Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи
Дата на приемане 27/10/2010
Брой/година Държавен вестник 88/2010

 


УКАЗ № 306

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, приет от ХLI Народно събрание на 27 октомври 2010 г.

Издаден в София на 5 ноември 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение нa Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 17 от 2006 г.; изм., бр. 30, 102 и 105 от 2006 г., бр. 11, 31, 41, 46, 57, 64 и 109 от 2007 г., бр. 28, 43, 69, 94 и 98 от 2008 г. и бр. 27, 42, 74, 82 и 93 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 6 т. 7 и 8 се изменят така:

„7.осигуряване на пожарна безопасност, извършване на пожарогасителна и спасителна дейност при пожари и извънредни ситуации;

8. граничен контрол и охрана на държавната граница;“.

§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 6 се изменя така:

„6. осъществяване на граничен контрол и охрана на държавната граница чрез гранични проверки и наблюдение;“.

2. Точка 12 се изменя така:

„12. държавен противопожарен контрол, пожарогасителна и спасителна дейност при пожари, бедствия и извънредни ситуации;“.

3. Създава се нова т. 13:

„13. контрол по изпълнението и прилагането на превантивни мерки за защита по пожарогасителната и спасителната дейност;“.

4. Досегашните т. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25 стават съответно т. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26.

5. Създава се т. 27:

„27. приемане, пренасяне и доставка на кореспонденция, съдържаща класифицирана информация;“.

6. Досегашната т. 26 става т. 28.

§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) създава се нова т. 9:

„9. дирекция „Управление на собствеността и социални дейности;“

б) досегашните т. 9, 10, 11 и 12 стават съответно т. 10, 11, 12 и 13.

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) За осъществяване на специфични дейности на МВР се създават специализирани звена.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 4. В чл. 10, ал. 1 се правят следните изменения:

1. Точка 5 се изменя така:

„5. Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.“

2. Точки 6 и 7 се отменят.

§ 5. Член 13б се изменя така:

„Чл. 13б. Главна дирекция „Пожарна без­опасност и защита на населението“ има териториални звена. Тяхното устройство и дейност се определят с правилника за прилагане на закона.“

§ 6. Член 13в се отменя.

§ 7. Член 13г се отменя.

§ 8. В чл. 14, ал. 4 след думата „престъпността“ запетаята се заменя със съюза „и“, а думите „и пожарната безопасност“ се заличават.

§ 9. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 след думите „дирекция „Миграция“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след думите „дирекция „Български документи за самоличност“ се добавя „и на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“.

2. В ал. 4 след думата „Миграция“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след думите „дирекция „Международни проекти“ се добавя „и дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“.

§ 10. В чл. 17 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „висше училище“ се заменят с „университет“ и думата „създадено“ се заменя със „създаден“.

2. В ал. 3 думите „приет от Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи“ се заменят с „издаден от министъра на вътрешните работи съгласувано с министъра на образованието, младежта и науката“.

§ 11. В чл. 19, ал. 2 думата „утвърдени“ се заменя с „издадени“.

§ 12. В чл. 21 се правят следните изменения:

1. В т. 4 след думите „неговото прилагане“ се поставя точка и запетая и текстът до края се заличава.

2. Точка 10 се изменя така:

„10. отговаря за управлението на предоставените на МВР имоти и вещи – държавна собственост;“.

§ 13. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) При осъществяване на дейността си главният секретар на МВР се подпомага от дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ и Специализирания отряд за борба с тероризма.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея в текста преди т. 1 след думите „областните дирекции“ се добавя „дирекция „Международно оперативно сътрудничество“, Специализирания отряд за борба с тероризма, дирекция „Специална куриерска служба“.

3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.

§ 14. В чл. 28, ал. 1 т. 8 се изменя така:

„8. отговарят за управлението на предоставените на дирекциите имоти и вещи – държавна собственост;“.

§ 15. В чл. 30, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 6 се изменя така:

„6. отговарят за управлението на предоставените на областната дирекция на МВР имоти и вещи – държавна собственост;“.

2. Създава се нова т. 11:

„11. координират действията на структурите на МВР при бедствия, възникнали на територията на областните дирекции;“.

3. Досегашната т. 11 става т. 12.

§ 16. В чл. 35, ал. 2 т. 3, 4 и 5 се отменят.

§ 17. В чл. 37б се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава нова т. 6:

„6. отговаря за управлението на предоставените на дирекцията имоти и вещи – държавна собственост;“.

2. Досегашните т. 6 и 7 стават съответно т. 7 и 8.

3. Създават се ал. 3 и 4:

„(3) При изпълнение на функциите си директорът може да се подпомага от заместник-директори.

(4) Заместник-директорите изпълняват функции по управление, възложени им със заповед на директора.“

§ 18. В глава пета наименованието на раздел IV се изменя така: „Управление на дирекция „Миграция“, дирекция „Български документи за самоличност“, дирекция „Международни проекти“, дирекция „Национална система 112“, дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“, дирекция „Международно оперативно сътрудничество“, Специализиран отряд за борба с тероризма и дирекция „Специална куриерска служба“.

§ 19. Член 37в се изменя така:

„Чл. 37в. Дирекция „Миграция“, дирекция „Български документи за самоличност“, дирекция „Международни проекти“, дирекция „Национална система 112“, дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“, дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ и дирекция „Специална куриерска служба“ се ръководят от директори, а Специализираният отряд за борба с тероризма се ръководи от командир.“

§ 20. В чл. 37г се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 8 се изменя така:

„8. отговаря за управлението на предоставените на дирекцията вещи и имоти – държавна собственост;“.

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Директорът на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“:

1. осъществява общото и непосредственото ръководство на дирекцията;

2. отговаря за управлението на предоставените на дирекцията имоти и вещи – държавна собственост;

3. отговаря за управлението на човешките ресурси в дирекцията;

4. представлява юридическото лице.“

3. Създават се ал. 5 – 8:

„(5) Директорът на дирекция „Международно оперативно сътрудничество“:

1. ръководи, организира и носи отговорност за дейността на дирекцията;

2. изпълнява заповедите на министъра на вътрешните работи, на заместник-министрите и на главния секретар на МВР и се отчита пред тях;

3. управлява човешките ресурси;

4. осъществява оперативно взаимодействие на дирекцията с други държавни органи и неправителствени организации;

5. осъществява оперативното ръководство и координира дейността на задграничните представители на МВР;

6. осъществява взаимодействие с офицерите за връзка на други държави;

7. осъществява сътрудничество и обмен на информация с правоохранителните органи на чужди държави и международни организации;

8. координира дейностите по участието на служители на МВР в мисии на международни организации.

(6) Командирът на Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ):

1. ръководи, организира и носи отговорност за дейността на СОБТ;

2. изпълнява заповедите на министъра на вътрешните работи, на заместник-министрите и на главния секретар на МВР и се отчита пред тях;

3. управлява човешките ресурси;

4. осъществява оперативно взаимодействие със структурите на МВР и с други държавни органи при изпълнение на дейностите си.

(7) Директорът на дирекция „Специална куриерска служба“:

1. ръководи, организира и носи отговорност за дейността на дирекцията;

2. изпълнява заповедите на министъра на вътрешните работи и на заместник-министрите и се отчита пред тях;

3. управлява човешките ресурси;

4. осъществява взаимодействие на дирекцията с други държавни органи и юридически лица по предмета на дейност;

5. управлява бюджета на дирекцията и ръководи финансовото и материално-техническото й осигуряване.

(8) В изпълнение на правомощията си директорите по ал. 1 – 5 и 7 и командирът на СОБТ издават заповеди.“

§ 21. Наименованието на глава седма се изменя така: „ДЕЙНОСТИ НА ГЛАВНИТЕ, ОБЛАСТНИТЕ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ ДИРЕКЦИИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ЗВЕНА НА МВР И ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ ИМ“.

§ 22. В чл. 51 се създават ал. 6 и 7:

„(6) Държавните служители в МВР могат да участват в мисии извън територията на страната или да изпълняват длъжност в институции или в структури на Европейския съюз и в международни организации въз основа на договори, по които Република България е страна.

(7) Условията и редът за участие в мисии по ал. 6 се определят със съвместна наредба на министъра на вътрешните работи, министъра на отбраната и министъра на външните работи.“

§ 23. В чл. 51а се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 след думата „пресичане“ се поставя запетая и се добавя „разследване“.

2. В ал. 2, т. 1 след думата „пресичане“ се поставя запетая и се добавя „разследване“.

§ 24. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „пресичане“ се поставя запетая и се добавя „разследване“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) За изпълнение на задачите по ал. 1 Главна дирекция „Криминална полиция“ извършва дейности по:

1. превенция, предотвратяване и пресичане на престъпления;

2. разследване на престъпления;

3. разкриване на престъпления;

4. издирване на обвиняеми и подсъдими, укрили се от наказателно преследване, осъдени, отклонили се от изтърпяване на наказание, безследно изчезнали, както и на други лица в предвидените със закон случаи;

5. издирване на вещи:

а) предмет или средство за извършване на престъпление;

б) които могат да послужат като доказателство в наказателно производство;

в) придобити от престъпна дейност;

г) за които има сигнал за издирване в Шенгенската информационна система;

6. идентифициране на лица;

7. ръководство, помощ и контрол над съответните звена в областните дирекции при извършване на дейности по т. 1, 3 – 6;

8. методическо ръководство на дейността по разследване на престъпления в главните и областните дирекции.“

§ 25. В чл. 52а, ал. 2 се създава нова т. 5:

„5. участие в разследването на престъпления;“.

§ 26. В чл. 52б се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „охрана и контрол на държавната граница“ се заменят с „граничен контрол и охрана на държавната граница“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) За изпълнение на задачата по ал. 1 Главна дирекция „Гранична полиция“ извършва дейности по:

1. наблюдение на границата, противодействие на незаконната миграция и трафика на хора;

2. гранични проверки на преминаващите през границата лица и транспортни средства, включително в зоните и обектите по ал. 3;

3. превенция, предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления, свързани с незаконна миграция и трафик на хора, извършени в зоните и обектите по ал. 3;

4. разследване на престъпления;

5. охрана на обществения ред в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове и контрол по безопасността на движението в района на аерогарите;

6. приемане и предаване на нарушители на режима на влизане и пребиваване от и на други държави в съответствие със закон или международен договор, по който Република България е страна;

7. поставяне и поддържане в изправност на граничните знаци, обозначаване на граничната линия на държавната граница, недопускане на разрушаване, изместване или на други действия по отношение на държавната граница;

8. изработване на карти и друга документация на държавната граница и създаване и поддържане на геодезическо-картографски фонд;

9. методическо ръководство и контрол за осъществяване на дейностите по т. 1 – 8 с изключение на дейността по разследване на престъпления.“

3. В ал. 3 след думата „За“ се добавя „осъществяване на граничния контрол и“.

4. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Министърът на вътрешните работи определя:

1. реда за осъществяване на граничните проверки на граничните контролно-пропускателни пунктове;

2. способите и организацията за осъществяване наблюдението на държавната граница на сухоземни, морски и речни участъци от държавната граница.“

5. Създават се ал. 6 и 7:

„(6) За осъществяване на въздушно наблюдение на границите органите на Главна дирекция „Гранична полиция“ използват въздухоплавателни средства.

(7) Регистрацията и осигуряването на авиационната безопасност и летателната годност на въздухоплавателните средства по ал. 6 се осъществяват по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на РепубликаБългария и издадените въз основа на него актове.“

§ 27. Член 52в се отменя.

§ 28. Член 52г се изменя така:

„Чл. 52г. (1) Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ е национална специализирана структура на МВР за осигуряване на пожарна безопасност, спасяване и защита при бедствия при условията и по реда на този закон и на Закона за защита при бедствия.

(2) За изпълнение на задачите по ал. 1 Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ извършва:

1. превантивна дейност;

2. държавен противопожарен контрол;

3. превантивен контрол;

4. пожарогасителна дейност;

5. спасителна дейност;

6. разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност;

7. разрешителна и контролна дейност на продукти за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност;

8. неотложни аварийно-възстановителни работи, оперативна защита при наводнения и операции по издирване и спасяване;

9. химическа, биологическа и радиационна защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали, и овладяване на екологични инциденти;

10. ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и при въздушна опасност на органите на изпълнителната власт и населението;

11. оперативно сътрудничество със структурите на Европейския съюз, НАТО и международни организации в областта на пожарната безопасност и защитата на населението, хуманитарната помощ, гражданско-военното аварийно планиране;

12. подпомагане дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;

13. методическа и експертна помощ по защита при бедствия на териториалните органи на изпълнителната власт;

14. защитата на населението при обявяване на режим „положение на война“, „военно положение“ или „извънредно положение“ в съответствие с разпоредбите на Женевските конвенции от 12 август 1949 г. (необнародвани), ратифицирани с Указ № 181 на Президиума на Народното събрание от 1954 г. (Изв., бр. 43 от 1954 г.), и Допълнителните протоколи към Женевските конвенции от 1977 г., ратифицирани с Указ № 1586 на Държавния съвет от 1989 г.(ДВ, бр. 62 от 1989 г.);

15. взаимодействие с компетентните органи по въпросите на готовността за работа при положение на война, при военно или извънредно положение;

16. информационно-аналитична дейност;

17. научно-приложна и експертна дейност;

18. ръководство и контрол за осъществяване на дейностите по т. 1 – 6, 8 – 16 на съответните териториални звена „Пожарна безопасност и защита на населението“.

(3) Обхватът и съдържанието на отделните дейности по ал. 2 се уреждат с правилника за прилагане на закона.

(4) Редът за осъществяване на дейностите по ал. 2, т. 1, 2, 4 – 6 се определя с наредби на министъра на вътрешните работи.

(5) Изискванията за гасителна ефективност на продуктите за пожарогасене и редът за осъществяване на дейността по ал. 2, т. 7 се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.

(6) Редът за осъществяване на дейностите по ал. 2, т. 8 и 9 се определя с инструкции на министъра на вътрешните работи.

(7) За издаване на разрешение по ал. 2, т. 7 се събира такса в размер, определен от Министерския съвет.“

§ 29. Член 52д се отменя.

§ 30. В чл. 52е ал. 1 се изменя така:

„(1) Областните дирекции на МВР са териториални структури за оперативно-издирвателна, охранителна дейност и дейност по разследване.“

§ 31. В глава седма, раздел І се създават чл. 52м – 52о:

„Чл. 52м. (1) Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ е структура на МВР за извършване на материално-техническо осигуряване и социално обслужване на структурите на министерството.

(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1 дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“:

1. подпомага министъра на вътрешните работи при управлението на предоставените на МВР недвижими имоти;

2. актува, води регистри и актови книги за предоставените на МВР имоти – държавна собственост, и контролира тяхното управление;

3. организира проектирането, изграждането и използването на обекти, свързани с дейностите на МВР, включително жилищен, почивен и болничен фонд, и осъществява експлоатацията, ремонта и съхраняването на въоръжение, техника и друго движимо имущество на МВР;

4. осъществява социално обслужване и други обслужващи дейности на служителите;

5. организира и осъществява технически контрол и специализиран технически надзор на сгради, машини и съоръжения, ветеринарномедицински дейности и държавен ветеринарно-санитарен контрол;

6. организира и изпълнява дейността по възлагане на обществени поръчки с бюджетни средства и осъществява контрол по изпълнението на договори за доставки, услуги и строителство;

7. осъществява методическо ръководство и контрол на съответните звена в структурите на МВР по предмета на дейността си.

Чл. 52н. (1) Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ е специализирано звено на МВР за организиране и координиране на международния обмен на оперативна информация, за координиране и методическо подпомагане на международното оперативно взаимодействие и за осъществяване на екстрадиция, предаване и трансфер на лица.

(2) Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ е на пряко подчинение на главния секретар на МВР.

(3) За изпълнение на дейностите по ал. 1 дирекция „Международно оперативно сътрудничество“:

1. организира, координира, контролира и обменя международна и национална оперативна информация за нуждите на правоохранителните органи;

2. събира, обработва, анализира, съхранява и предоставя информация на национални органи и международни организации, на местни и чуждестранни юридически и физически лица, които имат законен интерес да я получат, за лица, вещи, събития и дейности, свързани с международната престъпна дейност;

3. осъществява взаимодействие с компетентните полицейски и съдебни органи по международното и общодържавното издирване на лица и вещи – обект на международно издирване;

4. може да участва в предаване и приемане на лица за екстрадиция и трансфер в страната и в чужбина въз основа на международни договори, по които Република България е страна, и в изпълнение на акт на орган на съдебната власт;

5. въвежда, актуализира и ползва информацията от информационните фондове на Генералния секретариат на Международната организация на криминална полиция – Интерпол, на Европол и на Шенгенската информационна система (ШИС);

6. организира, координира и осъществява обмен на информация и данни по глава тринадесета, раздел IIIа;

7. координира дейността на задграничните представители и служителите на МВР, участващи в мисии на международни организации, и взаимодейства с офицерите за връзка на други държави.

Чл. 52о. (1) Специализирани звена на МВР за осъществяване на специфична дейност са Специализираният отряд за борба с тероризма и дирекция „Специална куриерска служба“.

(2) Дейностите на специализираните звена по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.“

§ 32. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Органи на главните, областните, специализираните административни дирекции, специализираната дирекция „Оперативни технически операции“, дирекция „Вътрешна сигурност“, дирекция „Международно оперативно сътрудничество“, Специализирания отряд за борба с тероризма, дирекция „Специална куриерска служба“, дирекция „Миграция“, дирекция „Български документи за самоличност“, дирекция „Международни проекти“, дирекция „Национална система 112“, дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ и на техните структури и звена, както и на структурите по чл. 9, ал. 2 и 3 са държавните служители.“

2. В ал. 2 след думите „Гранична полиция“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думите „Вътрешна сигурност“ се поставя запетая и се добавя „Специализирания отряд за борба с тероризма и звената „Общинска полиция“.

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Органи за пожарна безопасност и защита на населението са органите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и органите на съответните й териториални звена.“

4. Алинея 4 се отменя.

5. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Разследващи полицаи са органите по ал. 2, назначени на длъжности за разследващи полицаи.“

§ 33. В чл. 54 се правят следните изменения:

1. В ал. 4 думите „разследващия полицай“ се заменят с „разследващите органи по чл. 52, ал. 1, т. 2 и 3 от Наказателно-процесуалния кодекс“.

2. В ал. 5 думата „заключението“ се заменя с „писменото мнение“.

§ 34. В чл. 58 след думата „предотвратяват“ се поставя запетая и се добавя „пресичат, разследват“.

§ 35. В чл. 68, ал. 1 се създава т. 4:

„4. за което има сигнал в ШИС за извършване на специфичен контрол.“

§ 36. В чл. 69 ал. 2 се изменя така:

„(2) Проверка на превозно средство и на вещите, превозвани в него, може да бъде извършена, когато:

1. има данни за извършено престъпление или нарушение на обществения ред;

2. има сигнал в ШИС за извършване на специфичен контрол.“

§ 37. Създава се чл. 69а:

„Чл. 69а. (1) Полицейските органи могат да изземват временно за срок до 30 дни вещ, за която има сигнал за издирване в ШИС.

(2) Лицето, в което се намира издирваната по ал. 1 вещ, се поканва да я предаде доброволно, за което се съставя протокол.

(3) При отказ на лицето да предаде вещта по ал. 1, тя се изземва временно за срок до 30 дни, за което се съставя протокол. Протоколът се подписва от лицето, в което е открита вещта, и от един свидетел. Копие от протокола се предоставя на лицето.

(4) Отказът или невъзможността на лицето да подпише протокола се удостоверява с подпис на един свидетел.

(5) За срока на временното изземване вещ­та се съхранява в съответната структура на Министерството на вътрешните работи, от която е иззета.

(6) След съставяне на протокола по ал. 3 той се представя незабавно, но не по-късно от 24 часа, за утвърждаване от прокурор в окръжната прокуратура по местоизземване на вещта. За изземването се уведомява държавата, въвела сигнала за издирване в ШИС.

(7) Уведомяването на държавата, въвела сигнала за издирване в ШИС, се извършва от дирекция „Международно оперативно сътрудничество“.

(8) Ако в срока по ал. 3 не бъде получена молба за правна помощ или друг акт на компетентен орган от държавата, въвела сигнала за издирване на вещта в ШИС, вещта в петдневен срок се връща на лицето, от което е иззета, с разрешение на окръжната прокуратура по местоизземване на вещта, освен ако:

1. тя е предмет или средство за извършване на престъпление на територията на Република България;

2. тя e доказателство, обект на обезпечителни мерки или предаването й може да затрудни наказателно производство, образувано в Република България;

3. притежаването й е забранено по законите на Република България.

(9) Когато собствеността върху вещта е придобита добросъвестно, тя се връща на лицето, от което е иззета, с разрешение на окръжната прокуратура по местонамирането й. За връщането на вещта незабавно се уведомява държавата, въвела сигнала за издирването й в ШИС.

(10) В случаите по ал. 8, т. 1 – 3 вещта се предава по реда на Наказателно-процесуалния кодекс за целите на наказателното производство.

(11) Изгубената вещ се предава на държавата, въвела сигнала за издирването й в ШИС, освен ако попада в категориите по ал. 8, т. 1 – 3 и ал. 9.

(12) Изгубена вещ, която не бъде потърсена от държавата, въвела сигнала за издирването й в ШИС в срока по ал. 2, се смята за изоставена в полза на държавата.“

§ 38.В чл. 72 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) При изпълнение на служебните си задължения органите за приемане, пренасяне и доставка на кореспонденция, съдържаща класифицирана информация, имат право да използват физическа сила и помощни средства при опит за нерегламентиран достъп до кореспонденцията само ако защитата от нерегламентирания достъп не може да бъде осъществена по друг начин.“

2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

§ 39. В чл. 74 се правят следните изменения:

1. В ал. 3 думите „охрана на държавната граница“ се заменят с „осъществяване на граничното наблюдение“.

2. В ал. 4 думите „При охрана на държавната граница“ се заменят с „При осъществяване на граничното наблюдение“.

§ 40. В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 4 се изменя така:

„(4) За осигуряване на дейностите по охрана на обекти от полицейски органи, извън определената обща численост на МВР в основната структура по чл. 9, ал. 1, която е страна по договора, могат да се назначават служители за срока на неговото действие.“

2. Създава се нова ал. 5:

„(5) За осигуряване на дейностите по охрана на обекти със сигнално-охранителна техника от полицейски органи извън определената обща численост на МВР в основната структура по чл. 9, ал. 1, която е страна по договора, могат да се назначават служители.“

3. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

§ 41. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „утвърдената щатна численост на МВР“ се заменят с „определената обща численост на МВР“.

2. Създава се ал. 3:

„(3) За осигуряване на дейностите по ал. 1 в основната структура по чл. 9, ал. 1, която е страна по договора, се назначават служители за срока на неговото действие.“

§ 42. В чл. 85, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В текста преди т. 1 след думите „органи за“ се добавя „граничен контрол и“.

2. В т. 2 думите „осъществяват паспортно-визов контрол и извършват проверки на стоките“ се заменят с „извършват гранични проверки на лицата, предметите в тяхно владение“.

3. В т. 3 след думите „правилата за“ се добавя „мирно преминаване“.

4. В т. 4 думите „граничния режим“ се заменят с „режима на движение през границите“.

5. В т. 5 след думата „преследват“ се добавя „и задържат“.

6. Създава се нова т. 6:

„6. извършват самостоятелно проверки в граничната зона на лица и превозни средства, както и на вещите и на стоките, които се пренасят или превозват от тях, включително и на тези, подлежащи на митнически надзор и контрол, като при констатирано митническо нарушение уведомяват незабавно митническите власти;“.

7. Досегашните т. 6, 7, 8 и 9 стават съответно т. 7, 8, 9 и 10.

8. Досегашната т. 10 става т. 11 и в нея думите „граничния режим“ се заменят с „режима на движение през границите“.

§ 43. Член 91а се изменя така:

„Чл. 91а. (1) При извършване на пожарогасителни и спасителни дейности и при неотложни аварийно-възстановителни работи за осигуряване на достъп до мястото на бедствието или произшествието, до изкуствени и естествени водоизточници органите за пожарна безопасност и защита на населението имат право:

1. да влизат в жилищни, производствени и други сгради и помещения на физически и юридически лица;

2. да разрушават сгради или части от тях, да разглобяват конструкции, да отстраняват, унищожават или повреждат имущество или насаждения, когато нямат друг начин за извършването на дейността;

3. да използват спасителни, пожарогасителни, транспортни, съобщителни и други технически средства – собственост на физически или юридически лица;

4. да привличат длъжностни лица и граждани за оказване на съдействие;

5. да изменят реда за движение в района, където се извършват пожарогасителни и спасителни дейности, както и неотложни аварийно-възстановителни работи до пристигането на съответните компетентни органи;

6. да използват безвъзмездно водоизточници и водопроводни мрежи за осигуряване на необходимите количества вода при бедствия, за гасене на пожари и при извънредни ситуации.

(2) При бедствия, пожари и извънредни ситуации органите на държавната власт, на местното самоуправление, юридическите лица и гражданите са длъжни при поискване да предоставят на органите за пожарна безопасност и защита на населението собствени спасителни, пожарогасителни, превозни, съобщителни и други технически средства. За използването на тези средства на собствениците се заплаща обезщетение по ред, определен от министъра на вътрешните работи.“

§ 44. В чл. 91б се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 думите „пожарна безопасност и спасяване“ се заменят с „пожарна безопасност и защита на населението“;

б) точка 8 се отменя;

в) точка 13 се изменя така:

„13. издават разрешения на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, и контролират спазването на условията на издадените разрешения;“

г) създават се т. 15 и 16:

„15. изискват от държавни органи, юридически лица и граждани планове за осигуряване на пожарната безопасност при организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност;

16. извършват проверки за наличието на разрешение на продуктите за пожарогасене по отношение на гасителната им ефективност и контролират спазването на издаденото разрешение.“

2. В ал. 3 числото „8“ се заличава.

3. Създават се ал. 5, 6 и 7:

„(5) Държавният противопожарен контрол включва:

1. контрол за спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите в урбанизираните, земеделските, горските, защитените територии и нарушените територии за възстановяване, сградите и технологичните съоръжения и инсталации;

2. контрол на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност, наличието на разрешение и спазването на условията на издаването му;

3. контрол за съответствието на влаганите в строежите продукти с нормативните изисквания за пожарна безопасност;

4. контрол за спазване условията на издадените разрешения на търговците по чл. 91е и на осъществяваните от тях дейности;

5. участие в държавните приемателни комисии за разрешаване ползването на строежите;

6. издаване на сертификати и извършване на сертификационни проверки за съответствие на обектите с изискванията за пожарна без­опасност;

7. съгласуване на проекти и даване на становища за въвеждане на строежите в експлоатация.

(6) За определяне на правилата и нормите за пожарна безопасност по ал. 5, т. 1 министърът на вътрешните работи съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството издават наредби.

(7) За определяне на правилата и нормите за пожарна безопасност при други дейности, които създават опасност за възникване на пожари и застрашават живота и здравето на гражданите, министърът на вътрешните работи съвместно със съответния министър издават наредби.“

§ 45. Член 91в се изменя така:

„Чл. 91в. Органите за пожарна безопасност и защита на населението не извършват:

1. пожарогасителна и спасителна дейност и дейности по защита при бедствия в обекти на подземната минна промишленост;

2. държавен противопожарен контрол в обекти на подземната минна промишленост, на Министерството на отбраната и на транспортните средства с изключение на земеделската техника;

3. дейности по защита при бедствия извън вътрешните морски води.“

§ 46. В чл. 91д ал. 1, 2 и 3 се изменят така:

„(1) За осигуряване на дейностите по чл. 52г, ал. 2 в обекти може да се сключват договори между МВР и заинтересованите лица.

(2) За осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението при мероприятия или дейности с краткосрочен характер може да се сключват договори между МВР и заинтересованите лица.

(3) За осигуряване на дейностите по ал. 1 извън определената обща численост на МВР в основната структура по чл. 9, ал. 1, която е страна по договора, се назначават служители за срока на неговото действие.“

§ 47. Член 91е се изменя така:

„Чл. 91е. (1) Министърът на вътрешните работи или оправомощени от него длъжностни лица издават и отнемат разрешения на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност.

(2) Дейностите по ал. 1 включват:

1. противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обекта;

2. пожарогасителна дейност;

3. спасителна дейност;

4. експлоатация на противопожарни уреди и съоръжения.

(3) За получаване на разрешение за извършване на всички или на отделни дейности по ал. 2 търговецът представя:

1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър, издадено не по-късно от 6 месеца преди датата на подаване на искането;

2. удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, че търговецът и неограничено отговорните съдружници в командитно или събирателно дружество нямат задължения;

3. документ за внесена държавна такса.

(4) За осъществяване на дейностите по ал. 2 търговецът и/или наетите от него лица трябва:

1. да притежават необходимата професионална квалификация;

2. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;

3. да са клинично здрави и да не страдат от психическо заболяване.

(5) Разрешение за извършване на дейностите по ал. 2 не се издава, а издаденото разрешение се отнема в случаите, когато търговецът:

1. има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

2. е обявен в несъстоятелност;

3. осъществява дейности извън обхвата на полученото разрешение;

4. е назначил допълнително лица, неотговарящи на изискванията на ал. 4;

5. не поддържа необходимия минимум от технически средства или наети лица за осъществяване на пожарогасителна и/или спасителна дейност;

6. в едномесечен срок от получаване на писмено разпореждане не отстрани констатираните несъответствия;

7. в тримесечен срок от получаване на разрешението не осигури необходимия минимум от технически средства или лица за осъществяване на дейността си.

(6) Редът за издаване и отнемане на разрешения по ал. 1, необходимата професионална квалификация, организацията на дейността и необходимият минимум от технически средства и лица за осъществяване на дейностите по ал. 2 и контролът върху тях се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.

(7) При провеждане на съвместна пожарогасителна и/или спасителна дейност търговците спазват реда за осъществяване на тези дейности от органите за пожарна безопасност и защита на населението и установените за тях правила за безопасност и здраве при работа.

(8) За издаване на разрешения за осъществяване на дейностите по ал. 2 се събира такса в размер, определен от Министерския съвет.“

§ 48. Член 91ж се отменя.

§ 49. Член 91з се изменя така:

„Чл. 91з. (1) При условия и по ред, определени в Закона за защита при бедствия, се създават доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях.

(2) Участниците в доброволните формирования имат правата по чл. 91а, ал. 1, т. 1, 2 и 6.“

§ 50. Член 91и се отменя.

§ 51. Член 91к се изменя така:

„Чл. 91к. При упражняване на превантивен контрол органите за пожарна безопасност и защита на населението:

1. извършват проверки на обекти, работещи с рискови вещества и материали;

2. извършват проверки на локалните автоматизирани системи за оповестяване;

3. извършват проверки в жилищата на гражданите през деня в присъствието на обитателите им при получаване на писмен сигнал за наличие на рискови вещества или материали, а при отсъствието или отказа им – след разрешение на съдия от съответния първоинстанционен съд;

4. извършват проверки във връзка с изпълнението на оперативната защита при наводнения;

5. дават задължителни предписания;

6. съставят констативни актове за нарушения по Закона за защита при бедствия и по Закона за водите;

7. при наличие на данни за извършено престъпление сигнализират съответния прокурор;

8. изискват от държавни и местни органи, организации, юридически лица и граждани документи и сведения, свързани с осигуряването на пожарната безопасност и защита на населението.“

§ 52. Член 91л се отменя.

§ 53. В чл. 131 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 т. 4 и 5 се изменят така:

„4. осъществява международно сътрудничество в областта на полицейското обучение и образование;

5. развива редакционно-издателска, спортна, културна дейност и други в съответствие със спецификата на дейността си.“

2. Алинея 2 се отменя.

§ 54. В чл. 132, ал. 2 думите „устройствени правилници“ се заменят с „устройствен правилник“, а думата „утвърдени“ – с „утвърден“.

§ 55. В чл. 133 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Извън случаите по ал. 1 в Академията на МВР могат да се обучават и други български и чуждестранни граждани за придобиване на степени на висшето образование.“

§ 56. В чл. 139 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 4:

„4. издирване на вещи:

а) предмет или средство за извършване на престъпление;

б) които могат да послужат като доказателство в наказателно производство;

в) придобити от престъпна дейност;

г) за които има сигнал за издирване в Шенгенската информационна система;“.

2. Досегашните т. 4 и 5 стават съответно т. 5 и 6.

§ 57. В чл. 140, ал. 1 т. 2 се изменя така:

„2. извършване на справки по информационните фондове за лица и вещи;“.

§ 58. В чл. 153 се създава ал. 3:

„(3) Информационната дейност се основава и на данни, въведени в ШИС от държавите – членки на Шенгенското пространство.“

§ 59. В чл. 155 се създава т. 10:

„10. взаимодействие и обмен на информация с компетентните структури на Европейския съюз и държавите – членки на Европейския съюз и на Шенгенското пространство.“

§ 60. В чл. 161 се правят следните изменения:

1. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Всяко лице има право да иска достъп до негови лични данни, обработвани в информационните фондове на МВР или ШИС, събирани без негово знание.“

2. Алинея 7 се изменя така:

„(7) Органите на МВР отказват изцяло или частично предоставянето на данни, когато:

1. от това би възникнала опасност:

а) за националната сигурност или обществения ред;

б) за опазването на информация, класифицирана като държавна или служебна тайна;

в) от разкриване на източниците на информацията или негласните методи и средства за нейното събиране;

2. предоставянето на тези данни на лицето би накърнило изпълнението на законово определените задачи на органите на МВР;

3. информацията е въведена в ШИС от друга държава, която не е позволила предоставянето й.“

§ 61. Член 161б се изменя така:

„Чл. 161б. Прилагането на този раздел не създава задължение за събиране и съхранение на информация или данни единствено с цел да се предоставят на компетентните органи на други държави членки.“

§ 62. В глава тринадесета се създава раздел IIIб с чл. 161н – 161с:

„Раздел IIIб

Национална Шенгенска информационна система

Чл. 161н. (1) В МВР се създава, поддържа и експлоатира Националната Шенгенска информационна система на Република България (НШИС), свързана с Централната ШИС (ЦШИС).

(2) Националната Шенгенска информационна система осигурява обмена на информация по линия на ШИС между държавите, прилагащи Шенгенското законодателство за защита на националната сигурност и обществения ред, управление на контрола по външните граници на Шенгенското пространство и подпомагане на полицейското и съдебното сътрудничество.

(3) Националната Шенгенска информационна система съдържа регистър с данни, включващ пълно копие на базата данни на ЦШИС („национално копие“).

Чл. 161о. Компетентните органи на МВР правят справки, въвеждат, актуализират и заличават сигнали в ШИС за издирвани или контролирани лица и вещи и за граждани на трети страни с отказ за влизане на територията на Шенгенското пространство:

1. по собствена инициатива;

2. по искане на друг орган в съответствие с неговата компетентност и право на достъп.

Чл. 161п. Компетентните органи на МВР самостоятелно или съвместно с други органи осъществяват съвкупност от действия в изпълнение на мерките към сигналите, въведени в ШИС.

Чл. 161р. (1) Обработването на информация и лични данни в НШИС се осъществява по реда на тази глава и на Закона за защита на личните данни.

(2) Организацията и функционирането на НШИС, правото на достъп на други органи до ШИС, както и информационното им взаимодействие с МВР се определят с акт на министъра на вътрешните работи.

Чл. 161с. Контролът по защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни и при осъществяването на достъп до тези данни, както и вътрешноведомственият контрол на информационната дейност се осъществяват по реда на чл. 165 и 166.“

§ 63. Глава тринадесета „а“ „ПОЖАРОБЕЗОПАСНА, ПОЖАРОГАСИТЕЛНА И СПАСИТЕЛНА ДЕЙНОСТ“ с чл. 167а – 167е се отменя.

§ 64. В чл. 169 ал. 4 се отменя.

§ 65. В чл. 171 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „щатна“ се заличава.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Министърът на вътрешните работи утвърждава щатовете в МВР.“

3. В ал. 3 след думата „степен“ запетаята и думата „квалификация“ се заличават.

