Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА придружаващ ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА за мобилизиране на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) за улесняване на прехода към енергийно ефективна икономика с ниска въглеродна интензивност - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - {C(2009) 7604 окончателен}{SEC(2009) 1315}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the COMMISSION RECOMMENDATION on mobilising Information and Communications Technologies (ICT) to facilitate the transition to an energy-efficient, low-carbon economy - IMPACT ASSESSMENT SUMMARY - {C(2009) 7604 final}{SEC(2009) 1315}
Дата на документа: 09/10/2009
№ на документ: SEC(2009) 1316
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове