Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за допълнение на Закона за политическите партии
Име на законопроекта Законопроект за допълнение на Закона за политическите партии
Дата на приемане 01/07/2010
Брой/година Държавен вестник 54/2010

 


УКАЗ № 182

На основание чл.98, т.4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за политичес­ките партии, приет от ХLI Народно събрание на 1 юли 2010 г.

Издаден в София на 7 юли 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за допълнение на Закона за политическите партии (обн., ДВ, бр. 28 от 2005 г.; изм., бр. 102 от 2005 г., бр. 17 и 73 от 2006 г., бр. 59 и 78 от 2007 г. и бр. 6 от 2009 г.)

§ 1. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 2а:

„§ 2а. (1) Годишната държавна субсидия за 2010 г., определена по реда на чл. 27, ал. 1, се предоставя на политическите партии и коалиции в размер 85 на сто от общата сума по Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

(2) Намалението на годишната субсидия е за сметка на оставащите до края на 2010 г.траншове.“

Заключителна разпоредба

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 1 юли 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

5683