Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Резюме на оценката на въздействието Придружителен документ към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Борбата с ХИВ/СПИН в Европейския съюз и съседните страни за периода 2009 - 2013 г. - {COM(2009) 569 окончателен}{SEC(2009) 1403}{SEC(2009) 1404}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Executive Summary of Impact Assessment Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Combating HIV/AIDS in the European Union and neighbouring countries, 2009 -2013 - {COM(2009) 569 final}{SEC(2009) 1403}{SEC(2009) 1404}
Дата на документа: 26/10/2009
№ на документ: SEC(2009) 1405
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове