СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА РАБОТА


1. Данни за администратора и информация за връзка с него.
 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЕИК по БУЛСТАТ 
000695018, с адрес: София 1169, пл. „Народно събрание“ № 2, интернет адрес: www.parliament.bg, тел. 02/939-39, е администратор на личните данни на  лицата, които кандидатстват за заемане на свободните работни места в Народното събрание.

Като администратор на лични данни, Народното събрание на Република България прилага принципите за обработка на лични данни и чрез настоящото Съобщение за поверителност предоставя информация и условия за упражняването на правата на субектите на данни съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), наричан по-нататък Общ регламент.

2. Информация за връзка с длъжностното лице по защита на данните.

По всички въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражняването на права, можете да се обърнете към определеното от Народното събрание длъжностно лице по защита на данните, по Ваш избор на телефон: 0882009266 или електронен адрес за кореспонденция: gdpr@parliament.bg

За да упражните Вашите права, свързани с тази обработка на данни, можете да подадете искане по някой от посочените начини, като:
 • изпратите искане за упражняване на права на хартиен носител на адрес: Народно събрание, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І“ № 1, дирекция „Парламентарна канцелария“, отдел „Приемна“;
 • подадете лично искане за упражняване на права на адрес: Народно събрание, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І“ № 1, дирекция „Парламентарна канцелария“, отдел „Приемна“;
 • изпратите искане за упражняване на права на следната електронна поща: infocenter@parliament.bg;

3. Обхват на съобщението за поверителност.

Настоящото съобщение за поверителност на личните данни (наричано накратко „Съобщение за поверителност“) се прилага по отношение на цялата информация, съдържаща лични данни на кандидатите за свободните позиции, обявени от Народното събрание. Информацията може да се съдържа, както в документи на хартиен носител, така и в електронни документи без оглед на носителя, на който се съхраняват и без значение дали са подписани с квалифициран електронен подпис или не. Това могат да бъдат например запис в информационна система, електронни идентификатори, бази данни, видео и аудио и други.

Съобщението за поверителност може да се актуализира периодично. При актуализация, адресатите му ще бъдат уведомявани своевременно. 

4. Цел на съобщението за поверителност.

Това съобщение за поверителност обяснява как Народно събрание обработва личните данни кандидатите за работа, целите на обработката на данните, правното основание за тази обработка и условията, при които данните ще бъдат защитени, споделяни и съхранявани.
Документът е достъпен на определените места за представяне на изискуемите документи за кандидатстване. 

5. Адресати на съобщението за поверителност /За кого е предназначено/.

Настоящото Съобщение за поверителност е предназначено за лицата, които кандидатстват за заемане на свободни работни места в Народното събрание

6. Категории лични данни, които се обработват от Народното събрание във връзка с подбора на служители.

За извършването на подбора на служителите е необходимо обработването на информацията, която те предоставят при кандидатстване за работа. Тази информация може да включва:
 • Индивидуализиращи данни: име, презиме, фамилия, дата и място на раждане, гражданство; 
 • Информация за връзка: адрес, телефон, електронен адрес;
 • Данни за професионална и социална идентичност: образование и квалификации; професионален опит и умения; информация за заемани длъжности; ниво на владеене на чужди езици; притежаване на свидетелство за управление на МПС и друга допълнителна информация, предоставена от кандидата и/или изисквана според условията за заемане на съответната длъжност.
 • Снимка – включването на снимка към автобиографията е изцяло по преценка на кандидатстващия. Предоставените снимки не се обработват чрез технологии за лицево разпознаване;
 • Данни, съдържащи се в мотивационното писмо – при кандидатстване за определени позиции, може да е необходимо представянето на  мотивационно писмо. То може да съдържа лични данни по преценка на кандидата. 
 • Данни, създадени в процеса на подбор – процесът на подбор включва преценка за това, дали лицето е подходящо за конкретната позиция. При извършване на преценката, могат да бъдат създадени данни, които се отнасят за лицето, например  резултат от тест за преценка на квалификацията им.
Предоставянето на личните данни е доброволно, но ако не бъде предоставена необходимата информация, кандидатурата на лицето няма да бъде разглеждана. Отказът да се предостави информация може да доведе до невъзможност за сключване на договор или до неизпълнение на законови задължения. 

7. Правно основание на обработката на личните данни.

Обработката на лични данни се извършва само при наличие на законово основание за тази обработка. Основанието за обработката е изпълнение на законово задължение.

8. Цели, за които се обработват данните.

Народно събрание може да обработва лични данни за целите  на подбора на служители. Това включва обработката на личните данни, за да:
бъдат оценени кандидатурите за работа и за да се вземе решение за назначаване;
бъде проверена предоставената информация;
извършване на взаимодействие с кандидата във връзка с процеса по подбор.

Цялата представена информация ще се съхранява като част от трудовото/служебното досие на одобрените кандидати. 
Народното събрание може да обработва лични данни за целите на установяването, упражняването и защитата на потенциални правни искове.
Народното събрание обработва личните данни само за целта, за която те са събрани и не ги използва повторно за несъвместими цели.

9. Източници на лични данни.

Основно обработваните лични данни  се предоставят от кандидатите по време на кандидатстването за работа. В определени случаи, информация може да бъде получена от Държавна агенция „Електронно управление“, от министерства или други държавни институции и трети страни, например от лицата за контакт във връзка с представените референции или да бъде взета предвид публично достъпна информация за кандидата.
 
10. Съхранение на личните данни. 

Личните данни се пазят толкова дълго време, колкото е необходимо, за да се постигне  целта, за която са събрани, включително за спазване на  определения законов срок. Личните данни се обработват за срок от 6 месеца след приключване на процедурата по подбор и 1 година след изтичане на срока на обжалване на конкурса, освен ако специален закон предвижда по – дълъг срок или кандидатът не е дал изрично съгласие за това. Оригиналните документи или нотариално заверени копия на документи, които удостоверяват физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, се връщат на субекта на данни в 6 месечен срок от приключване на процедурата за подбор или конкурса. 
Сроковете за запазване на документите са определени съгласно Номенклатура на делата със срокове за съхранение и съгласно утвърдени Вътрешни правила за съхранение и унищожаване на лични данни. 

11. Разкриване и трансфер на лични данни.

За целите, изброени по-горе, Народното събрание разкрива лични данни на трети страни и получатели само ако те имат законово основание да ги получат. Освен това данни може да бъдат предоставени  на компетентните държавни органи, когато е налице такова задължение. 
Народното събрание не обработва и не предоставя личните данни на кандидатите за работа извън Европейското икономическо пространство или на международни организации. 

12. Автоматизирано вземане на решения и профилиране.

Народното събрание не използва данните, обработвани във връзка конкурс или подбор на служители за автоматизирано вземане на решения посредством компютърни алгоритми, заменящи човешката преценка, включително чрез извършване на профилиране. 
 
13. Сигурност на личните данни.

Народното събрание предприема физически, технически и организационни мерки  за сигурност, предназначени да защитят личните данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда, съгласно изискванията на европейското и  националното законодателство. Народното събрание прилага утвърдени Вътрешни правила за действие при нарушаване на сигурността на личните данни, която спазва стриктно в случай на необходимост.

14. Права на субектите на данни.

При обработката на лични данни във връзка с конкурс или подбор на служители, Народното събрание добросъвестно прилага законоустановените правила за  упражняване правата на субектите на данни. За тази цел Народното събрание прилага утвърдени Вътрешни правила за упражняване на права на субектите на данни.  По отношение на извършваните процеси на обработка на личните данни, физическите лица имат възможност да реализират следните свои права:
 • право на достъп до личните данни, които се обработват от администратора;
 • право на коригиране, когато личните данни са непълни или неточни;
 • право на изтриване /“право да бъдеш забравен“/, което е приложимо само в следните случаи: личните данни повече не са необходими за целите, за които са обработвани, личните данни са обработвани незаконосъобразно или с отпаднало правно основание, изтриването е необходимо за спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора, оттеглено съгласие и други;
 • право на ограничаване на обработката на личните данни само до съхранение, когато: точността на личните данни е оспорена, обработката е незаконна, но субектът на данните възразява срещу изтриването на личните данни или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
За упражняването на тези права, е необходимо да се свържете с длъжностното лице по защита на данните по един от посочените по-горе начини за връзка.
В искането си за упражняване на права следва да посочите своите три имена и адрес с цел идентифицирането Ви като субект на данните, като в случай на необходимост Народното събрание може да поиска допълнително данни, както и доказателства за самоличност. Посочете в какво се изразява Вашето искане. Посочете адреса за кореспонденция с Вас /физически адрес, електронен адрес/ съгласно предпочитаната форма за комуникация. 

Отговор ще бъде предоставян при спазване на приложимите срокове – до един календарен месец от получаване на искането, като срокът може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броят на исканията. В случай на удължаване субектът на данните се уведомява и се посочват причините, които налагат удължаването. Първото предоставяне на данни е безплатно. 

15. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни или до съда.

Ако считате, че обработката на лични данни във връзка с подбор на служители от Народното събрание е незаконосъобразна или нарушава правата Ви, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, с  адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, с електронен адрес: https://www.cpdp.bg/ или до Административен съд София – град.