Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА придружаващ Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМАНТ И НА СЪВЕТА относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване - РЕЗЮМЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - {COM(2009) 611 окончателен}{SEC(2009) 1477}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on investigation and prevention of accidents and incidents in civil aviation - SUMMARY IMPACT ASSESSMENT - {COM(2009) 611 final} {SEC(2009) 1477}
Дата на документа: 29/10/2009
№ на документ: SEC(2009) 1478
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове