Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Придружаваща документа към Предложението за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно участието на Общността в съвместна научноизследователска и развойна програма за Балтийско море (BONUS-169), предприета от няколко държави-членки - {COM(2009) 610}{SEC(2009) 1476}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT Accompanying document to the Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the participation by the Community in a Joint Baltic Sea Research and Development Programme (BONUS-169) undertaken by several Member States - {COM(2009) 610}{SEC(2009) 1476}
Дата на документа: 29/10/2009
№ на документ: SEC(2009) 1475
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Изследвания
Kомисии
Връзки
Текстове