Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно въвеждането на системата за верификация на лекарствените продукти в България съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2016/161 за допълване на Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на подробни правила за показателите за безопасност, поставени върху опаковката на лекарствените продукти за хуманна употреба
Дата 21/02/2019
Входящ номер 954-07-12
Адресат Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването
Вносител
Статус проведено
Дата на провеждане 01/03/2019
Текст на изслушването