Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - Придружителен документ към СЪОБЩЕНИЕО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Да превърнем цифровия дивидент в социални постижения и икономически растеж и към ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА за улесняване на освобождаването на цифровия дивидент в Европейския съюз - {COM(2009) 586 final} {C(2009) 8287 final}{SEC(2009) 1437}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - "Transforming the digital dividend into social benefits and economic growth" and the COMMISSION RECOMMENDATION - Facilitating the release of the digital dividend in the European Union - {COM(2009) 586 final} {C(2009) 8287 final}{SEC(2009) 1437}
Дата на документа: 28/10/2009
№ на документ: SEC(2009) 1436
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Информационно общество
Kомисии
Връзки
Текстове