РЕШЕНИЕ
за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.)
Народното събрание на основание чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България и чл. 103, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема следната Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.)
Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2011 г.)
Народното събрание, като се ръководи от:
– засилената роля на националните парламенти в процеса на вземане на решения от Европейския съюз, съгласно Договора от Лисабон и влиянието им във формулирането на европейските политики;
– спазването на принципите на субсидиарност и пропорционалност в европейския законодателен процес;
– значението на европейските актове за социално-икономическото развитие на Република България за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в изпълнение на Стратегията „Европа 2020“;
– стремежа за изграждане на „Европа на гражданите“;
– установяването на пространството на свобода, сигурност и правосъдие;
– необходимостта от подобряване на координацията на икономическите политики и икономическото управление в Европейския съюз;
– стремежа към по-активното участие в дебата за бъдещето на Кохезионната политика и Общата селскостопанска политика на Европейския съюз с оглед формиране приоритетите на новата бюджетна рамка на Европейския съюз при отчитане на националния интерес;
– външнополитическия приоритет на България за евроатлантическа перспектива на страните от Югоизточна Европа и установяването на сигурност и стабилност в региона.
Реши да упражни правомощията си по чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България, като подложи на процедурата по парламентарно наблюдение и контрол по глава десета от чл. 103 до чл. 109 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание проектите на актове в следните приоритетни области:
Интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж – ускоряване на напредъка по Стратегия „Европа 2020“:
1. Съобщение относно модернизацията на висшето образование.
2. Препоръка за насърчаване и удостоверяване на неофициално и неформално обучение.
3. Съобщение на Комисията относно инициатива за нови умения.
4. Мерки, свързани с отключването на потенциала на културните и творческите индустрии.
5. Законодателна инициатива за взаимно признаване на идентификацията и електронното установяване на автентичността.
6. Преразглеждане на Директивата за електронния подпис.
7. Преглед на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор.
8. Съобщение относно цифровизацията и цифровото съхраняване.
9. Законодателно предложение относно управлението на колективни права.
10. Законодателна инициатива относно командироването на работници.
11. Преразглеждане на Директивата за работното време.
12. Бяла книга за пенсиите.
13. Рамка на Европейския съюз за национални стратегии за интеграция на ромите.
Доклад на КЕВКЕФ, 23.11.2011
14. Предложение за преразглеждане на Решението за заразните болести заедно с инициатива за предотвратяване и контрол на други сериозни презгранични заплахи за здравето на равнище на Европейския съюз (Здравна сигурност в Европейския съюз).
Доклад на КЕВКЕФ, 14 март 2012 г.
Доклад на Комисията по здравеопазване, 1 март 2012 г.
15. Предложение за преразглеждане на Директива 2001/37/ЕО за тютюневите изделия относно производството, предоставянето и продажбата на тютюневи изделия.
16. Преглед на Директива 89/105/ЕИО на Съвета относно прозрачността на мерките, регулиращи цените на лекарствени продукти за употреба от човека и включването им в обхвата на националните системи за здравно осигуряване.
17. Преглед на Директива 2001/95/ЕО относно общата безопасност на продуктите.
18. Нова Енергийна стратегия на Европейския съюз (2011 – 2020 г.).
19. Приоритети за енергийна инфраструктура за 2020 г. и по-нататък – план за интегрирана европейска енергийна мрежа.
20. Директива за енергийна ефективност и енергоспестяване.
21. Инициатива в подкрепа на прилагането на интелигентни електропреносни мрежи.
22. Преглед на списъка на приоритетните вещества съгласно Рамковата директива за водите.
Доклад на КОСВ, 21.06.2012 г.
Доклад на КЕВКЕФ, 27.06.2012 г.
23. Пакет за летищата:
– оценка на капацитета и инвентар на летищата;
– преразглеждане на регламента за слотовете;
– преразглеждане на Директивата за наземното обслужване;
 – преразглеждане на Директивата за самолетния шум.
Икономическо и финансово управление:
24. Законодателна инициатива относно рамка за управление и разрешаване на банкови кризи.
25. Изменения на Директивите за капиталовите изисквания (CRD IV).
Доклад на КБФ, 14.12.2011
Доклад на КЕВКЕФ, 11.01.2012
26. Директива за отговорно отпускане и вземане на заеми (ипотечни кредити).
Доклад на КБФ, 12.05.2011
Доклад на КЕВКЕФ, 18.05.2011
27. Законодателно предложение за достъп до основни банкови услуги.
28. Законодателно предложение за Обща консолидирана корпоративна данъчна основа (CCCTB).
Доклад на КБФ, 4.05.2011
Доклад на КЕВКЕФ (мотивирано становище), 11.05.2011
29. Директива относно данъчното облагане на финансовия сектор.
30. Предложения, свързани със законодателството в областта на ценните книжа и централните депозитари за ценни книжа.
31. Изменение на Регламента за агенциите за кредитен рейтинг.
32. Преразглеждане на директивата относно пазарите на финансови инструменти.
33. Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1467/97 за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит.
Доклад на КБФ, 30.03.2011
Доклад на КЕВКЕФ, 30.03.2011
34. Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1466/97 за засилване на наблюдението върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики.
Доклад на КБФ, 30.03.2011
Доклад на КЕВКЕФ, 30.03.2011
35. Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия.
Доклад на КБФ, 30.03.2011
Доклад на КЕВКЕФ, 30.03.2011
36. Предложение за директива на Съвета относно изискванията за бюджетните рамки на държавите членки.
Доклад на КБФ, 30.03.2011
Доклад на КЕВКЕФ, 30.03.2011

37. Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за ефективното прилагане на бюджетно наблюдение в еврозоната.
Доклад на КБФ, 30.03.2011
Доклад на КЕВКЕФ, 30.03.2011

38. Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните мерки за коригиране на прекомерните макроикономически неравновесия в еврозоната.
Доклад на КБФ, 30.03.2011
Доклад на КЕВКЕФ, 30.03.2011

39. Инициатива за достъп на предприятия и стоки от трети държави до пазара на Европейския съюз на обществените поръчки (схема за достъп до пазара за обществени поръчки – MASP).
40. Инициатива относно концесиите.
Модерен бюджет на Европейския съюз – предложения, свързани с многогодишната финансова рамка
41. Съобщение на Комисията за следващата многогодишна финансова рамка.
Доклад на КЕВКЕФ и КБФ, 21.09.2011 г.
42. Предложение на Комисията за регламент на Съвета за нова многогодишна финансова рамка.
Доклад на КЕВКЕФ и КБФ, 21.09.2011 г.
43. Предложение на Комисията за ново решение относно собствените ресурси.
Доклад на КЕВКЕФ и КБФ, 21.09.2011 г.
Пространство на свобода, сигурност и правосъдие
44. Инициативи за „интелигентни граници“:
– законодателно предложение за създаването на система за влизане/излизане;
– законодателно предложение за създаването на Програма за регистриране на пътниците;
– законодателно предложение за изменение на Кодекса на шенгенските граници.
Доклад на КВСОР, 20.04.2011
Доклад на КЕВКЕФ, 21.04.2011
45. Законодателно предложение относно създаването на Европейска система за наблюдение на границите (EUROSUR).
46. Регламент за създаване на процедура за замразяването на средства на лица, заподозрени в терористични действия в рамките на Европейския съюз.
47. Директива относно използването на резервационните данни на пътниците с оглед правоприлагането (европейско PNR).
Доклад на КВСОР, 30.03.2011
Доклад на КЕВКЕФ, 30.03.2011
48. Предложение за преразглеждане на Директива 2006/24/ЕО (запазване на данни).
49. Съобщение относно цялостна политика срещу корупцията.
50. Предложение за нова правна рамка относно изземането и възстановяването на активи.
51. Съобщение относно стратегия за борба с измамите.
52. Предложения за подновяване на законодателството за гражданска защита за реакция, подготвеност и предотвратяване на бедствия.
Доклад на КЕВКЕФ, 7 март 2012 г.
53. Предложение за Директива относно правата и оказването на помощ на жертви на престъпления.
Доклад на КПВ, 01.09.2011
Доклад на КЕВКЕФ, 31.08.2011
54. Предложение за Директива за достъп до адвокат в наказателноправни производства.
Доклад на КЕВКЕФ, 02.11.2011
Доклад на КПВ, 5.10.2011
55. Законодателно предложение за съобщение относно контактите с роднини, работодатели и консулски служби в наказателноправни производства.
56. Законодателен инструмент относно европейското договорно право.
Доклад на Комисията по правни въпроси – 26 януари 2012 г.
Доклад на КЕВКЕФ – 15 февруари 2012 г.
57. Директива за алтернативното разрешаване на спорове в Европейския съюз за потребителите.
Доклад на Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм – 1 февруари 2012 г.
Доклад на Комисията по правни въпроси – 26 януари 2012 г.
Доклад на КЕВКЕФ – 15 февруари 2012 г.
58. Предложение за регламент относно стълкновение на закони по въпроси, свързани с правата на съпружеската общност, включително въпроса за компетентността и взаимното признаване, и за регламент относно имуществените последствия от раздялата на двойки от други видове съюзи.
Доклад на КПВ, 12.05.2011
Доклад на КЕВКЕФ, 18.05.2011
59. Регламент за европейска фондация.
Европейския съюз на регионалната и международната сцена
60. Стратегия на Европейския съюз за региона на река Дунав.
Доклад на КЕВКЕФ, 23.11.2011
61. Годишен пакет за Европейската политика на съседство, с акцент върху Източното партньорство.
Доклад на КЕВКЕФ и КВПО от 15.12.2011 г.
62. Пакет за разширяването 2011 г.
Доклад на КЕВКЕФ и КВПО от 15.12.2011 г.
63. Становище на Комисията относно кандидатурата на Сърбия за членство в Европейския съюз.
Доклад на КЕВКЕФ и КВПО от 15.12.2011 г.
64. Законодателно предложение за изменение на Решение 1995/553/ЕО за прилагане на правото на консулска закрила.
65. Модернизиране на хуманитарната помощ.