Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Глобален мониторинг на околната среда и сигурността (ГМОСС): предизвикателства и следващи стъпки, отнасящи се до космическия компонент - {SEC(2009) 1439}{SEC(2009) 1440}{SEC(2009) 1441}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Global Monitoring for Environment and Security (GMES): Challenges and Next Steps for the Space Component - {SEC(2009) 1439}{SEC(2009) 1440}{SEC(2009) 1441}
Дата на документа: 28/10/2009
№ на документ: COM(2009) 589
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове