Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО OT КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Инвестиране в разработването на нисковъглеродни технологии (във връзка със Стратегическия план за енергийни технологии — SET-Plan) - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - {COM(2009) 519 final}{SEC(2009) 1295}{SEC(2009) 1296}{SEC(2009) 1298}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on Investing in the Development of Low Carbon Technologies (SET-Plan) - IMPACT ASSESSMENT - {COM(2009) 519 final} {SEC(2009) 1295}{SEC(2009) 1296}{SEC(2009) 1298}
Дата на документа: 07/10/2009
№ на документ: SEC(2009) 1297
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове