Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - По-добре функционираща верига на предлагането на храни в Европа - {SEC(2009) 1445}{SEC(2009) 1446} {SEC(2009) 1447}{SEC(2009) 1448}{SEC(2009) 1449} {SEC(2009) 1450}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A better functioning food supply chain in Europe - {SEC(2009) 1445}{SEC(2009) 1446}{SEC(2009) 1447}{SEC(2009) 1448}{SEC(2009) 1449}{SEC(2009) 1450}
Дата на документа: 28/10/2009
№ на документ: COM(2009) 591
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове