Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух
Дата на приемане 22/10/2010
Брой/година Държавен вестник 87/2010

 


УКАЗ № 302

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, приет от ХLI Народно събрание на 22 октомври 2010 г.

Издаден в София на 2 ноември 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.; попр., бр. 49 от 1996 г.; изм., бр. 85 от 1997 г., бр. 27 от 2000 г., бр. 102 от 2001 г., бр. 91 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 95 от 2005 г., бр. 99 и 102 от 2006 г., бр. 86 от 2007 г., бр. 36 и 52 от 2008 г., бр. 6, 82 и 93 от 2009 г. и бр. 41 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Забранява се производството на дървени въглища по открит способ.“

2. Създава се ал. 6:

„(6) Изпускането на емисии в атмосферния въздух при производство на дървени въглища по друг способ трябва да става организирано, при спазване на нормите за допустими емисии на вредни вещества съгласно Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64 от 2005 г.).“

§ 2. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2000 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой (ОВ, L 286/1 от 31 октомври 2009 г.)“, а думите „Регламент (ЕО) № 2037/2000“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 1005/2009“.

2. В ал. 6:

а) в т. 2 думите „Регламент (ЕО) № 2037/2000“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 1005/2009“;

б) в т. 3 думата „използващи“ се заменя със „зависещи“;

в) в т. 4 думите „Регламент (ЕО) № 2037/2000“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 1005/2009“;

г) точки 5 и 6 се изменят така:

„5. да налагат глоби или имуществени санкции на лицата, които внасят, изнасят, пускат на пазара и/или използват вещества, които нарушават озоновия слой, или продукти и съоръжения, които съдържат, зависят или са изработени от тези вещества, в противоречие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1005/2009;

6. да налагат глоби или имуществени санкции на лицата, които внасят, изнасят, пускат на пазара и/или използват флуорирани парникови газове или продукти и съоръжения, които съдържат, зависят или са изработени от тези вещества, в противоречие с изискванията на Регламент (ЕО) № 842/2006;“

д) в т. 7 думите „проверките за херметичност“ се заменят с „проверките за течове“, думите „документ за квалификация, издаден при условията на наредбата по ал. 1 или“ се заличават, а думите „Регламент (ЕО) № 2037/2000“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 1005/2009“.

3. В ал. 10:

а) точка 1 се изменя така:

„1. извличане на вещества, които нарушават озоновия слой, от хладилни или климатични инсталации или топлинни помпи с цел рециклиране и повторно използване на тези вещества, са длъжни да притежават документ за правоспособност, издаден при условията на наредбата по ал. 2;“

б) в т. 2 думите „проверки за херметичност“ се заменят с „проверки за течове“ и думите „документ за квалификация, издаден при условията на наредбата по ал. 1“ се заменят с „документ за правоспособност, издаден при условията на наредбата по ал. 2“;

в) точка 3 се изменя така:

„3. извличане на вещества, които нарушават озоновия слой, с цел регенериране или унищожаване, предават веществата на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците или комплексно разрешително в съответствие с чл. 117 от Закона за опазване на околната среда.“

4. Алинея 11 се отменя.

5. В ал. 12:

а) в т. 1, 2 и 3 след думите „и/или флуорирани парникови газове“, „и/или на флуорираните парникови газове“ и „и/или флуорираните парникови газове“ се добавя съответно „както и на продукти и/или оборудване, които съдържат, зависят или са изработени от тези вещества“;

б) в т. 4 думите „чл. 7 - 11 и/или 12 от Регламент (ЕО) № 2037/2000“ се заменят с „чл. 15, чл. 17, чл. 20, § 1 и/или чл. 24, § 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2009“ и думата „използват“ се заменя със „зависят“.

6. В ал. 14, в текста преди т. 1 думите „Регламент (ЕО) № 2037/2000“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 1005/2009“.

7. Алинея 15 се отменя.

8. В ал. 16 думите „Регламент (ЕО) № 2037/2000“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 1005/2009“.

9. В ал. 17 думите „Регламент (ЕО) № 2037/2000“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 1005/2009“.

§ 3. В чл. 17а се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

„(1) Документ за правоспособност на лица, които извършват дейности, свързани с проверки за течове, извличане на вещества, които нарушават озоновия слой, с цел рециклиране и повторното им използване за сервиз и поддръжка на хладилни или климатични инсталации и топлинни помпи се издава от Българската браншова камара - машиностроене, при условията на наредбата по чл. 17, ал. 2.

(2) Органът по ал. 1 създава и поддържа информационна база данни за лицата по ал. 1, получили документи за правоспособност.“

2. Създава се ал. 3:

„(3) Информационната база данни по ал. 2 е достъпна на интернет страницата на органа по ал. 1.“

§ 4. В чл. 17в се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „проверки за херметичност“ се заменят с „проверки за течове“.

2. В ал. 3 думите „проверки за херметичност“ се заменят с „проверки за течове“.

§ 5. В чл. 34и се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

„(1) Лице, което произвежда, внася, изнася, пуска на пазара или използва вещества, които нарушават озоновия слой, и/или флуорирани парникови газове, както и продукти и съоръжения, които съдържат, зависят или са изработени от тези вещества, в нарушение на чл. 4 - 6, чл. 15, чл. 17, чл. 20, § 1 и/или чл. 24, § 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2009 и/или на чл. 8 и/или чл. 9, § 1 от Регламент (ЕО) № 842/2006, се наказва с глоба от 3000 до 6000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 8000 до 15 000 лв.

(2) Лице, което наруши правилата за етикетиране, определени в чл. 2, 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 1494/2007 на Комисията от 17 декември 2007 г. за установяване в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета на формата на етикетите и на допълнителните изисквания за етикетиране на продукти и оборудване, съдържащи някои флуорирани парникови газове (ОВ, L 332/25 от 18 декември 2007 г.) и на чл. 32 от наредбата по чл. 17, ал. 2, се наказва с глоба от 3000 до 6000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 8000 до 15 000 лв.“

2. Създават се нови ал. 3 и 4:

„(3) Лице, което пуска на пазара регенерирани ненапълно халогенирани хлорфлуор­въглеводороди в контейнери, които не са етикетирани в съответствие с изискванията на чл. 11, § 3 от Регламент (ЕО) № 1005/2009, се наказва с глоба от 3000 до 6000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 8000 до 15 000 лв.

(4) Лице, което експлоатира хладилни, климатични или термопомпени инсталации, съдържащи регенерирани и/или рециклирани ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди, които не са етикетирани в съответствие с изискванията на чл. 11, § 6 от Регламент (ЕО) № 1005/2009, се наказва с глоба 1000 лв., съответно с имуществена санкция в размер 3000 лв.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите „събира и съхранява“ се заменят с „извлича“, а думите „Регламент (ЕО) № 2037/2000“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 1005/2009“.

4. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 6 и 7.

5. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея думите „проверки за херметичност“ се заменят с „проверки за течове“ и думите „документ за квалификация“ се заменят с „документ за правоспособност“.

6. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и се изменя така:

„(9) Лице, което извършва сервиз и поддръжка на хладилни, климатични или термопомпени инсталации или системи за противопожарна защита и пожарогасители, съдържащи вещества, които нарушават озоновия слой, без документ за правоспособност, се наказва с глоба 1000 лв., съответно с имуществена санкция в размер 2000 лв.“

7. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея думите „Регламент (ЕО) № 2037/2000“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 1005/2009“.

8. Досегашната ал. 9 става ал. 11.

9. Досегашната ал. 10 става ал. 12 и в нея думите „Регламент (ЕО) № 2037/2000“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 1005/2009“, думите „проверки за херметичност“ се заменят с „проверки за течове“, а думите „чл. 17 от Регламент (ЕО) № 2037/2000“ се заменят с „чл. 23 от Регламент (ЕО) № 1005/2009“.

10. Досегашната ал. 11 става ал. 13 и се изменя така:

„(13) Лице, което експлоатира съоръжение, попадащо в обхвата на чл. 23, § 2 от Регламент (ЕО) № 1005/2009, и допуска проверките за течове и/или извличането на вещества, които нарушават озоновия слой, да се извършват от лица, които не притежават документ за правоспособност, се наказва с глоба 2000 лв., съответно с имуществена санкция в размер 4000 лв.“

11. Досегашната ал. 12 става ал. 14 и в нея думите „проверките за херметичност“ се заменят с „проверките за течове“.

12. Досегашната ал. 13 става ал. 15 и в нея думата „използват“ се заменя със „зависят“.

13. Създават се ал. 16 и 17:

„(16) Лице, което доставя регенерирани ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди и/или флуорирани парникови газове на физически и/или юридически лица без документ за правоспособност, се наказва с глоба от 3000 до 6000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 8000 до 15 000 лв.

(17) Лице, което използва регенерирани и/или рециклирани ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди за поддръжка или сервизно обслужване на съоръженията, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 1005/2009, и не води документация за източника на регенерираните и/или рециклирани ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди, се наказва с глоба от 3000 до 6000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 8000 до 15 000 лв.“

§ 6. В § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби думите „съответните мерки за информиране и предупреждаване на населението в съответните райони“ се заменят с „незабавни мерки“.

§ 7. Параграф 32 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 99 от 2006 г.) се отменя.

§ 8. В останалите текстове на закона думите „проверки за херметичност“ се заменят с „проверки за течове“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 9. Издадените документи за квалификация запазват действието си до изтичането на срока, за който са издадени.

§ 10. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 1, т. 1, който влиза в сила от 1 януари 2012 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 22 октомври 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8622