Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, придружаваща СЪОБЩЕНИЕТО ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Солидарност в здравеопазването: Намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването в ЕС - {COM(2009) 567 final}{SEC(2009) 1397}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Solidarity in health: Reducing health inequalities in the EU - {COM(2009) 567 final}{SEC(2009) 1397}
Дата на документа: 20/10/2009
№ на документ: SEC(2009) 1396
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове