Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за управление на отпадъците
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците
Дата на приемане 29/07/2010
Брой/година Държавен вестник 63/2010

 


УКАЗ № 243

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за управление на отпадъците, приет от ХLI Народно събрание на 29 юли 2010 г.

Издаден в София на 2 август 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г.; изм., бр. 70 от 2004 г., бр. 77, 87, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63 и 80 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 36 и 70 от 2008 г., бр. 82 и 95 от 2009 г. и бр. 41 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 51, ал. 4 думите „се извършват дейностите“ се заменят с „е седалището на лицето“.

§ 2. В чл. 52, ал. 1 думите „се извършват дейностите“ се заменят с „е седалището на лицето“.

§ 3. В чл. 114, ал. 2 думите „ал. 1“ се заличават.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 29 юли 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

6408