Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружителен документ към Препоръка на Комисията в допълнение на Препоръки 2004/913/EО и 2005/162/EО по отношение на режима за възнагражденията на директорите в дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, и на Препоръка на Комисията относно политиката на възнаграждения в сектора на финансовите услуги - Оценка на въздействието - ОБОБЩЕНИЕ
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the COMMISSION RECOMMENDATION complementing Recommendations 2004/913/EC and 2005/162/EC as regards the regime for the remuneration of directors of listed companies and the COMMISSION RECOMMENDATION on remuneration policies in the financial services sector - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 30/04/2009
№ на документ: SEC(2009) 581
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове