Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Придружителен документ към СЪОБЩЕНИЕО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Да превърнем цифровия дивидент в социални постижения и икономически растеж и към ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА за улесняване на освобождаването на цифровия дивидент в Европейския съюз - {COM(2009) 586 окончателен}{C(2009) 8287 окончателен}{SEC(2009) 1436}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Transforming the digital dividend into social benefits and economic growth and the COMMISSION RECOMMENDATION - Facilitating the release of the digital dividend in the European Union - {COM(2009) 586 final}{C(2009) 8287 final}{SEC(2009) 1436}
Дата на документа: 28/10/2009
№ на документ: SEC(2009) 1437
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Информационно общество
Kомисии
Връзки
Текстове