Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г.
Име на законопроекта Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г.
Дата на приемане 30/11/2010
Брой/година Държавен вестник 98/2010

 


УКАЗ № 330

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г., приет от ХLI Народно събрание на 30 ноември 2010 г.

Издаден в София на 9 декември 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г.

Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 8 243 719,1 хил. лв., както следва:
П О К А З А Т Е Л И


Сума (в хил. лв.)


 І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


8 243 719,1


1. Осигурителни приходи


6 523 461,4


1.1. Осигурителни вноски


4 042 687,7


1.1.1. Вноски за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване


2 363 630,6


1.1.2. Вноски от работници и служители (лична вноска)


1 418 185,0


1.1.3. Вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица)


223 402,1


1.1.4. Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване от Националната агенция за приходите


10 620,0


1.1.5. Приходи от професионалните пенсионни фондове по чл. 157, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване и §4, ал.4 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване


 


 


26 850,0


1.2. Трансфери от републиканския бюджет в размер 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година


 


2 480773,7


2. Неданъчни приходи


25 553,6


2.1. Приходи и доходи от собственост


4 865,1


2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви


20 450,0


2.2.1. Лихви по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване от Националната агенция за приходите


 


9 195,0


2.2.2. Начети и лихви по ревизионни актове за начет, съставени от Националния осигурителен институт след 31 декември 2005 г.


 


4 000,0


2.2.3. Други глоби, санкции и неустойки


7 255,0


2.3. Други неданъчни приходи


238,5


3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите


(796,6)


4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване


305 199,4


5. Получени допълнителни субсидии от централния/републиканския бюджет за покриване на недостига от средства


 


1 390 301,3 

(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 8 240 706,8 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


8 240 706,8


1. Разходи


8 233 556,8


1.1. Пенсии


7 078 423,1


1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване


6 669 842,7


1.1.2. Пенсии за сметка на републиканския бюджет


302 191,7


1.1.3. Пенсии по международни спогодби


60 000,0


1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги)


46 388,7


1.2. Социални помощи и обезщетения


1 070 911,9


1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта


82 703,9


1.3.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения


41 822,0


1.3.2. Други възнаграждения и плащания за персонала


4 526,7


1.3.3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели


8 022,6


1.3.4. Издръжка


19 946,3


1.3.5. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности


90,5


1.3.6. Капиталови разходи


8 295,8


1.4. Отбрана и сигурност


1 120,5


1.5. Разходи за лихви


397,4


1.5.1. Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции (Световната банка)


396,4


1.5.2. Други разходи за лихви към местни лица


1,0


2. Предоставени трансфери


7 150,0


2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква „в“, чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване


 


3 150,0


2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд“


4 000,0


2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване


 


3 000,0


2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване


1 000,0 

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено осигуряване, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


3 012,3


ФИНАНСИРАНЕ


(3 012,3)


Погашения по заеми от Световната банка – № 4081 от Международната банка за възстановяване и развитие (-)


 


(3 012,3)


Наличност в края на периода


- 

Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по приходите и трансферите на обща сума 5 563 906,3 хил. лв., както следва:


І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


5 563 906,3


1. Осигурителни приходи


5 563 356,3


1.1. Осигурителни вноски


3 082 582,6


1.1.1. Вноски за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване


1 733 178,4


1.1.2. Вноски от работници и служители (лична вноска)


1 111 114,3


1.1.3. Вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица)


200 819,9


1.1.4. Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване от Националната агенция за приходите


 


10 620,0


1.1.5. Приходи от професионалните пенсионни фондове по чл. 157, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване и § 4, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване


 


 


26 850,0


1.2. Трансфери от републиканския бюджет в размер 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година


 


2 480 773,7


4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване


550,0 

(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по разходите и трансферите на обща сума 6 729 571,0 хил. лв., както следва:


І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


6 729 571,0


1. Разходи


6 729 571,0


1.1. Пенсии


6 728 952,6


1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване


6 625 018,7


1.1.3. Пенсии по международни спогодби


60 000,0


1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги)


43 933,9


1.2. Социални помощи и обезщетения


618,4 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии“, както следва:


ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


(1 165 664,7) 

Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ по приходите и трансферите на обща сума 304 349,4 хил. лв., както следва:


І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


304 349,4


4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване


304 349,4 

(2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между републиканския бюджет и бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ на обща сума 304 360,7 хил. лв., както следва:


І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


304 360,7


1. Разходи


304 360,7


1.1. Пенсии


304 349,4


1.1.2. Пенсии за сметка на репуб­ликанския бюджет


302 191,7


1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС)


2 157,7


1.2. Социални помощи и обезщетения


11,3 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“, както следва:


ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


(11,3) 

Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по приходите и трансферите на обща сума 122 596,9 хил. лв., както следва:


І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


122 596,9


1. Осигурителни приходи


122 596,9


1.1. Осигурителни вноски


122 596,9


1.1.1. Вноски за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване


122 596,9 

(2) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по разходите и трансферите на обща сума 56 994,4 хил. лв., както следва:
 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


56 994,4


1. Разходи


52 644,4


1.1. Пенсии


45 121,1


1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване


44 824,0


1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС)


297,1


1.2. Социални помощи и обезщетения


7 523,3


2. Предоставени трансфери


4 350,0


2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 24, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване


 


350,0


2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд“


4 000,0


2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване


 


3 000,0


2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване


1 000,0 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“, както следва:


ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


65 602,5 

Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по приходите и трансферите на обща сума 656 660,6 хил. лв., както следва:


І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


656 660,6


1. Осигурителни приходи


656 660,6


1.1 Осигурителни вноски


656 660,6


1.1.1. Вноски за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване


395 146,8


1.1.2. Вноски от работници и служители (лична вноска)


238 931,6


1.1.3. Вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица)


22 582,2 

(2) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по разходите и трансферите на обща сума 736 835,6 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


736 835,6


1. Разходи


734 035,6


1.2. Социални помощи и обезщетения


734 035,6


2. Предоставени трансфери


2 800,0


2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 26, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване


 


2 800,0 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“, както следва:


ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


(80 175,0) 

Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по приходите и трансферите на обща сума 181 147,6 хил. лв., както следва:


І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


181 147,6


1. Осигурителни приходи


180 847,6


1.1. Осигурителни вноски


180 847,6


1.1.1. Вноски за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване


112 708,5


1.1.2. Вноски от работници и служители (лична вноска)


68 139,1


4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване


300,0 

(2) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по разходите и трансферите на обща сума 328 723,3 хил. лв., както следва:


 І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


328 723,3


1. Разходи


328 723,3


1.2. Социални помощи и обезщетения


328 723,3 

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Безработица“, както следва:


ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


(147 575,7) 

Чл. 7. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 1 415 058,3 хил. лв., както следва: І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


1 415 058,3


2. Неданъчни приходи


25 553,6


2.1. Приходи и доходи от собственост


4 865,1


2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви


20 450,0


2.2.1. Лихви по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване от Националната агенция за приходите


 


9 195,0


2.2.2. Начети и лихви по ревизионни актове за начет, съставени от Националния осигурителен институт след 31 декември 2005 г.


 


4 000,0


2.2.3. Други глоби, санкции и неустойки


7 255,0


2.3. Други неданъчни приходи


238,5


3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите


 (796,6)


5. Получени допълнителни субсидии от централния/републиканския бюджет за покриване на недостига от средства


 


1 390 301,3 

(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 84 221,8 хил. лв., както следва:


І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


84 221,8


1. Разходи


84 221,8


1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта


82 703,9


1.3.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения


41 822,0


1.3.2. Други възнаграждения и плащания за персонала


4 526,7


1.3.3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели


8 022,6


1.3.4. Издръжка


19 946,3


1.3.5. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности


90,5


1.3.6. Капиталови разходи


8 295,8


1.4. Отбрана и сигурност


1 120,5


1.5. Разходи за лихви


397,4


1.5.1. Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции (Световната банка)


396,4


1.5.2. Други разходи за лихви към местни лица


1,0 

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:


ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


 1 330 836,5


РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ


 (1 330 836,5)


Погашения по заеми от Световната банка – № 4081 от Международната банка за възстановяване и развитие


 (3 012,3)


Наличност в края на периода


1 327 824,2 

Чл. 8. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2011 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2009 г. като самоосигуряващи се лица:

а) до 5400 лв. – 420 лв.;

б) от 5401 лв. до 6500 лв. – 450 лв.;

в) от 6501 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;

г) над 7500 лв. – 550 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 240 лв.;

4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 2000 лв.

(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2009 г., както и за започналите дейност през 2010 и 2011 г. е 420 лв.

(3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква „а“.

Чл. 9. Определя се за 2011 г. минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст – 136,08 лв.

Чл. 10. Определя се за 2011 г. дневен минимален размер на обезщетението за безработица – 7,20 лв.

Чл. 11. Определя се за 2011 г. размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване – 240 лв.

Чл. 12. Определя се размерът на осигурителната вноската за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности съгласно приложение № 2. Осигурителната вноска е за сметка на осигурителя.

Чл. 13. При временен недостиг на средства във фондовете на държавното обществено осигуряване могат да се ползват временни безлихвени заеми от централния бюджет или от други сметки и фондове със социално предназначение до размера на едномесечните осигурителни разходи. Заемите са отпускат с разрешение на министъра на финансите.

Чл. 14. (1) За 2011 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.

(2) За 2011 г. се определя максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя – 1000 лв.

(3) Приема се план-сметка на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ съгласно приложение № 3.

Чл. 15. За 2011 г. не се прилага чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на републиканския бюджет и за разходите, извършвани от НОИ по силата на други нормативни актове и проекти извън Кодекса за социално осигуряване, които се финансират с трансфери, непредвидени в този закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване. Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ и с тях могат да бъдат превишени разходите по бюджета му.

§ 2. За 2011 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване. Сумите по главниците от ревизионните актове за начет за периоди преди 1 януари 2006 г. постъпват като приход на фонд „Пенсии“, а по ревизионните актове за начет, съставени от НОИ след 31 декември 2005 г. – като приход на бюджета на НОИ. Сумите по лихвите от ревизионните актове за начет постъпват като приход на бюджета на НОИ.

§ 3. За 2011 г. за всяко действително наето лице по програмите за подкрепа на майчинството от фонд „Общо заболяване и майчинство“ се превеждат необходимите средства в размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете, определено по реда на чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване. Сумите се превеждат като трансфер по бюджета на Министерството на труда и социалната политика до 10-о число на месеца, следващ съответното тримесечие.

§ 4. (1) Дължимите вноски за Учителския пенсионен фонд се внасят чрез банковите сметки за събиране на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване на Националната агенция за приходите.

(2) Средствата по ал. 1 се превеждат периодично по съответната сметка в Българската народна банка.

§ 5. За 2011 г. пенсиите не се осъвременяват по реда на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване.

§ 6. Дейността по профилактика и рехабилитация за 2011 г. се извършва във:

1. дружества, в които едноличен собственик на капитала е Националният осигурителен институт;

2. специализирани болници за рехабилитация, получили разрешение за лечебна дейност от министъра на здравеопазването за дейности по рехабилитация, както и лечебни заведения за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, които извършват дейности по рехабилитация.

§ 7. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г.; бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г. и бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59 и 88 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 4а, ал. 3 т. 1 и 2 се изменят така:

„1. 17,8 на сто за фонд „Пенсии“ за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., а за работещите при условията на І или ІІ категория труд – 20,8 на сто;

2. 12,8 на сто за фонд „Пенсии“ за лицата, родени след 31 декември 1959 г., а за работещите при условията на І или ІІ категория труд – 15,8 на сто;“.

2. В чл. 6:

а) в ал. 1:

аа) в т. 1 думите „шестнадесет на сто“ се заменят със „17,8 на сто“, а думите „19 на сто“ се заменят с „20,8 на сто“;

бб) в т. 2 думите „единадесет на сто“ се заменят с „12,8 на сто“, а думите „14 на сто“ се заменят с „15,8 на сто“;

б) в ал. 2 т. 2 се изменя така:

„2. минималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година за самоосигуряващите се лица, определен съобразно облагаемия им доход за дейността като самоосигуряващо се лице;“

в) в ал. 3:

аа) в текста преди т. 1, в изречение първо думите „по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8“ се заменят с „по чл. 4, ал. 1, т. 7, 8 и 9“, а в изречение второ думите „по чл. 4, ал. 1, т. 5, 7 и 8“ се заменят с „по чл. 4, ал. 1, т. 5, 7, 8 и 9“;

бб) точка 8 се изменя така:

„8. от 1 януари 2011 г. осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., се разпределя, както следва:

а) 7,9 на сто за сметка на осигуреното лице, а за самоосигуряващото се лице – 17,8 на сто;

б) 9,9 на сто за сметка на осигурителя, а когато лицето работи при условията на І и ІІ категория труд – 12,9 на сто;“

вв) точка 9 се изменя така:

„9. от 1 януари 2011 г. осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ за лицата, родени след 31 декември 1959 г., се разпределя, както следва:

а) 5,7 на сто за сметка на осигуреното лице, а за самоосигуряващото се лице – 12,8 на сто;

б) 7,1 на сто за сметка на осигурителя, а когато лицето работи при условията на І и ІІ категория труд – 10,1 на сто.“

3. В чл. 49, ал. 1, изречение първо думите „12 календарни месеца“ се заменят с „18 календарни месеца“.

4. В чл. 54б, ал. 1 думите „9 календарни месеца“ се заменят с „18 календарни месеца“.

5. В § 22о от преходните и заключителните разпоредби:

а) в текста преди т. 1 думите „31 декември 2010 г.“ се заменят с „31 декември 2011 г.“;

б) точки 2 и 3 се отменят.

§ 8. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1, 31 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93 и 101 от 2009 г. и бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59 и 62 от 2010 г.) в § 19к от преходните и заключителните разпоредби думите „31 декември 2010 г.“ се заменят с „31 декември 2011 г.“

§ 9. Изпълнението на закона се възлага на Националния осигурителен институт.

§ 10. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 30 ноември 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

 

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – 2011 г.
По­реден номер


Икономически дейности (ном. А31)


Икономически дейности (код по НКИД )


Наименование на икономическа дейност


Ръководители


Специалисти


Техници и приложни специалисти


Помощен админис- тративен персонал


Персонал, зает с услуга за населението, търговията и охраната


Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство


Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии


Машинни оператори и монтаж-ници


Професии, неизиск­ващи специална квалификация


 


 


 


 


1


2


3


4


5


6


7


8


9


1.


А


01, 03 без 1.49


Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности;Рибно стопанство


652


466


412


400


336


370


392


457


284


2.


А


02


 Горско стопанство


655


466


412


400


336


370


411


457


283


3.


А


1,49


Отглеждане на други животни (пчеларство)


920


715


665


460


310


240


430


480


307


4.


В


05


Добив на въглища


768


628


597


427


370


253


597


541


398


5.


В


06


Добив на нефт и природен газ


712


570


556


370


370


253


513


471


370


6.


В


07


 Добив на метални руди


754


626


554


398


344


253


549


474


356


7.


В


08,09


Добив на неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива


597


470


427


370


370


253


511


470


370


8.


В


08.12


Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на глина и каолин


754


626


541


398


370


253


497


497


370


9.


C


10.1 без 10.12, 10.2


Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия


789


582


478


353


333


253


374


394


333


10.


C


10.12


Производство и преработка на месо от домашни птици


929


718


581


433


348


348


370


475


348


11.


C


10.3


Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия


751


560


437


383


307


301


355


410


307


12.


C


10.4


Производство на растителни и животински масла и мазнини


863


755


561


453


421


253


421


421


324


13.


C


10.5


Производство на мляко и млечни продукти


956


629


506


348


321


253


348


396


307


14.


C


10.6


Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти


972


871


739


391


338


253


480


581


338


15.


C


10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82


Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти


800


550


550


420


350


340


440


490


390


16.


C


10.81 и 10.82


Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия


971


755


702


486


324


253


453


507


324


17.


C


10.9


Производство на готови храни за животни


929


803


697


528


338


253


539


517


338


18.


C


11 без 11.05, 11.06 и 11.07


Производство на напитки


748


582


499


307


307


253


307


394


307


19.


C


11.05 и 11.06


Производство на пиво и малц


739


665


581


433


407


253


475


454


401


20.


C


11.07


Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води


885


755


680


475


324


253


437


453


324


21.


C


12


Производство на тютюневи изделия


852


830


582


458


374


253


394


458


307


22.


C


13


Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло


771


549


528


422


313


253


343


343


313


23.


C


14 без 14.3


Производство на облекло


620


450


430


330


320


255


330


325


320


24.


C


14,3


Производство на други трикотажни изделия


700


500


450


400


305


240


325


325


305


25.


C


15


Обработка на кожи; Производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм


700


475


460


400


310


280


315


310


283


26.


C


16


Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене


490


380


350


285


250


240


270


270


240


27.


C


17


Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон


700


500


420


330


280


240


400


330


260


28.


C, J


18, 58 и 59


Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика


415


374


353


307


307


253


333


307


307


29.


C


19


Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти


1453


1079


852


623


727


253


789


797


458


30.


C


20


Производство на химични продукти


717


560


410


328


301


253


403


389


301


31.


C


21


Производство на лекарствени вещества и продукти


717


560


410


328


301


253


403


389


301


32.


C


22


Производство на изделия от каучук и пластмаси


506


355


335


314


301


253


355


314


301


33.


C


23


Производство на изделия от други неметални минерални суровини


597


470


427


370


334


253


470


431


339


34.


C


24 без 24.5


Производство на основни метали


697


475


433


317


275


253


422


422


296


35.


C


24.5


Леене на метали


670


440


420


300


240


240


370


390


240


36.


C


25 без 25.4


Производство на метални изделия, без машини и оборудване


570


385


365


280


240


240


335


335


240


37.


C


26, 27


Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти; Производство на електрически съоръжения


634


528


454


317


264


253


412


401


253


38.


C


28 без 28.11; 25.4


Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси


700


460


410


300


240


240


410


410


240


39.


C


28.11


Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни


780


510


510


410


240


240


440


440


240


40.


C


29, 30


Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили


770


520


470


300


240


240


500


400


240


41.


C


31


Производство на мебели


470


375


320


250


240


240


265


270


240


42.


C


32 без 32.5,33


Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване


582


394


374


307


307


253


318


333


307


43.


C


32.5


Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (дейности в зъботех­нически лаборатории)


750


520


330


260


240


240


240


240


260


44.


D


35.1


Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия


840


680


630


360


315


240


525


490


315


45.


D


35.2; 49.5


Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт


1204


830


789


478


415


253


577


635


415


46.


D


35.3


Производство и разпределение на топлинна енергия


780


580


540


340


315


240


400


460


315


47.


Е


36, 37


Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води


633


576


518


374


345


288


432


374


316


48.


E


38 без 38.12 и 38.22; 39


Събиране и обезвреждане на отпадъци; Рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци


685


415


403


307


307


253


365


333


307


49.


E


38.12 и 38.22


Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци


840


690


630


490


470


240


525


490


480


50.


F


41, 42 без 42.11 и 42.22, 43


Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности


700


580


550


350


280


330


530


530


310


51.


F


42.11


Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти


800


630


575


400


290


330


575


575


310


52.


F


42.22


Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи


570


480


450


315


300


240


340


380


300


53.


G


45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74


Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети


850


750


670


440


400


360


440


460


360


54.


G


46.46, 47.73, 47.74


Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки


760


482


403


318


307


253


307


376


318


55.


I


55, 56, 79


Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации


800


720


550


410


380


240


450


450


320


56.


H


49.1, 49.2


Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт


746


662


544


348


348


279


383


453


348


57.


H


49.3, 49.4


Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване


662


536


475


317


317


279


396


396


317


58.


H


50


Воден транспорт


793


724


619


393


348


279


401


446


348


59.


H


51


Въздушен транспорт


826


758


619


385


393


279


401


446


348


60.


H


 52


Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта


798


748


602


367


367


279


425


367


367


61.


H


53


Пощенски и куриерски дейности


420


390


350


320


300


240


330


320


300


62.


J


60, 61


Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения


768


673


577


442


442


253


482


482


384


63.


K


64, 65, 66


ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ


1308


830


623


458


333


253


374


478


307


64.


J, L, M, N


62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82


Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ


830


540


435


307


307


253


333


353


307


65.


N


80


Дейности по охрана и разследване


647


453


375


285


285


240


311


311


285


66.


M


72


Научноизследователска и развойна дейност


555


398


355


333


307


253


309


309


307


67.


O


84


ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ


410


307


307


307


307


253


307


307


307


68.


P


85


ОБРАЗОВАНИЕ


565


475


398


307


307


253


307


307


307


69.


Q


86 без 86.1, 75


ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА; Ветеринарномедицинска дейност


820


550


330


300


260


300


300


330


240


70.


Q


86,1


Дейност на болници


1100


780


540


400


340


360


400


400


320


71.


Q


87, 88


Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване


314


307


307


307


307


253


307


307


307


72.


R


90, 91, 92, 93


КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ


543


374


307


307


307


253


326


307


307


73.


S, T


95, 96, 97


Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ


446


364


321


307


307


253


364


321


307


74.


S, U


94,99


Дейности на организации с нестопанска цел; Дейности на екстериториални организации и служби


738


519


384


307


307


253


355


318


307


75.


S,U


9312


Дейност на професионални организации


0


755


486


0


0


0


0


0


0


76.


 


 


Централен кооперативен съюз


550


470


420


345


330


320


340


350


270 

Забележки:

1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.

2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.

3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите, утвърдена със Заповед № РД-01-514 на министъра на труда и социалната политика от 12 юли 2010 г.

Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.

4. Минималният осигурителен доход не се прилага за работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството.

Приложение № 2 към чл. 12

ДИФЕРЕНЦИРАНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ за 2011 г.Код КИД 2008


Наименование на икономическа дейност КИД 2008


Осигурителна вноска (в %)


05


Добив на въглища


1,1


07


Добив на метални руди


1,1


09


Спомагателни дейности в добива


1,1


16


Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене


1,1


22


Производство на изделия от каучук и пластмаси


1,1


24


Производство на основни метали


1,1


28


Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение


1,1


30


Производство на превозни средства, без автомобили


1,1


50


Воден транспорт


1,1


08


Добив на неметални материали и суровини


0,9


13


Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло


0,9


17


Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон


0,9


20


Производство на химични продукти


0,9


21


Производство на лекарствени вещества и продукти


0,9


23


Производство на изделия от други неметални минерални суровини


0,9


33


Ремонт и инсталиране на машини и оборудване


0,9


35


Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива


0,9


42


Строителство на съоръжения


0,9


01


Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности


0,7


02


Горско стопанство


0,7


06


Добив на нефт и природен газ


0,7


10


Производство на хранителни продукти


0,7


11


Производство на напитки


0,7


12


Производство на тютюневи изделия


0,7


18


Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители


0,7


19


Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти


0,7


25


Производство на метални изделия, без машини и оборудване


0,7


27


Производство на електрически съоръжения


0,7


29


Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета


0,7


31


Производство на мебели


0,7


36


Събиране, пречистване и доставяне на води


0,7


38


Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали


0,7


39


Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци


0,7


41


Строителство на сгради


0,7


43


Специализирани строителни дейности


0,7


49


Сухопътен транспорт


0,7


51


Въздушен транспорт


0,7


52


Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта


0,7


53


Пощенски и куриерски дейности


0,7


61


Далекосъобщения


0,7


77


Даване под наем и оперативен лизинг


0,7


81


Дейности по обслужване на сгради и озеленяване


0,7


84


Държавно управление


0,7


15


Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм


0,5


32


Производство, некласифицирано другаде


0,5


37


Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води


0,5


45


Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт


0,5


46


Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети


0,5


58


Издателска дейност


0,5


68


Операции с недвижими имоти


0,5


70


Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението


0,5


71


Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи


0,5


72


Научноизследователска и развойна дейност


0,5


74


Други професионални дейности


0,5


78


Дейности по наемане и предоставяне на работна сила


0,5


79


Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации


0,5


82


Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност


0,5


86


Хуманно здравеопазване


0,5


87


Медико-социални грижи с настаняване


0,5


88


Социална работа без настаняване


0,5


90


Артистична и творческа дейност


0,5


96


Други персонални услуги


0,5


03


Рибно стопанство


0,4


14


Производство на облекло


0,4


26


Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти


0,4


47


Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети


0,4


55


Хотелиерство


0,4


56


Ресторантьорство


0,4


59


Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика


0,4


60


Радио- и телевизионна дейност


0,4


62


Дейности в областта на информационните технологии


0,4


63


Информационни услуги


0,4


64


Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване


0,4


65


Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване


0,4


66


Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането


0,4


69


Юридически и счетоводни дейности


0,4


73


Рекламна дейност и проучване на пазари


0,4


75


Ветеринарномедицинска дейност


0,4


80


Дейности по охрана и разследване


0,4


85


Образование


0,4


91


Други дейности в областта на културата


0,4


92


Организиране на хазартни игри


0,4


93


Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих


0,4


94


Дейности на организации с нестопанска цел


0,4


95


Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи


0,4


97


Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал


0,4


98


Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление


0,4


99


Дейности на екстериториални организации и служби


0,4 

Приложение № 3 към чл. 14, ал. 3

ПЛАН-СМЕТКА

на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за 2011 г.


П О К А З А Т Е Л И


СУМА

(в хил.лв.)


РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ


8 026,1


 Вноски от работодатели за работници и служители


0,0


 – Вноски от работодатели за работници и служители за фонд „ГВРС“


0,0


 Приходи и доходи от собственост


7 850,8


 – приходи от лихви


7 850,8


 Глоби, санкции и наказателни лихви


175,3


 – глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви


175,3


РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ


1 722,7


 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и по служебни правоотношения


25,4


 – Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения


25,4


 Други възнаграждения и плащания за персонала


23,5


 – Възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови правоотношения


23,5


 Осигурителни вноски от работодатели


245,5


 – Осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване (ДОО)


146,5


 – Здравноосигурителни вноски от работодатели


69,3


 – Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели


29,7


 Издръжка


32,5


 – учебни и научноизследователски разходи и книги за библиотеките


5,4


 – разходи за външни услуги


5,4


 – командировки в страната


9,4


 – представителни разходи


10,3


 – канцеларски материали


2,0


 Обезщетения и помощи за домакинствата


1 395,8


 – плащания от фонд „ГВРС“ на гарантирани вземания на работници и служители от предприятия в несъстоятелност


1 395,8


РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ


 


РАЗДЕЛ ІV. ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (І - ІІ + ІІІ)


6 303,4


РАЗДЕЛ V. ФИНАНСИРАНЕ


-6 303,4


Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни предприятия – нето (+/-)


 


Депозити и средства по сметки – нето (+/-)


-6 303,4


Депозити и сметки от предходния период (+) (§ 96-01 – 96-03)


20 612,1


Депозити и сметки в края на периода (-) (§ 96-07 – 96-09)


-26 915,5 

9935