РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2009 г.)

Прието от Народното събрание 2 април 2009 г.
Обн. ДВ. бр.27 от 10 Април 2009 г.

Народното събрание на основание чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България и чл. 97а, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема следната Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2009 г.):

Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2009 г.)


Народното събрание, като се ръководи от:
 • Приноса на съответните европейски актове за социално-икономическото развитие на Република България и за утвърждаването у нас на правовата държава, демократичната политическа система и общочовешките ценности;
 • Ролята на предлаганите проекти за развитието на Европейския съюз като единно икономическо пространство и като пространство на свобода, сигурност и правосъдие;
 • Нуждата от укрепване на глобалната роля на Европейския съюз като защитник на демокрацията и устойчивото социално и екологично развитие;
 • Спазването на принципите на субсидиарност и пропорционалност в европейския законодателен процес,
реши да упражни правомощията си по чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България, като подложи на процедурата по парламентарно наблюдение и контрол по глава десета от чл. 97а - чл. 97ж от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание следните проекти на актове, предвидени да бъдат предложени от Европейската комисия през 2009 г. за обсъждане и приемане в Съвета на Европейския съюз:
 1. Законодателни инициативи, свързани с Европейска рамка за възстановяване.
 2. Законодателни инициативи във връзка с пакета за финансовите пазари на бъдещето.
  COM(2009) 207
  Доклад на КБФ 26.08.2009
  Доклад на КИПET 02.09.2009
  Доклад на КЕВКЕФ 17.09.2009
  COM(2009) 362
  Доклад на КИПET 07.10.2009
  Доклад на КБФ 15.10.2009
  Доклад на КЕВКЕФ 22.10.2009
 3. Предложения за законодателни мерки във връзка с надзора на финансовите пазари на ЕС.
  COM(2009) 499, COM(2009) 500
  Доклад на КИПЕТ от 16.12.2009
  Доклад на КЕВКЕФ от 13.01.2010
  COM(2009) 501, COM(2009) 502, COM(2009) 503
  Доклад на КИПЕТ от 16.12.2009
  Доклад на КЕВКЕФ от 13.01.2010
  COM(2009) 576
  Доклад на КИПЕТ от 11.02.2010
  Доклад на КБФ от 28.01.2010
 4. Предложение за Директива за намаляване на счетоводните тежести за малкия бизнес.
  Доклад на КИПET 07.10.2009
  Доклад на КБФ 15.10.2009
  Доклад на КЕВКЕФ 28.10.2009
 5. Законодателна инициатива в отговор на Бялата книга относно исковете за обезщетение за вреди при нарушаване на антитръстовите правила на ЕО.
 6. Ревизия на Директива 2000/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно борбата със забавяне на плащане по търговските сделки.
  Доклад на КБФ 17.09.2009
  Доклад на КИПET 30.09.2009
  Доклад на КЕВКЕФ 28.10.2009
 7. Предложение за изменение на Рамково решение на Съвета относно борбата със сексуалната експлоатация на деца и детската порнография.
  Доклад на КПВ 3.09.2009
  Доклад на КЕВКЕФ 10.09.2009
 8. Предложение за Рамково решение на Съвета относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите.
  Доклад на КВСОР 26.08.2009
  Доклад на КПВ 3.09.2009
  Доклад на КЕВКЕФ 10.09.2009
 9. Предложение за Рамково решение относно предоставянето на помощ на жертвите на престъпления в Европейския съюз.
 10. Предложение за Рамково решение относно процедурните права в наказателни производства.
  Доклад на КПВ 3.09.2009
  Доклад на КЕВКЕФ 10.09.2009
 11. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 44/2001 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (Брюксел I).
 12. Предложение за изменение на Директива 2004/80/ЕС на Съвета от 29 април 2004 г. относно обезщетенията за жертвите на престъпления.
 13. Законодателни инициативи за борба с киберпрестъпленията.
 14. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска служба за подпомагане предоставянето на убежище.
 15. Доклад на КВСОР 26.08.2009
  Доклад на КЕВКЕФ 17.09.2009