Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Действия на ЕС за интегриране на морското наблюдение, Придружаващ документа към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Към интегриране на морското наблюдение: Обща среда за обмен на информация за морската област на ЕС - {COM(2009) 538}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - EU led actions relevant for the integration of maritime surveillance activities Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Towards the integration of maritime surveillance:A common information sharing environment for the EU maritime domain - {COM(2009) 538}
Дата на документа: 15/10/2009
№ на документ: SEC(2009) 1341
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове