Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решенията и автентичните актове в областта на наследяването и създаването на европейско удостоверение за наследство - {SEC(2009) 410}{SEC(2009) 411}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession - {SEC(2009) 410}{SEC (2009)411}
Дата на документа: 14/10/2009
№ на документ: COM(2009) 154
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове