Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки
Име на законопроекта ЗИД на Закона за обществените поръчки
Дата на приемане 24/06/2010
Брой/година Държавен вестник 52/2010

 


УКАЗ № 175

На основание чл.98, т.4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, приет от ХLI Народно събрание на 24 юни 2010 г.

Издаден в София на 29 юни 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм., бр. 53 от 2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., бр. 18, 33, 37 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 94, 98 и 102 от 2008 г. и бр. 24 и 82 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 4 т. 5 се изменя така:

„5. арбитражните и помирителните услуги;“.

§ 2. В чл. 5 ал. 3 се изменя така:

„(3) Обществените поръчки по ал. 1 се възлагат за срок до 5 години. По изключение при услугите за предоставяне на банкови кредити за финансирането на инвестиционни проекти или на проекти и програми на Европейския съюз срокът може да бъде определен до 10 години, като възложителят посочва мотивите за това в решението за откриване на процедура или обявлението за обществена поръчка.“

§ 3. В чл. 7в, ал. 1 след думите „транспортни услуги, са“ се добавя „предоставянето или“.

§ 4. В чл. 8, ал. 3 след думите „колективен орган“ се добавя „или юридическо лице“.

§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:

„(1) Решенията на възложителите, приети във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки, са индивидуални административни актове, които се издават по правилата на този закон.“

2. Създават се ал. 2 и 3:

„(2) Решенията по ал. 1 съдържат:

1. наименование на възложителя;

2. номер, дата и правно основание за издаване на акта;

3. посочване вида на процедурата и предмета на поръчката;

4. разпоредителна част, чието съдържание е в зависимост от етапа на процедурата;

5. мотиви – в случаите, когато се изискват;

6. пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва;

7. трите имена и подпис на лицето, издало акта, с означаване на длъжността му.

(3) При издаване на решенията по ал. 1 възложителите нямат право да допускат предварително изпълнение.“

§ 6. В чл. 13, ал. 1 се създава т. 7:

„7. за строителство, доставки и услуги, възлагани на органи или структури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).“

§ 7. В чл. 19, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 4 се изменя така:

„4. обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията решенията на възложители, с които са допуснати нарушения при провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, установени от Европейската комисия до сключването на договора и посочени в уведомлението по чл. 122п, ал. 1;“.

2. В т. 19 накрая се поставя запетая и се добавя „както и влезлите в сила определения по чл. 121б, ал. 3 и свързаните с тях решения по чл. 122г, ал. 4 на Комисията за защита на конкуренцията“.

3. В т. 22, буква „б“ след думите „равна или по-висока от 1 000 000 лв.“ се поставя точка и запетая и текстът докрая се заличава.

§ 8. В чл. 23, ал. 1, т. 1 и 2 думите „равна на или“ се заличават.

§ 9. Създава се чл. 26а:

„Чл. 26а. (1) При възлагане на обществена поръчка за доставка на пътни превозни средства, посочени в приложение № 3а, възложителите са длъжни да вземат предвид енергийните аспекти и въздействието върху околната среда през целия експлоатационен живот на превозните средства, които включват най-малко изисквания за:

1. потребление на енергия, и

2. емисии на въглероден диоксид (CO2), и

3. емисии на азотни оксиди (Nox), неметанови въглеводороди (NMHC) и прахови частици.

(2) Възложителите прилагат изискванията на ал. 1:

1. чрез посочване като технически спецификации в документацията за обществената поръчка, или

2. като показатели при критерий за оценка „икономически най-изгодната оферта“.

(3) В случаите по ал. 2, т. 2 се прилага методика за изчисляване на разходите за потребление на енергия, емисии на въглероден диоксид, азотни оксиди, неметанови въглеводороди и прахови частици през целия експлоатационен живот на превозните средства. Методиката се определя с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

(4) Възложителите могат да не прилагат изискванията на ал. 1, когато възлагат обществена поръчка за доставка на пътни превозни средства, които не подлежат на задължително одобрение на типа или на индивидуално одобряване съгласно наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, приета на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата.“

§ 10. В чл. 29, ал. 1 думата „тридневен“ се заменя с „4-дневен“.

§ 11. В чл. 34, ал. 2 думите „най-малко от петима членове“ се заменят с „от нечетен брой членове – най-малко петима“.

§ 12. В чл. 35, ал. 1, т. 2 думите „Търговския закон“ се заменят със „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“.

§ 13. Член 38 се изменя така:

„Чл. 38. Процедурите по този закон завършват с решение за:

1. определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка, включително по договор, сключен чрез прилагане на рамково споразумение, динамична система за доставки или система за предварителен подбор;

2. сключване на рамково споразумение;

3. създаване на динамична система за доставки или система за предварителен подбор;

4. класиране на участниците и/или присъждане на награди и/или други плащания в конкурс за проект;

5. прекратяване на процедурата.“

§ 14. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 думите „допуснат нито един кандидат или участник“ се заменят с „кандидат или участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 – 53а“;

б) в т. 2 думите „или заявления за участие“ се заличават.

2. В ал. 2, т. 2 думата „допуснат“ се заличава, а след думата „участник“ се добавя „който отговаря на изискванията по чл. 47 – 53а“.

§ 15. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 3 и 4 се изменят така:

„(3) Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

(4) Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на срока по ал. 3.“

2. Създава се нова ал. 5:

„(5) Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата.“

3. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

§ 16. Създават се чл. 41а, 41б и 41в:

„Чл. 41а. Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на срока по чл. 41, ал. 3, когато:

1. изпълнителят е определен в резултат на процедура на договаряне без обявление и има само един поканен участник;

2. определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник и няма заинтересовани кандидати;

3. договорът се сключва въз основа на рамково споразумение с един участник.

Чл. 41б. (1) Недействителен спрямо лицата по чл. 122и, ал. 1 е договор, който е сключен:

1. в резултат на незаконосъобразно прилагане на основанията на чл. 4, чл. 12, ал. 1, чл. 13, ал. 1, чл. 90, ал. 1 или чл. 103, ал. 2;

2. преди влизане в сила на някое от решенията на възложителя, издадено във връзка с процедурата, и се установи нарушение, което е засегнало възможността на:

а) заинтересовано лице да подаде заявление за участие или оферта;

б) заинтересован кандидат да подаде оферта;

в) заинтересован кандидат или участник да вземе участие при определяне на изпълнител.

(2) Договорът запазва действието си, когато има влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 4.

Чл. 41в. (1) В случаите по чл. 41б, ал. 1, т. 1 договорът запазва действието си, ако преди сключването му са изпълнени следните условия:

1. публикувано е обявление за доброволна прозрачност, с което се оповестява намерение за сключване на договора;

2. в обявлението по т. 1 възложителят е мотивирал прилагането на изключение, предвидено в чл. 4, чл. 12, ал. 1 или в чл. 13, ал. 1, или избора на процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1 или чл. 103, ал. 2, и

3. договорът е сключен не по-рано от 10 дни след публикуване на обявлението за доброволна прозрачност.

(2) Обявлението по ал. 1, т. 1 се изготвя на български език по образец, утвърден с Регламент (ЕО) № 1150/2009 на Комисията от 10 ноември 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1564/2005 по отношение на стандартните формуляри за публикуването на обявления в рамките на процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета (ОВ, L 313/3 от 28 ноември 2009 г.).

(3) Когато използва обявление за доброволна прозрачност, възложителят го изпраща за публикуване в Регистъра на обществените поръчки, а при стойност на поръчката, равна или по-висока от определените с регламента по чл. 45а, ал. 1 – и в „Официален вестник“ на Европейския съюз.“

§ 17. В чл. 42, ал. 1 се създава т. 4:

„4. не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата.“

§ 18. В чл. 43, ал. 2, т. 1 след думата „сила“ се добавя „и/или непредвидени обстоятелства“.

§ 19. В чл. 44 ал. 7 и 8 се изменят така:

„(7) Възложителите публикуват информация за сключен договор и в случаите, когато прилагат чл. 4, чл. 12, ал. 1, т. 2 – 10, чл. 13, ал. 1, т. 3, 4 и 6, чл. 90, ал. 1 или чл. 103, ал. 2.

(8) Информацията по ал. 7 се изготвя съгласно съответния образец по чл. 19, ал. 7 и се изпраща за вписване в Регистъра на обществените поръчки в 7-дневен срок от сключването на договора.“

§ 20. В чл. 45а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 1 накрая се поставя тире и се добавя „при обществени поръчки за строителство“.

2. Създава се нова ал. 3:

„(3) Възложителите са длъжни да изпращат по реда на ал. 1 и предварителните обявления или съобщенията за публикуване на предварителни обявления в профила на купувача, когато обществените поръчки по категории доставки и услуги по приложение № 2 към чл. 5, ал. 1, т. 1 имат левова равностойност, равна на или по-висока от 750 000 евро.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 1 и 3“ се заменят с „ал. 1, 3 и 4“.

5. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.

6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „ал. 1 и 3“ се заменят с „ал. 1, 3 и 4“.

7. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея думите „ал. 1 и 3“ се заменят с „ал. 1, 3 и 4“.

8. Досегашните ал. 9 и 10 стават съответно ал. 10 и 11.

§ 21. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4:

а) в т. 6 след думите „във всички останали случаи“ се поставя запетая и се добавя „включително за чуждестранните лица“;

б) създава се т. 7:

 „7. в случаите по т. 1 – 6 – и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2.“

2. В ал. 5, т. 1 думите „член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице“ се заменят с „лицата по ал. 4 са свързани лица“.

§ 22. В чл. 49 се създава ал. 3:

„(3) За допускане до участие в процедура на кандидатите или участниците, установени в друга държава – членка на Европейския съюз, възложителят няма право да изисква набавянето на сертификат или документ за регистрация от административен орган, ако те представят еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени.“

§ 23. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 7 се изменя така:

„7. подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие.“

2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие“.

3. В ал. 4 думите „легализиран превод“ се заменят с „официален превод“.

4. Създава се ал. 5:

„(5) Когато поръчката е с място на изпълнение извън страната, възложителят може да допусне заявлението за участие и офертата да се представят на официален език на съответната страна.“

§ 24. В чл. 57 ал. 2 се изменя така:

„(2) Пликът по ал. 1 съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

1. плик № 1 с надпис „Документи за подбор“, в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 – 7, 10 – 12, отнасящи се до критериите за подбор на участниците или кандидатите;

2. плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания;

3. плик № 3 с надпис „Предлагана цена“, който съдържа ценовото предложение на участника.“

§ 25. В чл. 59, ал. 3 думите „5 на сто“ се заменят с „3 на сто“.

§ 26. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 3 – 8 се изменят така:

„(3) Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

(4) Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

(5) В присъствието на лицата по ал. 3 комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1 и оповестява документите, които той съдържа.

(6) След извършването на действията по ал. 4 и 5 приключва публичната част от заседанието на комисията.

(7) Комисията уведомява участниците, като им изпраща протокола с констатациите относно наличието и редовността на представените документи в плик № 1.

(8) В протокола по ал. 7 комисията описва изчерпателно липсващите документи или констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително, и определя срок за представянето им. Срокът е еднакъв за всички участници и не може да бъде по-дълъг от 5 дни, считано от датата на получаване на протокола.“

2. Създават се ал. 9, 10 и 11:

„(9) Участникът няма право да представя други документи освен посочените в протокола по ал. 7.

(10) След изтичането на срока по ал. 8 комисията проверява съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

(11) Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в пликове № 2 и 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.“

§ 27. В чл. 70 ал. 1 се изменя така:

„(1) Когато офертата на участник съдържа предложение, което в зависимост от избрания критерий по чл. 37, ал. 1 е с 30 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.“

§ 28. В чл. 71 се създават ал. 4 и 5:

„(4) В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, когато е избран критерият по чл. 37, ал. 1, т. 2, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

(5) Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага:

1. по критерий „най-ниска цена“ и тази цена се предлага в две или повече оферти, или

2. по критерий „икономически най-изгодна оферта“, но тази оферта не може да се определи по реда на ал. 4.“

§ 29. В чл. 72, ал. 1 се създава т. 7:

„7. в случай, че има такива – особени мнения със съответните мотиви на членовете на комисията.“

§ 30. В чл. 74 ал. 2 се изменя така:

„(2) Възложителят може да прекрати процедурата или с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор;

2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1.“

§ 31. В чл. 77 се правят следните допълнения:

1. В ал. 3, т. 6 след думата „поръчката“ се добавя „и вида“.

2. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие“.

§ 32. В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2, изречение първо след думите „разглежда постъпилите заявления“ се добавя „по реда на чл. 68, ал. 7 – 11“.

2. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Когато броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания, е под посочения в обявлението минимум, възложителят може да продължи процедурата, като покани всички кандидати, които притежават необходимите възможности. В този случай възложителят не може да покани да подадат оферти други лица, които не са подали заявление за участие, или кандидати, които не притежават необходимите възможности.“

§ 33. В чл. 88 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2, изречение първо след думите „разглежда постъпилите заявления“ се добавя „по реда на чл. 68, ал. 7 – 11“.

2. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Когато броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания, е под посочения в обявлението минимум, възложителят може да продължи процедурата, като покани всички кандидати, които притежават необходимите възможности. В този случай възложителят не може да покани да участват в договарянето други лица, които не са подали заявление за участие, или кандидати, които не притежават необходимите възможности.“

§ 34. Член 120 се изменя така:

„Чл. 120. (1) На обжалване по реда на тази глава подлежи всяко решение на възложителите в процедура за:

1. възлагане на обществена поръчка, включително чрез прилагане на рамково споразумение, динамична система за доставки или система за предварителен подбор;

2. сключване на рамково споразумение;

3. създаване на динамична система за доставки или система за предварителен подбор;

4. конкурс за проект.

(2) Решенията по ал. 1 се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.

(3) Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:

1. публикуването на решение и обявление в Регистъра на обществените поръчки или обявление в „Официален вестник“ на Европейския съюз, а относно изисквания, които не са посочени в обявлението – от получаване на документацията, когато не е публикувана едновременно с обявлението – срещу решението за откриване на процедура;

2. получаване на решението по чл. 79, ал. 8, чл. 83г, ал. 3, чл. 83ж, ал. 1 и чл. 88, ал. 8;

3. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата;

4. публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в „Официален вестник“ на Европейския съюз – срещу решението за избор на изпълнител.

(4) Жалба по ал. 3 може да се подава от:

1. всяко заинтересовано лице – в случаите по т. 1 и 4;

2. всеки заинтересован кандидат в процедурата – в случаите по т. 2;

3. всеки заинтересован кандидат или участник – в случаите по т. 3.

(5) В случаите по ал. 3, т. 1 и 4, когато датите на публикуване на обявленията в Регистъра на обществените поръчки и в „Официален вестник“ на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.

(6) Жалба срещу решението за класиране на участниците в конкурса за проект може да подава всеки заинтересован кандидат или заинтересован участник в срока по ал. 3.“

§ 35. Член 120а се изменя така:

„Чл. 120а. (1) Жалба срещу решение на възложителя, с изключение на решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка „спиране на процедурата“.

(2) Когато с жалбата е поискана временната мярка по ал. 1, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира до влизане в сила на:

1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или

2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.“

§ 36. Създава се чл. 120б:

„Чл. 120б. Жалба срещу решението за определяне на изпълнител спира процедурата за възлагане на обществена поръчка до окончателното решаване на спора, освен когато е допуснато предварително изпълнение.“

§ 37. В чл. 121 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение се обжалва. В тридневен срок от получаването й възложителят е длъжен да изпрати до Комисията за защита на конкуренцията становище по жалбата, подкрепено при необходимост с доказателства.“

2. В ал. 2 т. 3 се изменя така:

„3. наименование и адрес на възложителя;“.

3. В ал. 6:

а) в т. 1 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“;

б) точка 4 се отменя.

4. В ал. 7 думата „7-дневен“ се заменя с „тридневен“.

§ 38. Член 121а се изменя така:

„Чл. 121а. (1) В тридневен срок от постъпване на жалбата или от отстраняване на нередовностите по нея председателят на Комисията за защита на конкуренцията образува производство и определя докладчик.

(2) Когато в жалбата е направено искане за налагане на временна мярка, Комисията за защита на конкуренцията се произнася по него в закрито заседание с мотивирано определение в 7-дневен срок от образуването на производството.

(3) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по искането след преценка на възможните последици от налагането на временна мярка за всички интереси, които могат да се увредят, включително за обществения интерес, направена въз основа на твърденията по жалбата, становището на възложителя и приложените доказателства от страните.

(4) Комисията за защита на конкуренцията може да не наложи временна мярка, когато отрицателните последици за всички интереси, които могат да се увредят, превишават ползата от нейното налагане.

(5) Произнасянето по временната мярка не обвързва Комисията за защита на конкуренцията при решаване на спора по същество, както и не засяга останалите искания на жалбоподателя.

(6) Определението за налагане на временна мярка подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в тридневен срок от съобщаването му на страните. Обжалването на определението не спира производството пред Комисията за защита на конкуренцията.“

§ 39. Създава се чл. 121б:

„Чл. 121б. (1) Когато се обжалва решението за избор на изпълнител, възложителят може в становището по чл. 121, ал. 1 да поиска от Комисията за защита на конкуренцията допускане на предварително изпълнение на решението.

(2) Възложителят мотивира искането по ал. 1 и прилага доказателства в подкрепа на твърденията си.

(3) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по искането за допускане на предварително изпълнение с определение в закрито заседание в тридневен срок от получаване на становището.

(4) Комисията за защита на конкуренцията допуска предварително изпълнение на решението за избор на изпълнител по изключение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или труднопоправима вреда.

(5) Предварително изпълнение по ал. 4 не се допуска, когато е мотивирано с икономически интереси, свързани с разходи за:

1. отлагане изпълнението на договора;

2. откриване на нова процедура за възлагане на поръчката.

(6) Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в три­дневен срок от съобщаването му на страните.

(7) Върховният административен съд се произнася по определението в закрито заседание в 7-дневен срок от образуване на производството по частната жалба.“

§ 40. Член 122 се изменя така:

„Чл. 122. (1) Когато е образувано производство срещу решение за определяне на изпълнител и не е допуснато предварително изпълнение, Комисията за защита на конкуренцията служебно проверява за наличие на висящо производство срещу друго решение на възложителя по същата процедура.

(2) Комисията за защита на конкуренцията спира производството, образувано по жалба срещу решение за избор на изпълнител, когато установи висящо производство по ал. 1.

(3) Производството се възобновява служебно или по искане на една от страните след отпадане на основанието за спиране.“

§ 41. В чл. 122а, ал. 3 думите „чл. 122г, ал. 1, т. 2“ се заменят с „чл. 122г, ал. 1, т. 2, 4 или 5“.

§ 42. В чл. 122г се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 2 думите „или установява незаконосъобразното действие или бездействие“ се заличават;

б) създават се т. 4 и 5:

„4. обявява за нищожно решението на възложителя;

5. установява нарушение на чл. 41, ал. 3 или 5 и/или нарушения в процедурата и налага предвидените санкции.“

2. Алинеи 3 и 4 се изменят така:

„(3) Когато в хода на производството възложителят сключи договор, той е длъжен незабавно да уведоми Комисията за защита на конкуренцията, като изпрати и копие от договора.

(4) Когато договорът е сключен след допускане на предварително изпълнение, но при произнасяне по жалбата Комисията за защита на конкуренцията установи нарушение на закона, тя не отменя решението за определяне на изпълнител, а налага санкция в размер 10 на сто от стойността на сключения договор.“

3. Създават се нови ал. 5 и 6:

„(5) Когато установи, че договорът е сключен в нарушение на срока по чл. 41, ал. 3 или преди влизане в сила на решението за определяне на изпълнител (освен ако не е допуснато предварително изпълнение), но не се установят други нарушения на закона, Комисията за защита на конкуренцията не отменя решението за определяне на изпълнител, а налага санкция в размер 3 на сто от стойността на сключения договор.

(6) В случаите по ал. 4 и 5, когато стойността на договорите не е посочена в тях, конкретният размер на санкцията се налага от Комисията за защита на конкуренцията въз основа на назначена експертиза за очакваната стойност на сключения договор. При назначаване на експертиза разноските за възнаграждението на експерта се заплащат от възложителя.“

4. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 7 и 8.

§ 43. В чл. 122д се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „двумесечен“ се заменя с „едномесечен“.

2. В ал. 2 думата „14-дневен“ се заменя със „7-дневен“.

§ 44. В чл. 122е ал. 2 се изменя така:

„(2) Върховният административен съд се произнася в срок до един месец от получаване на жалбата и решението му е окончателно.“

§ 45. В чл. 122ж, ал. 2 думите „чл. 122, ал. 6“ се заменят с „чл. 121а, ал. 6“.

§ 46. В чл. 122з накрая се добавя „по Административнопроцесуалния кодекс“.

§ 47. Член 122и се изменя така:

„Чл. 122и. (1) Обявяване недействителност на сключен договор на основанията, посочени в чл. 41б, ал. 1, може да иска:

1. всяко заинтересовано лице – в случаите по чл. 41б, ал. 1, т. 1;

2. всяко заинтересовано лице и заинтересован кандидат – в случаите по чл. 41б, ал. 1, т. 2, букви „а“ и „б“;

3. заинтересован кандидат и/или заинтересован участник – в случаите по чл. 41б, ал. 1, т. 2, буква „в“.

(2) Искът се предявява по реда на Гражданския процесуален кодекс.

(3) Недействителност на договора по ал. 1 може да се иска в срок до два месеца от публикуване на информация за сключен договор в Регистъра на обществените поръчки, а ако не е публикувана – от узнаването, но не по-късно от една година от сключването на договора.“

§ 48. Член 122к се изменя така:

„Чл. 122к. Когато договорът бъде обявен за недействителен, всяка от страните трябва да върне на другата страна всичко, което е получила от нея. В случай че това не е възможно, отношенията се уреждат чрез връщане на паричната равностойност на полученото по договора.“

§ 49. Член 122л се изменя така:

„Чл. 122л. Всяко заинтересовано лице може да претендира обезщетение за вреди, претърпени вследствие на нарушения при провеждане на процедура и сключване на договор за обществена поръчка, при условията на чл. 203, ал. 1, чл. 204, ал. 1, 3 и 4 и чл. 205 от Административнопроцесуалния кодекс.“

§ 50. В глава единадесета се създават чл. 122м, 122н и 122о:

„Чл. 122м. Сумите в изпълнение на санкциите по чл. 122г, ал. 4 и 5 се заплащат от бюджета на юридически лица – възложители, или на юридически лица, които се ръководят от възложители – физически лица.

Чл. 122н. Комисията за защита на конкуренцията изпраща решенията по чл. 122г и определенията по чл. 121а, ал. 2, чл. 121б, ал. 3 и чл. 122ж, ал. 1 до Агенцията по обществени поръчки в 7-дневен срок от обявяването им.

Чл. 122о. (1) Условията и редът за обжалване на решенията на възложителите, обявяване недействителност на договорите и присъждането на обезщетения съгласно този закон се прилагат съответно при възлагане на обществените поръчки, определени с наредбата по чл. 14, ал. 7.

(2) При оспорване актовете на възложителите при възлагане на обществени поръчки, определени с наредбата по чл. 13, ал. 2, се прилага редът за оспорване на индивидуални административни актове.“

§ 51. Създава се глава единадесета „а“ с чл. 122п – 122т:

„Глава единадесета „а“

РЕД ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ, УСТАНОВЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Чл. 122п. (1) Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз препраща в деня на получаването или най-късно на следващия работен ден до Агенцията по обществени поръчки, администрацията на Министерския съвет, Министерството на външните работи и до Министерството на икономиката, енергетиката и туризма уведомлението, получено от Европейската комисия, за установени от нея нарушения на възложителите при провеждане на процедура до сключване на договор за възлагане на обществена поръчка.

(2) Изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки изпраща уведомлението по ал. 1 до съответния възложител, който в 5-дневен срок от получаването му е длъжен да представи отговор.

(3) С отговора по ал. 2 възложителят уведомява агенцията и прилага съответните доказателства, когато:

1. приеме за основателни твърденията на Европейската комисия и отстрани нарушението, или

2. посоченото в уведомлението нарушение вече е предмет на обжалване.

(4) Извън случаите по ал. 3, когато възложителят намира, че не е налице нарушение, той изпраща мотивирано становище до Агенцията по обществени поръчки и прилага доказателства.

(5) Възложителят е длъжен да преустанови всякакви действия, свързани с провеждане на процедурата или сключване на договор за обществена поръчка, от момента на получаване на уведомлението по ал. 2 до окончателното разрешаване на спора.

(6) В случаите по ал. 4 изпълнителният директор на агенцията:

1. упражнява правомощието си по чл. 19, ал. 2, т. 4, когато нарушението, посочено в уведомлението по ал. 1, е в резултат от акт на възложителя;

2. сезира компетентния държавен орган, когато нарушението произтича от прилагането на нормативен акт, който не е в съответствие с правото на Европейския съюз.

(7) Органът по ал. 6, т. 2 в 5-дневен срок уведомява агенцията с мотивирано становище и посочва съответни мерки, когато предвижда такива.

(8) Изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки изготвя отговор до Европейската комисия, който съдържа:

1. потвърждение, че нарушението е отстранено – в случаите по ал. 3, т. 1;

2. информация за наличие на производство по обжалване на нарушението – в случаите по ал. 3, т. 2;

3. информация за предприемане на мерки за отстраняване на нарушението – в случаите по ал. 6, т. 1 и ал. 7.

(9) Отговорът по ал. 8 с приложени към него доказателства се изпраща до Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз, администрацията на Министерския съвет, Министерството на външните работи и до Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в срок до 17 дни от получаването в Агенцията по обществени поръчки на уведомлението по ал. 1.

(10) Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз предоставя на Европейската комисия отговора по ал. 8 не по-късно от изтичането на 21 дни от датата на получаване на уведомлението по ал. 1.

Чл. 122р. Обменът на информация по чл. 122п може да се извършва по електронен път с електронен подпис или по факс.

Чл. 122с. Възложителите са длъжни писмено да уведомят агенцията:

1. за резултата от обжалването в случаите по чл. 122п , ал. 3, т. 2 – в 7-дневен срок от влизането в сила на решението на Комисията за защита на конкуренцията;

2. когато процедурата, за която се отнася уведомлението по чл. 122п, ал. 1, е прекратена с влязло в сила решение и открият нова процедура, свързана изцяло или отчасти със същия предмет – в тридневен срок от откриването на процедурата.

Чл. 122т. В случаите по чл. 122с изпълнителният директор на агенцията в 7-дневен срок от получаване на уведомлението уведомява Европейската комисия по реда на чл. 122п, ал. 9.“

§ 52. В чл. 128д се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „преди изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител или“ се заличават.

2. Създават се ал. 2 и 3:

„(2) Имуществената санкция по ал. 1 се налага и на възложител, който сключи договор преди изтичане на срока по чл. 41, ал. 3, с изключение на случаите по чл. 41а.

(3) Наказанието по ал. 2 не се налага в случаите, когато за установеното нарушение е наложена санкция по чл. 122г, ал. 5.“

§ 53. В чл. 129а се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „ал. 1 и 3“ се заменят с „ал. 1, 3 и 4“, а думите „ал. 8 и 9“ се заменят с „ал. 9 и 10“.

2. Алинея 2 се отменя.

§ 54. Създава се чл. 131а:

„Чл. 131а. Възложител, който не изпълни задължението си по чл. 62, ал. 1 или 3 в законоустановения срок, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв. или с глоба в размер от 500 до 1500 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 – с глоба в размер от 500 до 1500 лв.“

§ 55. В чл. 132 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) Възложител, който не изпрати в срок информацията по чл. 44, ал. 7, се наказва с имуществена санкция в размер от 5000 до 20 000 лв.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „не изпрати в срок информацията, посочена в чл. 19, ал. 3 и в чл. 44, ал. 7, или друга информация, поискана от изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки“ се заменят с „не изпълни задължението си по чл. 19, ал. 4, чл. 122п, ал. 2 или 7“.

§ 56. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 думите „по закона“ се заменят със „за възлагане на обществена поръчка“.

2. Създават се т. 6а, 6б и 6в:

„6а. „Заинтересован кандидат“ е кандидат, който не е отстранен окончателно от участие на етапа на предварителен подбор, тъй като не е уведомен за отстраняването или производството по обжалване на решението, с което е отстранен, не е приключено.

6б. „Заинтересован участник“ е участник, който не е отстранен окончателно от процедура. Отстраняването е окончателно, когато участникът е уведомен за решението, с което е отстранен, и това решение е влязло в сила.

6в. „Заинтересовано лице“ е всяко лице, което има или е имало интерес от получаването на определена обществена поръчка и на което е нанесена или може да бъде нанесена вреда от твърдяното нарушение.“

3. Създава се т. 14б:

„14б. „Непредвидени обстоятелства“ са обстоятелствата, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.“

4. Създава се т. 16а:

„16а. „Официален превод“ е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.“

5. Създава се т. 19а:

„19а. „Предварително обявени условия“ са условията, съдържащи се в обявлението и/или документацията за участие.“

6. В т. 22 в текста преди буква „а“ след думите „т. 1“ запетаята се заменя с „или“, а думите „или други лица“ се заличават.

§ 57. Създава се приложение № 3а към чл. 26а:

„Приложение № 3а  към чл. 26а

Пробег през целия експлоатационен живот на пътните превозни средства


Категория на превозното средство (категории М и N съгласно определенията от Директива 2007/46/ЕО)


Пробег за целия експлоатационен живот


Леки автомобили (М1)


200 000 km


Лекотоварни пътни превозни средства (N1)


250 000 km


Тежкотоварни пътни превозни средства (N2, N3)


1 000 000 km


Автобуси (M2, M3)


800 000 km 

Допълнителна разпоредба

§ 58. С този закон се въвеждат изискванията на Директива 2007/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. за изменение на директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета с оглед повишаване на ефективността на процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки (ОВ, L 335/31 от 20 декември 2007 г.) и на Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (ОВ, L 120/5 от 15 май 2009 г.).

Преходни и заключителни разпоредби

§ 59. Процедурите, открити до влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред.

§ 60. Производствата, образувани пред Комисията за защита на конкуренцията до влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред.

§ 61. Министерският съвет привежда в съответствие с този закон подзаконовите нормативни актове по прилагането на Закона за обществените поръчки в тримесечен срок от обнародването му.

§ 62. В Закона за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм., бр. 6, 19, 42 и 82 от 2009 г. и бр. 15 от 2010 г.) § 6 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:

„§ 6. (1) Изпълнителният директор на Агенцията по енергийна ефективност съвместно с изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки издават указания за прилагане на изискванията за енергийна ефективност и енергийни спестявания при възлагане на обществени поръчки за доставка на оборудване и превозни средства с цел минимализиране на разходите за срока на експлоатацията им.

(2) Указанията по ал. 1 се издават до 4 декември 2010 г.“

§ 63. В Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм., бр. 53, 65 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59 и 109 от 2007 г., бр. 50, 67 и 102 от 2008 г. и бр. 47, 99 и 103 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 16:

а) в ал. 4:

аа) в текста преди т. 1 думите „кандидат или“ се заличават;

бб) в т. 6 думите „кандидатите или“ се заличават;

б) в ал. 5 думите „кандидат или“ се заличават.

2. В чл. 23:

а) в ал. 1, т. 3 думите „кандидати и“ се заличават;

б) в ал. 3 думите „кандидат или“ се заличават.

3. В чл. 25:

а) в ал. 1 навсякъде думите „кандидатите или“ се заличават;

б) в ал. 2 думите „кандидат или“ се заличават.

4. В чл. 26:

а) в ал. 1 след думите „концесия, по“ се добавя „един или повече от“;

б) в ал. 2 навсякъде думата „кандидатът“ се заменя с „участникът“;

в) в ал. 3:

аа) в т. 1 думата „кандидата“ се заменя с „участника“, а накрая се добавя „и/или“;

бб) в т. 2 думата „кандидата“ се заменя с „участника“, а накрая се добавя „и/или“;

вв) в т. 3 думата „кандидата“ се заменя с „участника“;

г) в ал. 4, т. 6 думите „кандидатът или“ се заличават;

д) в ал. 5 думите „Минималните нива на приложимите изисквания относно изпълнението на критериите за подбор на участниците“ се заменят с „Критериите за подбор на участниците и минималните нива на приложимите изисквания относно изпълнението им“;

е) в ал. 6 думата „кандидатът“ се заменя с „участникът“;

ж) в ал. 7 думата „Кандидатите“ се заменя с „Участниците“.

5. В чл. 40:

а) в ал. 1 думите „със заповед“ се заменят със „с решение“;

б) в ал. 2 думите „издаването на заповедта“ се заменят с „одобряване на документите по ал. 1“.

6. В чл. 41:

а) в т. 19 думите „кандидат или“ се заличават;

б) в т. 25 думата „заповедта“ се заменя с „решението“.

7. В чл. 42, ал. 3 думите „до Европейската комисия“ се заменят със „за публикуване в „Официален вестник“ на Европейския съюз“.

8. В чл. 43, ал. 1 след думите „Държавен вестник“ се поставя запетая и се добавя „а в случаите по чл. 42, ал. 3 – след публикуването му в „Официален вестник“ на Европейския съюз“.

9. В чл. 46, ал. 4, т. 2 думите „кандидат или“ и „кандидатът или“ се заличават.

10. В чл. 48:

а) в ал. 1, т. 4 думата „кандидати“ се заличава;

б) алинея 3 се изменя така:

„(3) За приетите решения по ал. 1, т. 2 и 3 и за мотивите за приемането им комисията уведомява всички заинтересовани участници.“

11. В глава шеста, раздел ІІІ се създава чл. 48а:

„Чл. 48а. (1) Предоставянето на разясненията, документите и информацията по чл. 48, ал. 1, т. 4 се извършва чрез предаване срещу подпис на заинтересованото лице/участник или на негов упълномощен представител.

(2) Уведомяването за решенията по чл. 48, ал. 1, т. 2 и 3 може да се извършва освен по реда на ал. 1 и чрез изпращане на решението чрез електронната поща, посочена при закупуване на документацията за участие, съответно в офертата. При изпращане чрез електронна поща решението се смята за връчено с постъпването му в посочената информационна система и се удостоверява с копие от електронния запис за това.“

12. В чл. 51:

а) в ал. 1 думата „кандидатите“ се заменя със „заинтересованите лица“;

б) в ал. 3 думата „Кандидат“ се заменя с „Участник“;

в) в ал. 4 думата „Кандидатът“ се заменя с „Участникът“;

г) създава се ал. 6:

„(6) Комисията не разглежда и не оценява оферта:

1. на участник, който е отстранен от участие в процедурата с решение по чл. 25, ал. 1 или по чл. 26, ал. 7;

2. която е оттеглена от участника;

3. която е с изтекъл срок на валидност и след покана участникът не е подновил валидността й;

4. на участник, който не е удължил срока на валидност на банковата гаранция за участие.“

13. В чл. 52, ал. 2 думата „кандидата“ се заменя с „участника“.

14. В чл. 53, ал. 2 думата „кандидатите“ се заменя с „участниците“.

15. В чл. 55:

а) в ал. 1 навсякъде думата „кандидатите“ се заменя с „участниците“;

б) в ал. 2 думата „кандидата“ се заменя с „участника“;

в) в ал. 3 думите „със заповед“ се заменят със „с решение“;

г) в ал. 4 след думата „процедурата“ се добавя „чрез оттегляне на офертата преди изтичането на срока й на валидност“;

д) в ал. 5 т. 2 се изменя така:

„2. участника, класиран на второ място.“;

е) алинея 7 се отменя.

16. В чл. 58:

а) алинея 3 се изменя така:

„(3) Заинтересованите участници се уведомяват за решението по ал. 2 и за мотивите за приемането му по реда на чл. 48а и могат да го обжалват по реда на глава единадесета в 10-дневен срок от уведомяването.“;

б) алинея 4 се отменя.

17. В чл. 59 ал. 2 се изменя така:

„(2) Когато класираният на първо място участник не сключи концесионния договор в определения срок, концедентът може да определи за концесионер класирания на второ място участник.“

18. Наименованието на глава осма се изменя така: „Спиране и прекратяване на процедурата за предоставяне на концесия“.

19. В глава осма се създава чл. 59а:

„Чл. 59а. (1) Процедурата за предоставяне на концесия за строителство се спира с мотивирано решение на концедента или на съответния орган по чл. 19, ал. 1 – 3, когато Европейската комисия е уведомила Република България, че преди сключването на концесионен договор за строителство е извършено сериозно нарушение на правото на Европейския съюз по време на процедурата за предоставяне на концесията и:

1. нарушението не може да бъде отстранено, без това да промени условията, при които е обявена процедурата, или

2. съответният орган не е съгласен с твърдяното от Европейската комисия нарушение.

(2) В деня на приемане на решение по ал. 1 органът сезира Комисията за защита на конкуренцията за установяване на незаконосъобразност, включително поради наличието на дискриминационни изисквания относно критериите за подбор или други дискриминационни технически, икономически или финансови условия в обявлението, в документацията за участие, или във всеки друг документ, свързан с процедурата за предоставяне на концесията по реда на глава единадесета.

 (3) Комисията за защита на конкуренцията в тридневен срок от сезирането й образува производство и уведомява органа и администрацията на Министерския съвет за това.

(4) В производството по ал. 3 служебно се конституират като страни заинтересованите участници.

(5) Спирането по ал. 1 има действие до окончателното решаване на спора с влязло в сила решение.

(6) Комисията за защита на конкуренцията, съответно Върховният административен съд уведомяват съответния орган и администрацията на Министерския съвет за всяко решение по производството по ал. 3 в тридневен срок от приемането му.“

20. В чл. 60:

а) в ал. 1 т. 5 се изменя така:

„5. определеният за концесионер участник и класираният на второ място участник последователно откажат да сключат концесионен договор.“;

б) алинея 3 се изменя така:

„(3) Решението по ал. 1 с мотивите за приемането му се съобщава на заинтересованите участници по реда на чл. 48а и подлежи на обжалване по реда на глава единадесета в 10-дневен срок от съобщението.“;

в) в ал. 4 думите „кандидатите или участ­ниците“ се заменят със „заинтересованите участници“.

21. Създава се глава осма „а“ с чл. 61а – 61г :

„Глава осма „а“

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, УСТАНОВЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Чл. 61а. (1) Когато Европейската комисия уведоми Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз, че преди сключването на концесионен договор за строителство е извършено сериозно нарушение на правото на Европейския съюз в областта на обществените поръчки по време на процедурата за предоставяне на концесия за строителство, представителството препраща уведомлението в деня на получаването му или най-късно на следващия работен ден до администрацията на Министерския съвет, както и до Министерството на външните работи и до Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

(2) В деня на получаване на уведомлението администрацията на Министерския съвет изпраща копия от него на съответните концедент и орган по чл. 19, ал. 1 – 3.

(3) Органът по чл. 19, ал. 1 – 3 извършва проверка относно наличието на причините, поради които Европейската комисия смята, че е било извършено сериозно нарушение, и в зависимост от нарушението:

1. в 10-дневен срок от уведомяването по ал. 2:

а) отстранява нарушението, или

б) спира процедурата за предоставяне на концесията с решение по чл. 59а, ал. 1;

2. в тридневен срок от уведомяването по ал. 2 внася пред концедента проект на решение за извършване на действията по т. 1 или за прекратяване на процедурата в случаите по чл. 60, ал. 1, т. 4.

(4) В случаите по ал. 3, т. 2 концедентът приема съответното решение в 7-дневен срок от сезирането му от органа по чл. 19, ал. 1 – 3.

(5) Съответният орган уведомява администрацията на Министерския съвет за извършените действия по ал. 3 и 4, включително за образувано производство пред Комисията за защита на конкуренцията относно твърдяното нарушение, в срок не по-късно от 14 дни от уведомяването по ал. 2 и изпраща цялата информация и документи. Когато нарушението произтича от нормативен акт, който не е в съответствие с правото на Европейския съюз, в уведомлението се посочват актът и органът, който може да го измени.

Чл. 61б. (1) В деня, следващ получаването на информацията и документите по чл. 61а, ал. 5, администрацията на Министерския съвет изпраща на Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз с копие до Министерството на външните работи и до Министерството на икономиката, енергетиката и туризма отговор до Европейската комисия относно твърдяното от нея нарушение, който съдържа най-малко:

1. потвърждение, че нарушението е отстранено, или

2. информация за акта, с който процедурата е спряна, и/или за образувано производство пред Комисията за защита на конкуренцията, а когато нарушението произтича от нормативен акт – и информация относно мерките за привеждане на нормативния акт в съответствие с правото на Европейския съюз.

(2) Към отговора по ал. 1 се прилагат съответните доказателства.

Чл. 61в. Комисията за защита на конкуренцията изпраща решенията и определенията, постановени в производства по този закон, на администрацията на Министерския съвет в 7-дневен срок от обявяването им.

Чл. 61г. Уведомленията по чл. 61а, с изключение на уведомлението от Европейската комисия до Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз, както и прилаганите към тях информация и документи се изпращат по електронен път с електронен подпис.“

22. Член 62 се изменя така:

„Чл. 62. (1) Компетентният орган няма право да сключи концесионния договор преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на концесионер, освен в случаите, когато участникът, определен за концесионер, е единствен заинтересован участник.

(2) Концесионният договор се сключва в срока, определен с решението за определяне на концесионер, който започва да тече от влизане в сила на решението за определяне на концесионер или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение.

(3) Решението за определяне на концесионер влиза в сила, когато всички предходни решения в процедурата за предоставяне на концесията са влезли в сила, същото не е обжалвано, а ако е обжалвано – спорът е решен.“

23. В чл. 63, ал. 2 изречение трето се заличава.

24. В чл. 65, ал. 2, т. 16 след думите „реда за“ се добавя „обмен на информация между страните, включително по електронен път, и за“.

25. В глава девета след чл. 77 се създава раздел V „а“ с чл. 77а:

„Раздел V „а“

Недействителност на концесионния договор

Чл. 77а. (1) Недействителен спрямо лицата по чл. 95а е концесионен договор, който е сключен:

1. без обнародване на обявление в „Държавен вестник“, или

2. без публикуване на обявление в „Официален вестник“ на Европейския съюз – когато е приложимо, или

3. без провеждане на процедура за предоставяне на концесия, или

4. по процедура, която не е допусната от този закон, или

5. в нарушение на чл. 62, ал. 1 или 2, съчетано с нарушение на този закон, което е засегнало възможността заинтересованото лице да бъде определено за концесионер, или

6. при наличие на условията по чл. 59а, ал. 1 и въпреки това процедурата за предоставянето на концесията не е била спряна, или

7. при спряна процедура в нарушение на чл. 59а, ал. 4.

(2) Не е недействителен договор, който е сключен въз основа на влязло в сила определение за допускане на предварително изпълнение.“

26. В глава девета, в наименованието на раздел VI след думата „договор“ се добавя „или от обявяването му за недействителен“.

27. В чл. 78:

а) в ал. 1 след думите „прекратяване на концесионния договор“ се добавя „или при обявяването му за недействителен“;

б) в ал. 2 след думата „прекратяване“ се добавя „или обявяване на недействителността“;

в) в ал. 3 в текста преди т. 1 след думата „договор“ се поставя наклонена черта и се добавя „обявяването му за недействителен“.

28. В чл. 79 се създава ал. 3:

„(3) Уведомяване по ал. 1 се извършва и при обявяване на недействителността на концесионния договор.“

29. В глава девета, раздел VІ се създава чл. 80а:

„Чл. 80а. (1) При обявяването на концесионния договор за недействителен всяка от страните трябва да върне на другата всичко, което е получила от нея.

(2) При обявяването на концесионния договор за недействителен концесионерът дължи на концедента и приходите от експлоатацията на обекта на концесията и/или на услугата от обществен интерес.

(3) При обявяването на концесионния договор за недействителен концедентът дължи на концесионера и:

1. обезщетение за направените подобрения и приращения при условията на чл. 80, ал. 1;

2. възстановяване на разходите за управление и поддържане на обекта на концесията и/или на услугата от обществен интерес.

(4) Извън случаите по ал. 1 – 3 отношенията между страните се уреждат чрез връщане на паричната равностойност на полученото по договора.“

30. Наименованието на глава единадесета се изменя така: „Обжалване. Иск за обявяване недействителността на концесионен договор. Иск за присъждане на обезщетения“.

31. Член 83 се изменя така:

„Чл. 83. (1) На обжалване по реда на тази глава подлежи всяко решение на органите по този закон, както и решенията на комисията за провеждане на процедурата по чл. 48, ал. 1, т. 2 и 3. Решенията се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително относно наличието на дискриминационни изисквания относно критериите за подбор или други дискриминационни технически, икономически или финансови условия в обявлението, в документацията за участие или във всеки друг документ, свързан с процедурата за предоставяне на концесията.

(2) Жалба срещу решението за определяне на концесионер може да подава само заинтересован участник в 10-дневен срок от уведомяването му за това решение.

(3) Извън случаите по ал. 2 жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването за съответното решение или от узнаването му по друг начин, но не по-късно от сключването на концесионния договор.“

32. Член 84 се изменя така:

„Чл. 84. (1) Жалбата срещу решението за определяне на концесионер спира процедурата за предоставяне на концесията до окончателното решаване на спора.

(2) Извън случаите по ал. 1 жалбата не спира процедурата за предоставяне на концесията, освен когато е поискана временна мярка „спиране на процедурата“.

33. В чл. 85:

а) алинея 1 се изменя така:

„(1) Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до концедента за решение по чл. 39 и по чл. 58, ал. 2, съответно – до органа, който организира провеждането на процедурата. Съответният орган е длъжен в тридневен срок от получаването на жалбата да изпрати в Комисията за защита на конкуренцията становище по нея, подкрепено при необходимост с доказателства.“;

б) в ал. 2 т. 4 се изменя така:

„4. данни за процедурата и за решението, което се обжалва;“.

34. Създава се чл. 85а:

„Чл. 85а. (1) Когато жалбата е срещу решение за определяне на концесионер, в становището по чл. 85, ал. 1 съответният орган може да поиска допускане на предварително изпълнение за сключването на концесионния договор. Искането се обосновава, включително чрез прилагане на съответни доказателства.

(2) Комисията за защита на конкуренцията допуска предварително изпълнение на решението за избор на концесионер по изключение, когато това се налага, за да се осигури животът и здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или труднопоправима вреда.

(3) Не се допуска предварително изпълнение, ако искането се обосновава с икономически интереси, които водят до непропорционални последици, включително с разходите, които са резултат от:

1. отлагане изпълнението на договора;

2. откриването на нова процедура;

3. промяна на концесионера по договора;

4. изплащане на обезщетения и/или други санкции, произтичащи от договора.“

35. Член 86 се изменя така:

„Чл. 86. (1) Когато жалбата не е срещу решение за определяне на концесионер, Комисията за защита на конкуренцията може да наложи временна мярка – спиране на процедурата за предоставяне на концесия, ако това е поискано с жалбата.

(2) Комисията за защита на конкуренцията се произнася по искането след преценка на възможните последици от налагането на временната мярка за всички интереси, които могат да се увредят, включително за обществения интерес. Преценката се извършва въз основа на твърденията по жалбата, становището на съответния орган и доказателствата, приложени от страните.

(3) Комисията за защита на конкуренцията може да не наложи временната мярка, когато отрицателните последици от всички интереси, които могат да се увредят, превишават ползата от нейното налагане.

(4) Произнасянето по временната мярка не обвързва Комисията за защита на конкуренцията при решаване на спора по същество и не засяга останалите искания на жалбоподателя.“

36. В чл. 87:

а) алинеи 2 и 3 се изменят така:

„(2) Когато с жалбата е направено искане за налагане на временна мярка, Комисията за защита на конкуренцията в закрито заседание с определение се произнася по искането в 7-дневен срок от образуването на производството.

(3) Определението за налагане на временната мярка се съобщава на страните и подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в тридневен срок от съобщаването.“;

б) алинеи 4, 5 и 6 се отменят;

в) алинея 8 се отменя.

37. Създават се чл. 87а и 87б:

„Чл. 87а. (1) Когато е обжалвано решението за определяне на концесионер и концедентът е поискал допускане на предварително изпълнение за сключването на концесионния договор, Комисията за защита на конкуренцията в закрито заседание с определение се произнася по искането в тридневен срок от получаване на искането по чл. 85а, ал. 1.

(2) Определението за допускане сключването на концесионния договор се съобщава на страните по реда на чл. 48а и подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд в тридневен срок от съобщаването.

Чл. 87б. (1) Когато е образувано производство срещу решение за определяне на концесионер и не е допуснато предварително изпълнение, Комисията за защита на конкуренцията служебно проверява за наличие на висящо производство срещу предходно решение по същата процедура.

(2) Комисията за защита на конкуренцията спира производството, образувано по жалба срещу решение за определяне на концесионер, когато установи висящо производство срещу предходно решение по същата процедура до окончателното решаване на спора по него.

(3) След влизането в сила на решението по жалбите срещу предходни решения по същата процедура производството срещу решението за определяне на концесионер се възстановява служебно или по искане на една от страните.“

38. В чл. 91:

а) в ал. 1:

аа) в т. 2 думите „на органа или установява незаконосъобразно действие, съответно бездействие“ и запетаята след тях се заличават и накрая се поставя запетая и се добавя „или“;

бб) създава се т. 3:

„3. обявява нищожността на решението.“;

б) в ал. 2 в текста преди т. 1 думите „няма наложена временна мярка“ се заменят с „е допуснато предварително изпълнение“;

в) в ал. 3 думата „лица“ се заменя с „участ­ници“ и думите „Гражданския процесуален кодекс“ се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс“.

39. В чл. 93, ал. 2 след думите „ал. 1“ се добавя „се съобщава на страните по реда на чл. 48а и“.

40. В чл. 95:

а) в ал. 1 след думите „чл. 91“ се добавя „се съобщава на страните по реда на чл. 48а и“;

б) алинея 2 се изменя така:

„(2) Върховният административен съд се произнася в срок до два месеца от получаване на жалбата и решението му е окончателно.“

41. В глава единадесета се създават нов чл. 95а и чл. 95б:

„Чл. 95а. (1) Обявяване недействителността на концесионен договор може да иска:

1. всяко заинтересовано лице в случаите по чл. 77а, ал. 1, т. 1 – 4;

2. всеки заинтересован участник в случаите по чл. 77а, ал. 1, т. 5;

3. всяко заинтересовано лице, съответно заинтересован участник в зависимост от етапа, на който е била процедурата към момента на уведомлението на Европейската комисия – в случаите по чл. 77а, ал. 1, т. 6 и 7.

(2) Искът по ал. 1 се предявява по реда на Гражданския процесуален кодекс.

(3) Срокът за подаване на иск за обявяване недействителност на концесионен договор е до два месеца от вписването на договора в Националния концесионен регистър или от узнаването, но не по-късно от една година от сключването на договора.

Чл. 95б. (1) Всяко заинтересовано лице може да подаде иск за обезщетение за вреди, претърпени в резултат на нарушение на този закон при провеждане на процедура за предоставяне на концесия.

(2) Искът по ал. 1 се предявява при условията и по реда на чл. 203, ал. 1, чл. 204, ал. 1, 3 и 4 и чл. 205 от Административнопроцесуалния кодекс.“

42. Създава се нова глава единадесета „а“ с чл. 95в – 95д:

„Глава единадесета „а“

АЛТЕРНАТИВНИ САНКЦИИ

Чл. 95в. Когато концесионният договор е сключен след допуснато предварително изпълнение, с решението по чл. 91, ал. 2, т. 2 Комисията за защита на конкуренцията, съответно Върховният административен съд налага на органа санкция, наричана „алтернативна санкция“, в размер 5 на сто от по-високата от прогнозираните стойности на инвестицията за срока на концесията или на приходите от експлоатацията на обекта на концесията и/или на услугата от обществен интерес за срока на концесията.

Чл. 95г. (1) Санкцията по чл. 95в се налага на органа, сключил концесионния договор, и когато няма нарушение на процедурата за предоставяне на концесията, но договорът е сключен в нарушение на чл. 62, ал. 1 или 2.

(2) В случаите по ал. 1 санкцията се налага с решението по чл. 91, ал. 1, т. 1, когато нарушението на чл. 62, ал. 1 или 2 е установено до приключване на производството по обжалването.

(3) Когато нарушението на чл. 62, ал. 1 или 2 е установено след приключване на производството по обжалването, санкцията се налага в ново производство пред Комисията за защита на конкуренцията, образувано по реда на глава единадесета по иск на заинтересовано лице.

Чл. 95д. Санкциите по тази глава се заплащат от бюджета на органа, на който са наложени.“

43. Досегашната глава единадесета „а“ става глава единадесета „б“.

44. Досегашният чл. 95а става чл. 95е и в него:

а) досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „и прекратяване“ се заличават;

б) създава се ал. 2:

„(2) По дела, които се отнасят до прекратяване на концесионни договори, концедентът се представлява от органа, определен по реда на чл. 77.“

45. В чл. 99, ал. 1 думата „съответният“ се заменя с „длъжностно лице, определено от съответния“, а думата „длъжен“ се заменя с „длъжно“.

46. В чл. 100, ал. 1 в текста преди т. 1 думата „органът“ се заменя с „длъжностно лице, определено от органа“.

47. В чл. 106:

а) в ал. 2 думата „Който“ се заменя с „Длъжностно лице, което“;

б) създава се нова ал. 5:

„(5) Орган, който не изпълни задължение по глава осма „а“, се наказва с имуществена санкция от 1000 до 5000 лв.“;

в) досегашната ал. 5 става ал. 6.

48. В чл. 107, ал. 1, т. 3, буква „а“ накрая се добавя „и от орган по чл. 106, ал. 5“.

49. В чл. 109, ал. 3 след думата „санкции“ се поставя запетая и се добавя „алтернативните санкции“.

50. В § 1 от допълнителната разпоредба:

а) в т. 5 в текста преди буква „а“ думите „кандидатът или“ се заличават;

б) създават се т. 5а и 5б:

„5а. „Заинтересовано лице“ е всяко лице:

а) което има или е имало интерес от сключването на концесионния договор;

б) на което е нанесена или рискува да бъде нанесена вреда от твърдяно нарушение в процедурата за предоставяне на концесията, и

в) което не е отстранено окончателно от процедурата, ако е придобило качеството на участник.

5б. „Заинтересован участник“ е участник, за който са налице едновременно следните условия:

а) офертата му и/или банковата гаранция за участие не са с изтекъл срок на валидност;

б) не е преустановил участието си в процедурата чрез оттегляне на офертата си;

в) не е отстранен окончателно от процедурата за предоставяне на концесията с влязло в сила решение.“;

в) точка 7 се отменя;

г) в т. 10 след думата „ресурси“ се поставя запетая и се добавя „включително“;

д) в т. 14 думите „кандидат или“ и „кандидата или“ се заличават.

§ 64. Параграф 9 влиза в сила от 4 декември 2010 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 24 юни 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

5489