Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за допълнение на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност"
Име на законопроекта Законопроект за допълнение на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност"
Дата на приемане 30/09/2010
Брой/година Държавен вестник 80/2010

 


УКАЗ № 284

На основание чл.98, т.4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ , приет от ХLI Народно събрание на 30 септември 2010 г.

Издаден в София на 7 октомври 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн., ДВ, бр. 109 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 69 и 94 от 2008 г., бр. 22, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г. и бр. 16 от 2010 г.)

§ 1. Създава се чл. 72а:

„Чл. 72а. (1) За времето на дългосрочно командироване при условията и по реда на Закона за дипломатическата служба държавните служители в агенцията получават половината от възнагражденията си по чл. 71, ал. 1 и по чл. 72, ал. 1, т. 1.

(2) На служителите по ал. 1 не се изплащат сумите и доволствията по чл. 74.“

Заключителна разпоредба

§ 2. Законът влиза в сила от 1 октомври 2010 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 30 септември 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

7973