Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Да превърнем цифровия дивидент в социални постижения и икономически растеж - {SEC(2009) 1436}{SEC(2009) 1437}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Transforming the digital dividend into social benefits and economic growth - {SEC(2009) 1436}{SEC(2009) 1437}
Дата на документа: 28/10/2009
№ на документ: COM(2009) 586
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Информационно общество
Kомисии
Връзки
Текстове