Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - СОЛИДАРНОСТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО: НАМАЛЯВАНЕ НА НЕРАВНОПОСТАВЕНОСТТА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В ЕС - {SEC(2009) 1396}{SEC(2009) 1397}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - SOLIDARITY IN HEALTH: REDUCING HEALTH INEQUALITIES IN THE EU - {SEC(2009) 1396}{SEC(2009) 1397}
Дата на документа: 20/10/2009
№ на документ: COM(2009) 567
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове