Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания
Дата на приемане 07/10/2010
Брой/година Държавен вестник 83/2010

 


УКАЗ № 292

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания, приет от ХLI Народно събрание на 7 октомври 2010 г.

Издаден в София на 19 октомври 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания (обн., ДВ, бр. 92 от 2003 г.; изм., бр. 36 от 2008 г. и бр. 74 и 82 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 4 ал. 3 се изменя така:

„(3) Насърчаването на научноизследователската дейност по ал. 1 включва и стимулиране на международното научно сътрудничество, на участието в европейски и трансевропейски научни програми, както и участието в създаването на общоевропейско изследователско пространство.“

§ 2. В чл. 5 т. 4 се изменя така:

„4. национално и/или международно експертно независимо оценяване и наблюдение на научните изследвания и на резултатите от тях;“.

§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) създават се нови т. 2 и 3:

„2. създава условия за съгласуваност на политиките в областта на образованието, науката и иновациите;

3. насърчава взаимодействието между научната дейност и икономиката чрез изграждане на инструменти за общи действия;“

б) досегашната т. 2 става т. 4;

в) досегашната т. 3 става т. 5 и в нея думата „специалисти“ се заменя с „учени“;

г) досегашната т. 4 става т. 6 и в нея накрая се добавя „и проекти“;

д) създава се нова т. 7:

„7. насърчава изграждането на научна инфраструктура, на достъп до електронни научни бази данни;“

е) досегашните т. 5 и 6 стават съответно т. 8 и 9;

ж) създават се т. 10 – 13:

„10. създава инструменти за стимулиране на заявителската активност за закрила на изобретенията и полезните модели, разработени в резултат на научноизследователската дейност;

11. съдейства за достигане на научния продукт и неговото разпространение във всички области на икономиката;

12. подкрепя дейности, насочени към отваряне на пазара на труда и създаване на мостови структури между университетите, научните организации и бизнеса;

13. подпомага и насърчава научните изследвания чрез подкрепа на международни програми и инициативи на принципа на споделено финансиране;“

з) досегашната т. 7 става т. 14;

и) създава се т. 15:

„15. създава специализирана рамка, ред и условия за експлоатация на уникална научна инфраструктура.“

2. Създава се нова ал. 3:

„(3) Министерският съвет определя условията и реда за подпомагане и стимулиране на внедряването на научни продукти и тяхното разпространение във всички области.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§ 4. Създава се чл. 6а:

„Чл. 6а. (1) За стимулиране на български учени и научни колективи министърът на образованието, младежта и науката може да учредява награди за принос и постижения в областта на научните изследвания.

(2) Наградите по ал. 1 се присъждат при условия и по ред, определени с акта за учредяването им.“

§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения:

1. В ал. 3:

а) в т. 1 думите „анализ и отчет“ се заменят с „анализ на състоянието“;

б) в т. 2 думите „и план за действие“ се заличават, а думата „включващи“ се заменя с „включваща“.

2. В ал. 4 думите „Отчетът и анализът се изготвят“ се заменят с „Анализът се изготвя“.

§ 6. Създават се чл. 7а и 7б:

„Чл. 7а. (1) Министърът на образованието, младежта и науката издава правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на фонд „Научни изследвания“.

(2) Научноизследователската дейност на висшите училища и на научните организации, както и дейността на фонд „Научни изследвания“ се оценяват периодично на базата на критерии и при условия и по ред, определени с правилника по ал. 1.

Чл. 7б. (1) Министерството на образованието, младежта и науката поддържа регистър за научната дейност в Република България, който съдържа следните данни:

1. научни организации и висши училища;

2. учени в Република България;

3. информация за националните и международните научни проекти, източника на финансиране, ръководителите, научните постижения и публикациите, свързани с проектите, освен ако не противоречи на Закона за защита на класифицираната информация;

4. получените от научните организации и висшите училища ресурси от националния бюджет, бюджета на Общността и от други източници;

5. научна инфраструктура и научни комплекси;

6. програми в областта на научните изследвания, финансирани от държавата.

(2) Физическите и юридическите лица, кандидатствали и получили финансиране за научноизследователска дейност по реда на този закон и на други нормативни актове и фонд „Научни изследвания“, изпращат в Министерството на образованието, младежта и науката данните по ал. 1 за включване в регистъра за научната дейност.“

§ 7. В чл. 8 думите „Национален съвет за научни изследвания“ се заменят с „Национален съвет за наука и иновации“.

§ 8. В чл. 10, ал. 1 думите „Министерството на земеделието и продоволствието“ се заменят с „Министерството на земеделието и храните“.

§ 9. В чл. 11 думите „Националния съвет за научни изследвания“ се заменят с „Националния съвет за наука и иновации“.

§ 10. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Фонд „Научни изследвания“ има за цел да подкрепя проекти и дейности за насърчаване на научните изследвания, съобразени със:

1. Националната стратегия за научни изследвания;

2. рамкови програми с определени приоритети на Европейския съюз, както и други европейски и трансевропейски инициативи;

3. Европейската и националната пътна карта за научноизследователска инфраструктура.“

2. Създава се нова ал. 3:

„(3) Фонд „Научни изследвания“ работи в координация с другите финансиращи институции на приложни научни изследвания.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:

„(5) Министърът на образованието, младежта и науката осъществява контрол на дейността на фонд „Научни изследвания“.“

§ 11. Член 15 се изменя така:

„Чл. 15. (1) Към фонд „Научни изследвания“ се създават временни и постоянни научно-експертни комисии.

(2) Временните научно-експертни комисии организират оценяването и извършват класиране на кандидатстващите в конкурсите научноизследователски проекти в съответствие с критериите по чл. 25 и съответната методика за оценка и класиране на кандидатстващите за финансиране проекти, одобрена от Изпълнителния съвет.

(3) Постоянните научно-експертни комисии извършват анализ и оценка на изпълнението на финансираните конкурсни проекти в съответните научни направления.“

§ 12. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) Националните и международните оценители получават възнаграждение въз основа на договор, сключен с управителя на фонд „Научни изследвания“.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 13. Членове 19 и 20 се отменят.

§ 14. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 3 след думата „фундаментални“ се добавя „и приложни“.

2. Създава се нова т. 4:

„4. поддържане на научна инфраструктура и научни комплекси;“.

3. Досегашните т. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 стават съответно т. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12.

§ 15. В чл. 23, ал. 1 се създават т. 4 и 5:

„4. подпомага научноизследователската дейност и професионалното развитие на млади учени, докторанти и постдокторанти;

5. финансира проекти въз основа на схеми за финансиране на научни изследвания с участието на бизнеса като бенефициент на научния продукт.“

§ 16. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 1:

„1. насоченост на изследванията в съответствие с Националната стратегия за научни изследвания;“.

2. Досегашните т. 1, 2 и 3 стават съответно т. 2, 3 и 4.

3. Досегашната т. 4 става т. 5 и в нея след думите „свързани с“ се добавя „нови знания и“.

4. Точка 6 се отменя.

5. Досегашната т. 5 става т. 7 и се изменя така:

„7. законосъобразност, икономичност, целесъобразност и балансираност на разходите.“

§ 17. В чл. 27, изречение първо след думите „централен ежедневник“ се добавя „и на интернет страницата на фонд „Научни изследвания“.

§ 18. Създава се чл. 27а:

„Чл. 27а. Конкурсните научни проекти задължително съдържат:

1. анализ на състоянието на изследванията по проблема;

2. цели на проекта, хипотези и подходи за постигането им;

3. методи, апаратура и изследователски техники;

4. план на изследванията и на дейностите, изпълнявани от участниците и членовете на научния колектив;

5. очаквани резултати;

6. план за реализация и разпространение на резултатите от научния проект;

7. обоснован финансов план.“

§ 19. Член 28 се изменя така:

„Чл. 28. Оценяването и класирането на представените проекти се извършва съобразно критериите по чл. 25, методиката по чл. 15, ал. 2 и при условия и по ред, определени с Правилника на фонд „Научни изследвания“.“

§ 20. Член 29 се изменя така:

„Чл. 29. (1) Конкурсните проекти се оценяват от независими национални и/или международни оценители.

(2) Временните научно-експертни комисии представят на Изпълнителния съвет резултатите от проведените конкурси и класираните проекти съобразно получените оценки.

(3) Въз основа на класирането за всеки конкурс, извършено по реда на чл. 28, Изпълнителният съвет с решение определя проектите, които ще бъдат финансирани, и размера на средствата, които им се предоставят, в рамките на общия размер на определените за конкурса финансови средства.

(4) Въз основа на решението по ал. 3 управителят на фонд „Научни изследвания“ сключва договор, с който се определят условията за финансиране и изпълнение на всеки от определените за финансиране проекти.“

§ 21. Създава се чл. 29а:

„Чл.29а. Всеки проект се финансира самостоятелно и независимо от други проекти, съобразно заложените в него цели, план за изпълнение, финансов план и очаквани резултати.“

§ 22. Член 31 се изменя така:

„Чл. 31. (1) Членовете на Изпълнителния съвет на фонд „Научни изследвания“ не могат да кандидатстват по време на мандата си самостоятелно и/или като членове на научни колективи за финансиране от фонда.

(2) Членовете на временните научно-експертни комисии не могат да кандидатстват по време на мандата си самостоятелно и/или като членове на научни колективи за финансиране от фонда в конкурсите, които те организират и наблюдават.

(3) Членовете на постоянните научно-експертни комисии не могат да оценяват изпълнението на текущи проекти, в които участват самостоятелно и/или като членове на научни колективи.“

§ 23. Член 32 се изменя така:

„Чл. 32. Средства от фонд „Научни изследвания“ могат да се изразходват за придобиване и поддържане на права на интелектуалната собственост, включително за разходи, свързани с придобиване и поддържане на патенти.“

§ 24. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 5 се изменя така:

„5. „Млад учен“ е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“, но не повече от 10 години след придобиването й.“

2. Създават се т. 6, 7 и 8:

„6. „Докторант“ е учен, който е в процес на придобиване на образователна и научна степен „доктор“.

7. „Постдокторант“ е учен, който е придобил образователна и научна степен „доктор“, но не повече от 5 години след придобиването й.

8. „Уникална научна инфраструктура“ са съоръжения, научни центрове и интегрирани комплекси, които разполагат с високоспециализирано оборудване и апаратура, предлагат специализирано научно обслужване, нямат аналог на национално ниво и/или са партньорска структура на инфраструктури, определени от Европейския стратегически форум за изследователски инфраструктури и включени в Европейската пътна карта за научноизследователска инфраструктура.“

Заключителна разпоредба

§ 25. В срок до три месеца от влизането в сила на този закон министърът на образованието, младежта и науката:

1. издава правилника по чл. 7а;

2. привежда в съответствие с този закон съгласувано с министъра на финансите Правилника на фонд „Научни изследвания“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 7 октомври 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

8180