СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ И ДРУГИ ЛИЦА, ЧИИТО ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ ВЪВ ВРЪЗКА С УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ФИНАНСОВО – СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ


1. Данни за администратора и информация за връзка с него.
 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЕИК по БУЛСТАТ 
000695018, с адрес: София 1169, пл. „Народно събрание“ № 2, интернет адрес: www.parliament.bg, тел. 02/939-39, е администратор на личните данни на народните представители, парламентарните служители, стажанти, физическа лица, изпълнители по договори във връзка с управление на човешките ресурси и финансово – счетоводната отчетност.

Като администратор на лични данни, Народното събрание на Република България прилага принципите за обработка на лични данни и чрез настоящото Съобщение за поверителност предоставя информация и условия за упражняването на правата на субектите на данни съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), наричан по-нататък Общ регламент.

2. Информация за връзка с длъжностното лице по защита на данните.

По всички въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражняването на права, можете да се обърнете към определеното от Народното събрание длъжностно лице по защита на данните, по Ваш избор на телефон: 0882009266 или електронен адрес за кореспонденция: gdpr@parliament.bg


За да упражните Вашите права, свързани с тази обработка на данни, можете да подадете искане по някой от посочените начини, като:
 • изпратите искане за упражняване на права на хартиен носител на адрес: Народно събрание, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І“ № 1, дирекция „Парламентарна канцелария“, отдел „Приемна“;
 • подадете лично искане за упражняване на права на адрес: Народно събрание, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І“ № 1, дирекция „Парламентарна канцелария“, отдел „Приемна“;
 • изпратите искане за упражняване на права на следната електронна поща: infocenter@parliament.bg;
3. Обхват на съобщението за поверителност.

Настоящото съобщение за поверителност на личните данни (наричано накратко „Съобщение за поверителност“) се прилага по отношение на цялата информация, съдържаща лични данни, която се съхранява или обработва по друг начин във връзка с реализирането на трудови, служебни и гражданскоправни  отношения с Народното събрание. Информацията може да се съдържа, както в документи на хартиен носител, така и в електронни документи, без оглед на носителя, на който се съхраняват и без значение дали са подписани с квалифициран електронен подпис или не. Това могат да бъдат например запис в информационна система или електронни идентификатори, бази данни, видео и аудио и други.

Съобщението за поверителност може да се актуализира периодично. При актуализация, адресатите му ще бъдат уведомявани своевременно. 

4. Цел на съобщението за поверителност.

Това съобщение за поверителност обяснява как Народното събрание обработва личните данни на народните представители, парламентарните служители, стажантите и лица по гражданскоправно отношение с Народното събрание, целите на обработката на данните, правното основание за тази обработка и условията, при които данните ще бъдат защитени, споделяни и съхранявани.

5. Адресати на съобщението за поверителност /За кого е предназначено/.

Настоящото Съобщение за поверителност е предназначено за народните представители,  парламентарните служители, стажантите и лица по гражданскоправно отношение с Народното събрание, по отношение на информацията, която предоставят  във връзка правното отношение с Народното събрание, в което се намират или са се  намирали. 


6. Категории лични данни, които се обработват от Народното събрание във връзка с управление на човешките ресурси и финансово – счетоводната отчетност.

Видовете лични данни, които се обработват при реализиране на трудово, служебно или гражданскоправно отношение включват следните основни категории информация, без да е възможно предварително пълно описание на техния обхват:: 
 • Индивидуализиращи данни: име, презиме и фамилия, дата и място на раждане, ЕГН/ЛНЧ, номер на документ за самоличност, гражданство;
 • Информация за връзка: адрес, телефон, електронен адрес;
 • Данни за семейната и социалната идентичност на лицата: семейни връзки, включително информация за непълнолетни деца, както и данни, обосноваващи липсата или наличието на конфликт на интереси;
 • Данни за образованието на субекта на данните: вид на образованието, получени образователни и научни степени и специализации; успеваемост през времето на обучението; място, номер и дата на издаване на дипломи; лице, което е издало дипломата;
 • Данни за досегашна и настояща трудова дейност (професионална биография): период на работа, работодатели и заемани позиции; 
 • Медицински данни: например данните съдържащи се в медицинско свидетелство, което се предоставя при назначаване, при ползване на отпуск поради болест, в заключение от Служба по трудова медицина относно здравния статус на лицето; 
 • Биометрични данни: съгласно изискванията на ПОДНС; 
 • Основни работни данни: например длъжност, длъжностна характеристика, местоположение на основната работа, снимка, работно време и условия за работа и наемане на работа;
 • Данни за възнаграждения и обезщетения: например информация за получените възнаграждения и обезщетения, данни за банкови сметки, социално осигуряване, данъчна информация и информация за получателите на обезщетения от трети страни;
 • Данни за неработоспособност: например лични данни, показващи отсъствия, медицински формуляри, доклади или удостоверения и записи, свързани с трудоустрояване или адаптация;
 • Данни за отпуск: например,  за платен годишен или неплатен отпуск;
 • Мониторингови данни за контрол на достъпа и работния процес: например данни за пристигане и напускане на сградите на Народното събрание;
 • Данни за прекратяване на правоотношението между администратора на данните и субекта: например дати и причини за напускане, договорености по прекратяването и плащания, изходящи референции при поискване;
 • Данни за мнения по отношение на субекта на данните: например данни, генерирани в хода на служебната  заетост или при изпълнение на ангажименти, свързани с администрирането или управлението на трудовото правоотношение; всякакви други лични данни, които служител разкрие пред служители на Народно събрание в хода на работа, било то устно или писмено (например в работни имейли).

Непредоставянето на информация може да доведе до невъзможност за сключване на договор или до неизпълнение на законови задължения. 

7. Правно основание на обработката на личните данни.

Народното събрание обработва лични данни само при наличие на законово основание за тази обработка, съгласно чл.6 от Общия Регламент относно защитата на данните. Обработката на данните, които се получават и създават от Народното събрание във връзка с управлението на човешките ресурси и финансово – счетоводната отчетност може да се извърши на едно от следните основания, съгласно целта, за която се обработват:  когато това е необходимо за сключване и изпълнение на договор, за изпълнение на законово задължение, в изпълнение на официални правомощия, предоставени на  администратора или в изпълнение на задача в обществен интерес;

По изключение обработката може да се основава на съгласието на субекта на данните, например при предаване на данни на  доставчик на услуги, които лицата получават като социална придобивка. 

Обработка на чувствителни лични данни се извършва само въз основа на едно от следните допълнителни основания: обработването е необходимо за целите на изпълнението на правата и  задълженията на Народното събрание като работодател или на права,  с които лицата разполагат по силата на трудовото право и правото в областта на социалната сигурност и социалната закрила, дотолкова, доколкото това е разрешено от европейското и националното право, или обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси  на субекта на данните или тези  на друго физическо лице.

8. Цели, за които се обработват данните.

Народното събрание обработва лични данни за целите на управлението на човешките ресурси и финансово – счетоводната отчетност. Това включва обработката на личните данни за: 
 • Сключване на договор или издаване на акт за назначаване;
 • Предоставяне на права за достъп и използване на създадената в Народното събрание физическа и техническа инфраструктура;  
 • Администриране  на ежедневните аспекти на работата, включително:  заплащане на заплата и възстановими разходи и бонуси; създаване и поддържане на записи, свързани с отсъствие от работа (включително по болест, родителски отпуск, почивни дни и т.н.); създаване и поддържане на архиви за обучение и администриране на програми за обучение; разрешаване на проблемите на трудовата медицина и  неработоспособността;преглед и отчитане на ефективността по време на работа;
 • Разглеждане и отговаряне на оплаквания от граждани и служители;
 • Провеждане на дисциплинарни процедури; 
 • Администриране на  социални придобивки;
 • Администриране прекратяването на трудовата заетост и предоставянето на референции;
 • Получаване на отличия.

Народното събрание може да обработва лични данни за целите на установяването, упражняването и защитата на потенциални правни искове.
Народното събрание обработва личните данни само за целта, за която те са събрани и не ги използва повторно за несъвместими цели.

9. Източници на лични данни.

Основно личните данни които се обработват за целите на управление на човешките ресурси и финансово – счетоводната отчетност се предоставят от субектите на данните.  Народното събрание  получава информация, която може да включва лични данни от ръководителите на структурните звена или в определени случаи от други служители. Лични данни се получават и от трети страни / например публични органи – ЦИК, НАП, НОИ  и др./ 
 
10. Съхранение на личните данни. 

Личните данни се пазят толкова дълго време, колкото е необходимо, за да се постигне  целта, за която са събрани, включително за спазване на  определения законов срок.

Сроковете за запазване на документите са определени съгласно Номенклатура на делата със срокове за съхранение и съгласно утвърдени Вътрешни правила за  съхранение и унищожаване на лични данни. 

11. Разкриване и трансфер на лични данни.

За целите, изброени по-горе  Народното събрание разкрива лични данни на трети страни и получатели само ако те имат законово основание да ги получат. Категориите получатели зависят от всеки конкретен случай и могат да бъдат: публични органи /министерства, ведомства, агенции и др./, органи на съдебната власт, други физически и юридически лица. Лични данни се предоставят на компетентните държавни органи съгласно изискванията на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство. Лични данни се предоставят на банки с оглед изплащане на дължимите възнаграждения, на пощенски или куриерски фирми за целите на кореспонденцията. 

Народното събрание предоставя личните данни на народните представители и парламентарните служители на трети държави /извън Европейското икономическо пространство/ или на международни организации при изпълнение на дейности по международно сътрудничество, международни проекти, други инициативи с международен характер, при спазване на нормативните изисквания за предаване на данни на трети държави и международни организации. 

В случай на възникнала необходимост от такова предаване Народното събрание  прилага утвърдени Вътрешни правила за предаване на лични данни на трети държави или международни организации, с което се осигурява изпълнението на задълженията  на Народното събрание като администратор на лични данни да извършва международен трансфер на лични данни само при наличие на определени условия.

12. Автоматизирано вземане на решения и профилиране.

Народното събрание не използва данните получени при реализирането на трудови, служебни и граждански правоотношения за автоматизирано вземане на решения посредством компютърни алгоритми, заменящи човешката преценка, включително чрез извършване на профилиране.
 
13. Сигурност на личните данни.

Народното събрание предприема физически, технически и организационни мерки  за сигурност, предназначени да защитят личните данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда, съгласно изискванията на европейското и  националното законодателство. Народното събрание прилага утвърдени Вътрешни правила за действие при нарушаване на сигурността на личните данни, която спазва стриктно в случай на необходимост.

14. Права на субектите на данни.

При обработката на лични данни във връзка с управление на човешките ресурси и финансово – счетоводната отчетност Народното събрание добросъвестно прилага законоустановените правила за  упражняване правата на субектите на данни. За тази цел Народното събрание прилага утвърдени Вътрешни правила за упражняване на права на субектите на данни.  По отношение на извършваните процеси на обработка на личните данни, физическите лица имат възможност да реализират следните права:
 • право на достъп до личните данни, които се обработват от администратора;
 • право на коригиране, когато личните данни са непълни или неточни;
 • право на изтриване /“право да бъдеш забравен“/, което е приложимо само в следните случаи:личните данни повече не са необходими за целите, за които са обработвани, личните данни са обработвани незаконосъобразно или с отпаднало правно основание, изтриването е необходимо за спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора, оттеглено съгласие и други;
 • право на ограничаване на обработката на личните данни само до съхранение, когато:точността на личните данни е оспорена, обработката е незаконна, но субектът на данните възразява срещу изтриването на личните данни или за  установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • право на възражение срещу обработката по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето,в случаите когато няма законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • право на преносимост – за данните, които се обработват въз основа на договор или  съгласие, когато  обработването им се извършва по автоматизиран начин.
За упражняването на тези права,  е необходимо да се свържете с длъжностното лице по защита на данните по един от посочените по-горе начини за връзка. В искането си за упражняване на права следва да посочите своите три имена и адрес с цел идентифицирането Ви като субект на данните, като в случай на необходимост Народното събрание може да поиска допълнително данни, както и доказателства за самоличност. Посочете в какво се изразява Вашето искане. Посочете адреса за кореспонденция с Вас /физически адрес, електронен адрес/ съгласно предпочитаната форма за комуникация. 

Отговор ще бъде предоставян при спазване на приложимите срокове – до един календарен месец от получаване на искането, като срокът може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броят на исканията. В случай на удължаване субектът на данните се уведомява и се посочват причините, които налагат удължаването. Първото предоставяне на данни е безплатно. 

15. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни или до съда.

Ако считате, че обработката на лични данни във връзка с управление на човешките ресурси и финансово – счетоводната отчетност от Народното събрание е незаконосъобразна или нарушава правата Ви, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, с  адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, с електронен адрес: https://www.cpdp.bg/ или до Административен съд София – град.