Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията
Дата на приемане 16/06/2010
Брой/година Държавен вестник 47/2010

 


НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УКАЗ № 153

На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за радиото и телевизията, приет от ХLI Народно събрание на 19 май 2010 г., повторно приет на 16 юни 2010 г.

Издаден в София на 17 юни 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 1999 г. - бр. 60 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г. и бр. 12 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 24, ал. 1 цифрата „9“ се заменя с „5“, цифрата „5“ се заменя с „3“ и цифрата „4“ се заменя с „2“.

§ 2. В чл. 29 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „всяка квота“ се заменят с „квотата на Народното събрание и през три години от квотата на президента“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Едно лице не може да бъде член на Съвета за електронни медии повече от два мандата. Мандатите не могат да бъдат последователни.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 3. Мандатът на член на Съвета за електронни медии, който е втори последователен, се прекратява от деня на влизане в сила на този закон.

§ 4. След изтичане на две години от влизането в сила на този закон съставът на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание се обновява, като чрез жребий се прекратява мандатът на един от членовете, избрани през 2010 г.

§ 5. В 10-дневен срок от влизането в сила на този закон мандатът на един от членовете на Съвета за електронни медии от квотата на президента се прекратява чрез жребий.

§ 6. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 19 май 2010 г. и на 16 юни 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

5219