Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
Дата на приемане 29/09/2010
Брой/година Държавен вестник 80/2010

 


УКАЗ № 282

На основание чл.98, т.4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, приет от ХLI Народно събрание на 29 сеп­тември 2010 г.

Издаден в София на 7 октомври 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от 2009 г. и бр. 26 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 16 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, L 189/1 от 20 юни 2007 г.), наричан по нататък „Регламент (ЕО) № 834/2007“.

2. В ал. 2, т. 1 думите „Регламент (ЕИО) № 2092/91“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 834/2007“.

3. В ал. 3 в текста преди т. 1 думата „регистри“ се заменя с „бази данни“.

§ 2. В чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 5 думите „водене на регистрите“ се заменят със „създаването и поддържането на базите данни“.

§ 3. В чл. 19, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 думите „актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или“ се заменят с „копие от регистрация по ЕИК/БУЛСТАТ или копие на документ за вписване“.

2. В т. 2 в началото се добавя „нотариално заверено копие на“.

§ 4. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Министърът на земеделието и храните издава разрешение или прави мотивиран отказ в срок от:

1. два месеца от постъпване на заявлението за извършване на контролна дейност по спазване правилата на биологичното производство;

2. три месеца след одобряване на заявление- спецификацията за вписване в Европейския регистър на земеделските продукти и храни със защитени географски означения или Европейския регистър на храни с традиционно специфичен характер, чието съответствие ще контролира заявителят.“

2. Създава се нова ал. 4:

„(4) В случаите по ал. 2 сроковете по ал. 3 спират да текат до отстраняване на непълнотите или несъответствията.“

3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.

§ 5. В чл. 23, т. 1 думите „Регламент (ЕИО) № 2092/91“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 834/2007“.

§ 6. В чл. 24 ал. 2 се изменя така:

„(2) Само производител на земеделски продукт или храна, съответстващи на спецификацията и вписани в регистър по ал. 1 и в база данни по чл. 16, ал. 3, т. 2 или 3, който има сключен договор за контрол по чл. 18, ал. 3, има право да използва географското означение или означаването „храна с традиционно специфичен характер“.“

§ 7. В чл. 25 се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Забранява се използването на знак и означение на земеделски продукт или храна с традиционно специфичен характер, а в случаите на чл. 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 509/2006 - и наименованието на земеделски продукт или храна, които:

1. не са вписани в Европейския регистър на земеделските продукти и храни с традиционно специфичен характер;

2. са вписани в регистъра по т. 1, но конкретният земеделски продукт или храна не съответства на вписаната спецификация;

3. са вписани в регистъра по т. 1, но конкретният земеделски продукт или храна не е обект на контрол по чл. 18.“

2. В ал. 4 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 1, 2“.

§ 8. В глава четвърта, раздел II се създават чл. 25а и 25б:

„Чл. 25а. (1) Официалният контрол върху земеделски продукти или храни, които съответстват на чл. 2 от Закона за храните, включително върху употребата на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер по смисъла на чл. 10 от Регламент (ЕО) № 510/2006 и чл. 14 от Регламент (ЕО) № 509/2006, се осъществява от органите на официалния контрол по Закона за храните в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните.

(2) Контролът по ал. 1 се извършва от:

1. органите на държавния здравен контрол върху всички храни с изключение на храните от животински произход;

2. органите на държавния ветеринарно-санитарен контрол по отношение на храните от животински произход.

(3) При осъществяване на официалния контрол по ал. 1 органите на официалния контрол имат правомощията по Закона за храните, включително за прилагане на административни мерки.

(4) Органите на официалния контрол по ал. 2 представят ежегодно до 31 март на министъра на земеделието и храните подробен годишен отчет за извършените проверки по ал. 1, констатираните нарушения и наложените санкции за предходната година, съответните последващи проверки и списък на лицата, върху които са упражнили контрол.

Чл. 25б. Министърът на земеделието и храните и министърът на здравеопазването определят с наредба начина и реда за осъществяване на официалния контрол върху употребата на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер.“

§ 9. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „чл. 2 от Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета и в регламентите по прилагането му“ се заменят с „чл. 113 и 113а от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (ОВ, L 299/1 от 16 ноември 2007 г.), наричан по нататък „Регламент (ЕО) № 1234/2007“ и Дял втори на Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (ОВ, L 350/1 от 31 декември 2007 г.), наричан по нататък „Регламент (ЕО) № 1580/2007“.

2. Създава се ал. 6:

„(6) За издаване на сертификата по ал. 4 Министерството на земеделието и храните събира такса в размер, определен с тарифа на Министерския съвет.“

§ 10. В чл. 41 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „регистър“ се заменя с „база данни“.

2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думата „регистъра“ се заменя с „базата данни“.

§ 11. В чл. 42 ал. 4 се отменя.

§ 12. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „чл. 11 и 12 от Регламент (ЕО) № 2200/96“ се заменят с „чл. 125а, 125б, 125в, 125г и 125д от Регламент (ЕО) № 1234/2007“.

2. В ал. 2 думите „чл. 44 от Регламент (ЕО) № 2200/96“ се заменят с „чл. 125б от Регламент (ЕО) № 1234/2007“.

3. В ал. 3:

а) в т. 1 думата „временно“ се заличава;

б) в т. 2 думите „изпълнение на изискванията за признаване от временно признати“ се заменят с „признаване от“;

в) създава се т. 5:

„5. условията и реда за подпомагане на групи производители.“

4. Създават се ал. 4 и 5:

„(4) Признатите организации на производители на плодове и зеленчуци представят ежегодно в срок до 30 август на текущата година в Министерството на земеделието и храните информация съгласно приложение XIII към чл. 99 от Регламент (ЕО) № 1580/2007.

(5) Признатите организации на производители, които не са представили и не изпълняват оперативна програма, са длъжни ежегодно да подават в Разплащателната агенция информация за стойността на търгуваната през годината продукция в срок до 31 март на следващата календарна година.“

§ 13. В чл. 44 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Разплащателната агенция одобрява оперативните програми на признатите организации на производители на пресни плодове и зеленчуци съгласно Националната стратегия за устойчиви оперативни програми и Националната рамка за екологични дейности на основание чл. 103ж от Регламент (EО) № 1234/2007 и извършва плащания съгласно същия регламент и регламентите по прилагането му.“

2. В ал. 2:

а) в т. 1 думата „операционни“ се заменя с „оперативни“;

б) в т. 2 думата „операционните“ се заменя с „оперативните“.

§ 14. Член 45 се изменя така:

„Чл. 45. (1) Организациите на производители могат да предвидят в оперативните си програми изтегляне от пазара на продуктите, включени в приложение Х от Регламент (ЕО) № 1580/2007.

(2) Организациите на производители уведомяват предварително писмено в тридневен срок Разплащателната агенция за всяка операция по изтегляне на продуктите по ал. 1 от пазара. Уведомлението съдържа вида, количеството и класа на качество на изтегляните продукти по ал. 1, тяхното предназначение и мястото, на което се осъществява изтеглянето от пазара.

(3) След изтеглянето от пазара продуктите по ал. 1 трябва да бъдат реализирани чрез безплатно разпределяне за благотворителни организации, училища, детски градини или лечебни заведения.“

§ 15. Членове 46 и 47 се отменят.

§ 16. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „лица“ се добавя „които са“, а думите „или по законодателството на държавата - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство“ се заличават.

2. В ал. 3:

а) точка 1 се изменя така:

„1. копие от регистрация по ЕИК/БУЛСТАТ;“

б) в т. 4 думите „или личен номер на гражданин на страна - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство“ се заличават.

§ 17. В чл. 64 ал. 1 се изменя така:

„(1) Който осъществява контрол, без да е получил разрешение за извършване на контролна дейност по чл. 18, ал. 1 или разрешението е с изтекъл срок, се наказва с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.“

§ 18. В чл. 65 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 1 - 3“.

2. В ал. 2 след думите „10 000 лв.“ се поставя запетая и се добавя „а при повторно извършване на същото нарушение се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 20 000 лв.“

§ 19. В чл. 74, ал. 1 числото „71“ се заличава.

§ 20. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения:

1. В т. 1 думите „Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 834/2007“.

2. В т. 14 думата „Операционни“ се заменя с „Оперативни“.

Заключителни разпоредби

§ 21. Министърът на земеделието и храните и министърът на здравеопазването издават наредбата по чл. 25б в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон.

§ 22. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55 и 96 от 2006 г., бр. 31 и 51 от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74, 82 и 93 от 2009 г. и бр. 23, 25 и 59 от 2010 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 26, ал. 1, т. 8 накрая се добавя „включително съответствието им с Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 510/2006“, и Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 509/2006“.

2. В чл. 27, ал. 4, т. 1, буква „е“ накрая се добавя „включително съответствието им с Регламент (ЕО) № 510/2006 и Регламент (ЕО) № 509/2006“.

§ 23. В Закона за марките и географските означения (обн., ДВ, бр. 81 от 1999 г.; попр., бр. 82 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 28, 43, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 73 и 96 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г. и бр. 19 от 2010 г.) чл. 57а се изменя така:

„Служебна регистрация

Чл. 57а. (1) Регистрацията на географско означение или храна се извършва служебно от Патентното ведомство, когато географското означение на земеделския продукт или храна бъде вписано в Европейския регистър на земеделските продукти и храни със защитени географски означения.

(2) Регистрацията по ал. 1 се извършва по отношение на лицата, които са включени в групата по чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни. В случаите, когато вече е предоставена национална закрила, се вписват само новите ползватели.

(3) Министерството на земеделието и храните уведомява Патентното ведомство за вписването на географското означение на земеделския продукт или храна в Европейския регистър на земеделските продукти и храни със защитени географски означения. Регистрацията се извършва в едномесечен срок от уведомяването.

(4) Уведомлението по ал. 3 съдържа имената и адресите на лицата по ал. 2, географското означение на земеделския продукт или храна, описанието на границите на географското място и описание на установените качества или особености на земеделския продукт или храна и връзката им с географската среда или с географския произход.“

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 29 септември 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

7971