Народното събрание на основание чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България и чл. 97а, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема следната Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2007 г.):


ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА
на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2007 г.)


Народното събрание, като взима предвид
 • Отражението на предлаганите проекти за европейски актове върху качеството на живот на българските граждани, върху тяхното благосъстояние и перспективите им за пълноценно и всестранно развитие;
 • Значението, което предлаганите мерки биха имали върху защитата на правата на човека, социалните аспекти на европейската интеграция, грижите за здравето и сигурността на гражданите, за тяхното достойно място на пазара като създатели на блага и техни потребители;
 • Значимостта на предлаганите проекти за успешното социално-икономическо развитие на Република България, за утвърждаването у нас на свободата, демократичната политическа система и на пазарните отношения;
 • Мястото на предлаганите мерки в процеса на укрепване на правовата държава, борбата с корупцията и организираната престъпност, расизма и ксенофобията;
 • Нуждата от укрепване на ролята на Европейския съюз в света като защитник на демократичните ценности и човешките права, развитието на партньорството и сътрудничеството със съседните държави и успешното осъществяване на политиката на развитие;
 • Необходимостта от решителни действия за опазване на околната среда в национален, регионален и глобален мащаб и по-специално необходимостта от действия за предотвратяване на промените в климата;
 • Ролята на предлаганите проекти на актове за развитието на Европейския съюз за подобряване на работата на неговите институции;
 • Значимостта на мерките, предприемани от Европейския съюз за постигането на по-голяма икономическа, социална и териториална кохезия като предпоставка за реализация на европейските ценности;
 • Акцентите, поставени в Лисабонската стратегия за по-висока заетост и икономически растеж, за постигане на конкурентоспособност в глобален мащаб;
 • Обстоятелството, че Народното събрание следва да осъществява парламентарно наблюдение и контрол и по проекти на европейски актове, чието обсъждане от институциите на Европейския съюз е започвало през предходни години, но още не е приключило;
 • Възможността актовете в рамките на Общата политика в областта на външните отношения и сигурността, по-специално проектите за съвместни действия и за общи позиции, планирани за разглеждане от Съвета на министрите на външните работи, както и Общите стратегии, подготвяни за разглеждане от Европейския съвет да бъдат подлагани на текущо наблюдение и контрол по реда на чл. 97е от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание,
през 2007 г. упражнява парламентарно наблюдение и контрол по въпросите на Европейския съюз на основание чл. 97а - 97ж от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание по отношение на следните проекти на актове на европейските институции:

  Социална политика
 1. Проект на Директива за преносимостта на пенсионни права - COM(2005)507 Доклад на Комисия по труда и социалната политика
  Доклад на Комисия по бюджет и финанси
  Доклад на Комисия по европейски въпроси
  Досие в Европейския парламент
 2. Проекти на регламенти за осъвременяване на правната рамка относно координация на системите за социална сигурност - COM(2006)7; COM(2006)16; COM(2007)159 Доклад на Комисия по труда и социалната политика
  Досие в Европейския парламент
  Досие в Европейския парламент
 3. Проект на Директива за изменение на Директива 2001/23/ЕО за сближаване на законодателствата на държавите членки относно защита на правата на работниците при трансфер на предприятия
 4. Проект на Директива за изменение на Директива 98/59/ЕО относно информирането на работници при масови съкращения
 5. Предложението за кодифициране на Директива 89/655/EEО и нейните изменения - директиви 95/63/EО и 2001/45/EО, относно минималните изисквания за здраве и безопасност при използване на работното оборудване - COM(2006)652 Досие в Европейския парламент

  Здравеопазване и защита на потребителите
 6. Проект на Решение за Втора Програма на Общността в областта на здравеопазването (2007 - 2013 г.) - СОМ (2007)150 Доклад на Комисия по здравеопазването
 7. Проект на Директива за договорите за потребителски кредит - COM (2002)443
 8. Проект на Стратегия за политика на защита на потребителите за периода 2007 - 2013 г. - COM (2007)99
  Околна среда
 9. Проект на нова Рамкова директива за отпадъците - COM(2005)667 Доклад на Комисия по европейските въпроси
  Досие в Европейския парламент
 10. Проект на Директива за качествени екологични стандарти в областта на политиката за водите, изменяща Директива 2000/60/ЕО - COM(2006)397 Доклад на Комисия по европейските въпроси
  Досие в Европейския парламент
 11. Проект на Директива относно оценка и управление на риска от наводнения - COM(2006)15
 12. Проект на Рамкова директива за почвите - COM(2006)232 Доклад на Комисия по европейските въпроси
  Досие в Европейския парламент
 13. Проект на Директива за изменение на Директива 2003/87/ЕО, за създаване на европейската схема за разпределение на емисиите на парниковите газове и изменяща Директива 96/61/ЕО Доклад на Комисия по европейските въпроси
  Досие в Европейския парламент
 14. Проект на Директива за изменение на Директива 2001/81/ЕО относно националните максимално допустими емисии на някои атмосферни замърсители
 15. Проект на законодателна инициатива за намаляване на емисиите от въглероден диоксид от леки превозни средства Досие в Европейския парламент

  Свобода, сигурност и правосъдие
 16. Проект на Решение за изменение на Рамково решение на Съвета относно борбата с тероризма Доклад на Комисия по правни въпроси
  Доклад на Комисия по европейските въпроси
  Досие в Европейския парламент
 17. Проект на Рамково решение относно защитата на свидетелите и лицата, които сътрудничат по време на съдебния процес
 18. Проект на Регламент за създаване на Визов кодекс на Общността - COM(2006)403 Досие в Европейския парламент
 19. Проект на Регламент относно приложимото право към договорните задължения (Рим I) - COM(2005)650 Доклад на Комисия по правни въпроси
  Доклад на Комисия по европейските въпроси
  Досие в Европейския парламент
 20. Проект на Регламент относно приложимото право към извъндоговорните задължения (Рим II) - COM(2003)427
 21. Проект на Регламент относно компетентността и приложимото право по брачни дела, изменящ Регламент 2201/2003 (Рим III) - COM(2006)399 Доклад на Комисия по правни въпроси
  Доклад на Комисия по европейските въпроси
  Досие в Европейския парламент
 22. Проект на Рамково решение относно Европейската заповед за доказателствата за получаване на предмети, документи или информация за използване в наказателния процес - СОМ (2003)688 Доклад на Комисия по правни въпроси
  Доклад на Комисия по европейските въпроси
 23. Проект на Рамково решение за борба с расизма и ксенофобията - COM(2001)664 Доклад на Комисия по правни въпроси
  Доклад на Комисия по европейските въпроси
 24. Проект на Директива за обща рамка относно трудовата миграция Досие в Европейския парламент
  Доклад на Комисия по европейски въпроси
  Доклад на Комисия по труда и социалната политика
 25. Проект на Директива относно условията за влизане и пребиваване на висококвалифицирани работници Досие в Европейския парламент
  Доклад на Комисия по европейски въпроси
  Доклад на Комисия по труда и социалната политика
 26. Проект на Директива за минимални санкции за работодателите на незаконно пребиваващи граждани от трети страни Доклад на Комисия по труда и социалната политика
  Доклад на Комисия по европейските въпроси
  Досие в Европейския парламент

  Дружествено право
 27. Проект на Директива относно трансгранично преместване на седалищата на дружествата
 28. Проект на Директива за правата на глас на акционерите в публичните дружества - COM(2005)685
 29. Проект на акт за Обща рамка за позоваване в договорното право Доклад на Комисия по правни въпроси
  Доклад на Комисия по европейските въпроси

  Обща селскостопанска политика
 30. Проект на регламент във връзка с реформа на общата организация на пазара на плодове и зеленчуци - COM(2007)17
 31. Проекти на регламенти относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти - COM(2007)58-1; COM(2007)58-2; COM(2007)58-3
 32. Проект на Решение по Стратегията за здравето на животните
  Енергетика
 33. Проект на Директива относно мерки за завършване на вътрешния пазар на електричество и газ Досие в Европейския парламент
  Досие в Европейския парламент
  Досие в Европейския парламент
 34. Проект на Директива относно отоплението и охлаждането от възобновяеми енергийни източници
 35. Проект на Директива за изменение на Директива 2003/30/ЕО относно насърчаване използването на биогорива или други възобновяеми горива за транспорт
  Транспорт
 36. Проект на Регламент относно трансграничното прилагане на санкции в областта на пътната безопасност Досие в Европейския парламент
 37. Проект на Директива за изменение и допълнение на Директивата за държавен пристанищен контрол - COM(2005)588 Досие в Европейския парламент
 38. Проект на Регламент за гражданската отговорност на превозвачите на пътници по море и по вътрешни водни пътища в случай на злополука - COM(2005)592 Досие в Европейския парламент
 39. Проект на Директива за изменение на Директива 91/440/ЕO, насочена към отваряне на пазара за международните железопътни пътнически превози - COM(2004)139
 40. Проект на Регламент за правата и задълженията на пътниците при международните железопътни превози - COM(2004)143
 41. Проект на Регламент за изменение на Регламент № 1592 относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност (EASA) - COM(2005)579
 42. Проект на Директива за изменение на Директива 96/26/ЕО и на Директива 98/76/ЕО за условията за достъп до професията "автомобилен превозвач" за превоз на пътници и товари Досие в Европейския парламент
  Досие в Европейския парламент
 43. Проект на Директива относно утвърждаването на вътрешния пазар на пощенски услуги на Общността - COM (2006)594
  Телекомуникации и информационно общество
 44. Проект на Стратегия за европейско електронно включване
 45. Проект на акт за регулаторна рамка за телекомуникациите и предложение за таксите за международен роуминг - COM(2006)382
  Вътрешен пазар
 46. Проект на Директива относно координация на процедури за възлагане на концесии
 47. Проект на Директива за изменение на директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО за обжалване на процедури за възлагане на обществени поръчки - COM(2006)195
 48. Проект на Директива за обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността Досие в Европейския парламент
 49. Проект на Директива за платежоспособността на застрахователните компании (платежоспособност II) Досие в Европейския парламент
 50. Проект на Директива за изменение на Директивата относно осъществяване на колективни инвестиции в прехвърляеми ценни книжа (UCITS) - COM(2006)926
 51. Проект на Директива за платежните услуги във вътрешния пазар - COM(2005)603 Доклад на Комисия по бюджет и финанси

  Данъчна и митническа политика
 52. Акт относно обща консолидирана данъчна основа за облагане на предприятията Доклад на Комисия по бюджет и финанси
  Доклад на Комисия по европейските въпроси
 53. Проект на Директива за модернизация на ДДС законодателството във връзка с облагане доставките на финансови и застрахователни услуги Досие в Европейския парламент
  Доклад на Комисията по бюджет и финанси
  Доклад на Комисия по европейските въпроси
 54. Проект на Директива, изменяща Директива 92/12/ЕИО относно общите правила за акцизните стоки и складирането, движението и контрола на такива стоки - COM(2004)227
 55. Проект на Програма на Общността за усъвършенстване на данъчните системи в рамките на вътрешния пазар (Фискалис 2013) - COM(2006)202
 56. Проект на Директива за изменение на Директива 92/84/ЕИО относно сближаване на акцизните ставки на алкохол и алкохолните напитки - СОМ (2006)0486 Доклад на Комисия по бюджет и финанси
  Доклад на Комисия по европейските въпроси
 57. Проект на Директива на Съвета, изменяща Директива 2003/96/ЕО, относно корекцията на специалния данъчен механизъм за газьола, използван като моторно гориво за търговски цели, и съгласуването на данъчното облагане на безоловния бензин и газьола, използван като моторно гориво - COM (2007)52 Доклад на Комисия по бюджет и финанси
  Доклад на Комисия по европейските въпроси
 58. Проект на нов Митнически кодекс на Общността - COM(2005)608 Доклад на Комисия по бюджет и финанси

  Аудио-визия
 59. Проект на Директива за изменение на Директива 89/552/ЕИО и Директива 97/36/ЕО относно осъществяването на дейности по телевизионно излъчване - СОМ (2005)646 Доклад на Комисия по гражданско общество и медии

  Външни отношения
 60. Проекти за решения на Съвета на Европейския съюз по партньорствата с Хърватия, Турция, Македония, Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора и Сърбия (включително Косово)
 61. Проект на Споразумение за задълбочаване на сътрудничеството с Украйна
 62. Проект на Споразумение за партньорство и сътрудничество с Русия
 63. Проекти на споразумения за сътрудничество с държавите от Черноморския и Каспийския регион
 64. Проект на Общо споразумение със страните от АСЕАН
  Обща търговска политика
 65. Проект на Регламент за прилагането на Схемата за общи тарифни преференции (2009 - 2011) Досие в Европейския парламент
 66. Решения на Съвета на Европейския съюз по многостранните търговски преговори в Световната търговска организация