Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Варианти за етикетиране във връзка с хуманното отношение към животните и създаването на Европейска мрежа от референтни центрове за защита и хуманно отношение към животните - {SEC(2009)1433}{SEC(2009)1432}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Options for animal welfare labelling and the establishment of a European Network of Reference Centres for the protection and welfare of animals - {SEC(2009) 1432}{SEC(2009) 1433}
Дата на документа: 28/10/2009
№ на документ: COM(2009) 584
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове