Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Доклад за напредъка в областта на възобновяемата енергия: Доклад на Комисията съгласно член 3 от Директива 2001/77/ЕО, член 4, параграф 2 от Директива 2003/30/ЕО и относно изпълнението на Плана за действие на ЕС за биомасата, COM(2005)628
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - The Renewable Energy Progress Report: Commission Report in accordance with Article 3 of Directive 2001/77/EC, Article 4(2) of Directive 2003/30/EC and on the implementation of the EU Biomass Action Plan, COM(2005)628
Дата на документа: 24/04/2009
№ на документ: COM(2009) 192
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове