Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2008 г.) приета с Решение на НС от 21 март 2008 г.
Обн., ДВ, бр. 34 от 1 април 2008 г.


Народното събрание на основание чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България и чл. 97а, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема следната Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2008 г.)

ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2008 г.)

Народното събрание, като се ръководи от
 • Приноса на съответните европейски актове за успешното социално-икономическо развитие на Република България, за утвърждаването у нас на правовата държава и на демократичната политическа система;
 • Ролята на предлаганите проекти за развитието на Европа като континент на свобода, сигурност и благоденствие;
 • Нуждата от укрепване на глобалната роля на Европейския съюз като защитник на демократичните ценности и човешките права, на устойчивото социално и екологично развитие;
 • Спазването на принципите на субсидиарността и пропорционалността в европейския законодателен процес
реши да упражни правомощията си по чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България, като подложи на процедурата по парламентарно наблюдение и контрол по Глава десета от чл. 97а - чл. 97ж от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание следните проекти на актове, предвидени да бъдат предложени от Европейската комисия през 2008 г. и внесени за обсъждане и приемане в Съвета на Европейския съюз:
 1. Директива за изменение на Директива 2003/87/ЕО, установяваща схема за търговия с емисии на парникови газове - COM (2008) 16.
  Досие в Европейския парламент
  Доклад на Комисия по европейските въпроси
 2. Решение на Европейския парламент и на Съвета относно ангажиментите на държавите членки за намаляване на техните емисии на парникови газове с цел изпълнение на ангажиментите, поети от Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. - COM (2008) 17.
  Досие в Европейския парламент
  Доклад на комисия по европейските въпроси
 3. Директива за геоложкото складиране на СО - COM (2008) 18.
  Досие в Европейския парламент
  Доклад на комисия по европейските въпроси
 4. Директива за насърчаване на употребата на енергия от възобновяеми източници - COM (2008) 19.
  Досие в Европейския парламент
  Доклад на Комисия по европейските въпроси
 5. Директива относно общия режим за облагане с акциз - COM (2008) 78.
  Досие в Европейския парламент
  Доклад на Комисията по бюджет и финанси 11.12.2008
 6. Решение за стартиране на Програма за защита на децата, използващи интернет и новите медии (2009-2013 г.) - COM (2008) 106.
  Досие в Европейския парламент
  Доклад на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, 4.12.2008 г.
  Доклад на Комисията по гражданското общество и медии, 22.01.2009 г.
 7. Директива за повишаване на ефикасността на мерките за безопасност по пътищата.
  Досие в Европейския парламент
 8. Регламент, изменящ Регламент 1980/2000 относно ревизираната схема на Общността за присъждане на знака за екомаркировка.
  Доклад на Комисията по околната среда и водите 10.12.2008 г.
  Доклад на Комисията по европейските въпроси 19.02.2009
 9. Регламент, изменящ Регламент 761/2001 относно схемата на Общността за управление по околната среда и одитиране - EMAS.
  Доклад на Комисията по околната среда и водите
  Доклад на Комисията по европейските въпроси, 5.03.2009
 10. Законодателни актове, произтичащи от "здравния преглед" на Общата селскостопанска политика.
  Досие в Европейския парламент (COM(2008)306 – 1)
  Досие в Европейския парламент (COM(2008)306 – 2)
  Досие в Европейския парламент (COM(2008)306 – 3)
  Досие в Европейския парламент (COM(2008)306 – 4)
  Доклад на Комисията по земеделието и горите 10.12.2008 г.
 11. Директива, изменяща Директива 2001/18/ЕО относно националните тавани на емисиите на някои замърсители на атмосферата.
 12. Регламент, увеличаващ правомощията на Европейската агенция за авиационна безопасност.
 13. Регламент, изменящ Регламента за Единно европейско небе.
  Доклад на Комисията по транспорта и съобщенията
  Доклад на Комисията по европейските въпроси, 23.04.2009
 14. Директива относно прилагането на принципа за равно третиране извън работното място.
  Доклад на комисия по европейските въпроси
  Доклад на Комисията по правата на човека и вероизповеданията 24.07.2008
 15. Решение за бъдещето на Евроюст и на Европейската правна мрежа по криминални въпроси.
  Доклад на Комисията по правни въпроси, 11.12.2008 г.
  Доклад на Комисията по европейски въпроси 22.01.2009 г.
 16. Регламент, изменящ Регламент 343/2003 за установяване на критерии и механизми за определяне на държава членка, компетентна за разглеждане на молба за убежище, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета страна.
  Доклад на Комисията по правата на човека и вероизповеданията 19.02.2009
  Доклад на Комисията по европейските въпроси 9.04.2009
 17. Директива, изменяща Директива 2003/9/ЕО за определяне на минимални стандарти относно приемането на лица, търсещи убежище.
  Доклад на Комисията по правата на човека и вероизповеданията 19.02.2009
  Доклад на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред 4.03.2009
  Доклад на Комисията по европейски въпроси 9.04.2009
 18. Регламент относно статута на европейското частно дружество.
  Доклад на Комисията по правни въпроси, 11.12.2008 г.
  Доклад на Комисията по европейски въпроси 22.01.2009 г.
 19. Директива, изменяща Директива 92/85/ЕИО за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички - родилки или кърмачки.
  Доклад на Комисията по труда и социалната политика 18.02.2009
  Доклад на Комисията по здравеопазването 5.03.2009
  Доклад на Комисията по европейските въпроси, 23.04.2009
 20. Законодателни актове, произтичащи от прегледа на съществуващото законодателство на държавите членки за намалени ставки на ДДС.
  Доклад на Комисията по бюджет и финанси 11.12.2008 г.
  Доклад на Комисията по европейските въпроси 22 януари 2009 г.
 21. Директива, изменяща директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО относно капиталовите изисквания.
 22. Регламент, изменящ Регламент 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за морска безопасност.
 23. Директива относно фармацевтичните продукти - информация за пациентите.
 24. Регламент относно приложимото право, юрисдикцията, признаването на решенията и административните мерки в областта на наследяването и завещанията.
 25. Регламент, изменящ Регламент 1698/2005 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
 26. Директива за основна преработка на Директива 2002/91/ЕО относно енергийните характеристики на сградите.
 27. Директива относно условията за влизане и пребиваване на сезонни работници.
 28. Директива, изменяща Директива 2005/85/ЕО за минимални норми, относно процедурата за предоставяне и отнемане на статут на бежанец в държавите членки.
 29. Директива, изменяща Директива 2004/83/ЕО относно минимални стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети страни или лицата без гражданство като бежанци или като лица, които по други причини се нуждаят от международна закрила, както и относно съдържанието на предоставената закрила.
 30. Директива, изменяща Директива 2006/67/ЕО за петролните запаси за извънредни ситуации.
 31. Рамкова директива относно договорните права на потребителите.
  Доклад на Комисията по икономическата политика 4.03.2009
  Доклад на Комисията по европейските въпроси 19.02.2009
 32. Директива, изменяща Директивата за енергийното данъчно облагане.
 33. Директива относно стандартите за качество и безопасност на даряването, набавянето, изпитването, съхраняването, транспортирането и идентифицирането на човешки органи.
  Доклад на Комисията по здравеопазването 29.01.2009
  Доклад на Комисията по европейките въпроси 29.01.2009
 34. Законодателни актове, произтичащи от прегледа на бюджета на ЕС за необходими реформи въз основа на принципите за добавена стойност в преследването на общия интерес и за ефикасност на разходите.