създаването на финансов инструмент за сътрудничество с индустриализирани и други страни и територии с висок доход - ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER accompanying the proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 1934/2006 of 21 December 2006 establishing a financing instrument for cooperation with industrialised and other high- income countries and territories - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 22/04/2009
№ на документ: SEC(2009) 531
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Външни отношения
Kомисии
Връзки
Текстове