§ 66. В чл. 177, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 2 се изменя така:

„2. са еднолични търговци, неограничено отговорни съдружници в търговски дружества, управители, търговски пълномощници, търговски представители, прокуристи, търговски посредници, ликвидатори или синдици, членове на органи на управление или контрол на търговски дружества или кооперации;“.

2. В т. 4 след думата „научна“ съюзът „или“ се заменя със запетая и накрая се добавя „или упражняване на авторски права, по ред, определен от министъра на вътрешните работи“.

§ 67.В чл. 186 ал. 1 се изменя така:

„(1) Директорите на главните дирекции, на областните дирекции, на специализираната дирекция „Оперативни технически операции“, на дирекция „Вътрешна сигурност“, на дирекция „Миграция“, на дирекция „Български документи за самоличност“, на дирекция „Международни проекти“, на дирекция „Национална система 112“, на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“, на дирекция „Международно оперативно сътрудничество“, на дирекция „Специална куриерска служба“, на специализираните административни дирекции, на Медицинския институт, на научноизследователските и научно-приложните институти, ректорът на Академията на МВР и командирът на Специализирания отряд за борба с тероризма назначават държавните служители на длъжности от категории Г, Д и Е извън случаите по чл. 185, т. 2.“

§ 68. В чл. 189, ал. 4 буквата „Б“ и запетаята след нея се заличават.

§ 69.В чл. 191 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 8 се изменя така:

„8. участие в мисии извън територията на страната или при назначаване, при приключване на участието и при освобождаване на длъжност в институции или структури на Европейския съюз или в международни организации въз основа на договори, по които Република България е страна;“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Назначаването по ал. 1 се извършва при спазване на следните условия:

1. служителят да отговаря на изискванията за заемане на новата длъжност;

2. новата длъжност да е в същото населено място и по възможност в същата структура, а при липса на такава длъжност – и в друго населено място или структура на МВР.“

3. В ал. 5 думите „равна по степен“ се заличават.

4. Създава се ал. 7:

„(7) Редът за предлагане на длъжности в случаите по ал. 1, т. 1 се определя с правилника за прилагане на закона.“

§70.В глава петнадесета, раздел ІV се създава чл. 192б:

„Чл. 192б. (1) Държавните служители могат да кандидатстват за заемане на длъжности по срочен договор в институции или структури на Европейския съюз или в международни организации в областта на защита на националната сигурност, противодействие на престъпността и опазване на обществения ред въз основа на договори, по които Република България е страна, за което уведомяват министъра на вътрешните работи.

(2) Държавните служители могат да кандидатстват отново за заемане на длъжности по ал. 1, ако са изминали не по-малко от 5 години от прекратяването на предходния договор и през този период са изпълнявали държавна служба на територията на страната.“

§ 71. В чл. 193, ал. 3 след думите „институти на МВР“ се добавя „обучаващи звена на МВР“.

§ 72. В чл. 194, ал. 1 след думата „обучение“ се добавя „за нуждите на МВР“.

§ 73. Член 202 се изменя така:

„Чл. 202. (1) На държавните служители се изплащат допълнителни възнаграждения и за:

1. изпълнение на специфични служебни дейности;

2. резултати в служебната дейност;

3. извънреден труд;

4. научна степен;

5. специфични условия на труд.

(2) Размерът на допълнителните възнаграждения по ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5, условията и редът за тяхното изплащане се определят с акт на министъра на вътрешните работи.

(3) Условията и редът за формиране на допълнителното възнаграждение по ал. 1, т. 2 се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.

(4) Служителите на МВР, работещи в Медицинския институт на МВР, получават и възнаграждение за работа по клинични пътеки съгласно Националния рамков договор.

(5) Извън допълнителните възнаграждения по ал. 1 на държавните служители се изплащат и други възнаграждения в случаи, определени със закон или с акт на Министерския съвет за държавните служители от МВР.“

§ 74. В чл. 212 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 7 се изменя така:

„7. неплатен отпуск – за времето на заемане на длъжност по срочен договор в институции или структури на Европейския съюз или в международни организации;“.

2. Създава се нова ал. 5:

„(5) Редът за ползване на отпуск по ал. 1 от служителите на МВР се определя с акт на министъра на вътрешните работи.“

3. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

§ 75. В чл. 213, ал. 2 думите „Бременните държавни служителки в МВР“ се заменят с „Държавните служителки в МВР, които са бременни или майки с деца до 6-годишна възраст“.

§ 76. В чл. 215, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 3:

„3. почетен медал на МВР;“.

2. Досегашната т. 3 става т. 4 и в нея след думите „отличие на МВР“ се добавя „За доблест и заслуга“.

3. Досегашната т. 4 става т. 5.

§ 77. В чл. 217 ал. 5 и 6 се отменят.

§ 78. Член 218 се отменя.

§ 79. В чл. 219 ал. 1 се изменя така:

„(1) Главният разследващ полицай осъществява координация и методическо ръководство на дейността по разследване, като следи за законосъобразното провеждане, изпълнение на писмените указания на прокурора и спазване на сроковете за разследване.“

§ 80. В чл. 221 думите „разследващия полицай“ се заменят с „разследващите органи по чл. 52, ал. 1, т. 2 и 3 от Наказателно-процесуалния кодекс“, а думата „му“ се заменя с „им“.

§ 81.Член 225 се изменя така:

„Чл. 225. (1) Дисциплинарното наказание се налага не по-късно от два месеца от откриване на нарушението и не по-късно от една година от извършването му.

(2) За извършено тежко нарушение на служебната дисциплина дисциплинарното наказание се налага не по-късно от два месеца от откриване на нарушението и не по-късно от две години от извършването му.

(3) Сроковете по ал. 1 и 2 не текат, когато държавният служител е в законоустановен отпуск или му е наложена мярка за неотклонение задържане под стража или домашен арест.

(4) Когато дисциплинарното нарушение е и престъпление или административно нарушение, сроковете по ал. 1 и 2 започват да текат от влизането в сила на присъдата или наказателното постановление.“

§ 82. В чл. 228 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 2:

„2. главният секретар на МВР – за наказанията по чл. 226, ал. 1, т. 1 – 3;“.

2. Досегашните т. 2, 3 и 4 стават съответно т. 3, 4 и 5.

§ 83. В чл. 230 ал. 5 се отменя.

§ 84. В чл. 245 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 7 се създава буква „з“:

„з) назначаване или преминаване на държавната служба въз основа на неистински или преправен документ, или документ с невярно съдържание, когато не е задължително налагането на дисциплинарно наказание „уволнение“;

б) в т. 10 след думите „чл. 76, ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „чл. 77, ал. 1“;

в) в т. 13 след думата „осигуряване – “ се добавя „по искане на служителя или“;

г) създава се т. 15:

„15. когато служебното правоотношение е възникнало, след като назначеният държавен служител е упражнил правото си на пенсия – по инициатива на органа по назначаване.“

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) В случаите по ал. 1, т. 15 органът по назначаване може да получи информация служебно за упражненото право на пенсия от държавния служител от Националния осигурителен институт, който я предоставя безвъзмездно в 14-дневен срок от получаване на искането.“

3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думата „незаета“ се заменя с „друга“.

5. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.

6. Създава се ал. 8:

„(8) Служебното правоотношение не може да бъде прекратено в случаите по ал. 1, т. 2, 4, 13, 14 и 15 при образувано дисциплинарно производство по чл. 230, ал. 1.“

§ 85. В чл. 247, ал. 1 думите „чл. 245, ал. 1, т. 5, 7 и 13“ се заменят с „чл. 245, ал. 1, т. 5, 7, 13 и 15“.

§ 86. Член 248 се изменя така:

„Чл. 248. Служебното правоотношение на държавните служители в МВР не може да бъде прекратено през време на отпуск, освен в случаите по чл. 245, ал. 1, т. 1, 3, т. 7, буква „а“ и т. 8, както и когато са осъдени на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.“

§ 87. В глава деветнадесета се създава чл. 256а:

„Чл. 256а. При прекратяване на служебното правоотношение по искане на държавния служител или при негово виновно поведение, когато не е възстановил разходите по чл. 198, ал. 2 и 3, неиздължената сума се удържа от обезщетението и другите вземания, които има право да получи, а ако дължимата сума не може да се събере по този начин, вземането се събира по реда на Гражданския процесуален кодекс.“

§ 88. В чл. 261, ал. 4, т. 3 думите „национални служби“ се заменят с „основни структури на МВР – юридически лица“.

§ 89. В чл. 264 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Плащанията по договори, сключени по реда на ал. 1, се извършват от разпоредителя с бюджетни кредити, провел процедурата за възлагане на обществената поръчка.“

§ 90. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 16:

„16. „Специфичен контрол“ е извършване на обиск на лице или претърсване на превозно средство и превозвани вещи, за които е подаден сигнал в ШИС, с оглед предотвратяване на престъпления и заплахи за националната сигурност.“

§ 91. Параграф 1а от допълнителните разпоредби се отменя.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 92. (1) Създадената с този закон Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ е правоприемник на активите, пасивите, правата и задълженията на Главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване“, на Главна дирекция „Гражданска защита“ и на областните дирекции на МВР за звената „Пожарна безопасност и спасяване“.

(2) С влизането в сила на този закон заварените служебни и трудови правоотношения на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение, в Главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване“, в Главна дирекция „Гражданска защита“ и в звената „Пожарна безопасност и спасяване“ в областните дирекции на МВР, се преобразуват съответно в служебни и трудови правоотношения на държавни служители и лица, работещи по трудово правоотношение, в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

(3) Процесуалното представителство по висящи спорове на Главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване“ и Главна дирекция „Гражданска защита“ се осъществява от директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

(4) Процесуалното представителство по висящи спорове на съответната областна дирекция на МВР относно звената „Пожарна безопасност и спасяване“ при нея се осъществява от директора на областната дирекция на МВР.

§ 93. Разрешенията по чл. 91е, издадени до влизането в сила на този закон, запазват действието си до изтичането на срока им.

§ 94. (1) Главна дирекция „Криминална полиция“ е правоприемник на активите, пасивите, правата и задълженията на Главна дирекция „Досъдебно производство“.

(2) С влизането в сила на този закон заварените служебни и трудови правоотношения на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в Главна дирекция „Досъдебно производство“, се преобразуват съответно в служебни и трудови правоотношения на държавни служители и лица, работещи по трудово правоотношение в Министерството на вътрешните работи.

(3) Процесуалното представителство по висящи спорове на Главна дирекция „Досъдебно производство“ се осъществява от директора на Главна дирекция „Криминална полиция.“

§ 95. Лицата, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в Академията на МВР, встъпили в служебни правоотношения с Държавна агенция „Национална сигурност“, не дължат възстановяване на разходите за издръжка и обучение по чл. 198.

§ 96. Издадените подзаконови нормативни актове преди влизането в сила на този закон се прилагат до издаването на съответните нови, доколкото не му противоречат.

§ 97. В Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.; попр., бр. 5 от 2003 г.; изм., бр. 31 от 2003 г., бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от 2006 г., бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66, 69 и 109 от 2008 г., бр. 35, 42, 82 и 93 от 2009 г. и бр. 16 от 2010 г.) в допълнителните разпоредби се правят следните изменения:

1. В §1, т. 2 думите „Главна дирекция „Досъдебно производство“, Главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване“ се заменят с „Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

2. Параграф 2а се изменя така:

„§ 2а.За целите на чл. 46, т. 2 и 3 от този закон главният секретар на МВР, служителите и кандидатите за служители на дирекция „Вътрешна сигурност“, на дирекция „Миграция“, на дирекция „Български документи за самоличност“, на дирекция „Международно оперативно сътрудничество“, на Специализирания отряд за борба с тероризма, на дирекция „Специална куриерска служба“, на дирекция „Международни проекти“, на дирекция „Национална система 112“, на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“, на Академията на Министерството на вътрешните работи, на институтите на Министерството на вътрешните работи, на курсантите, служителите на звената по чл. 9, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи, членовете на политическия кабинет на министъра на вътрешните работи и експертните и техническите сътрудници към него се смятат за служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.“

3. Параграф 2б се изменя така:

„§ 2б. За целите на чл. 46, т. 2 и 3 от този закон служителите и кандидатите за служители на специализираните административни дирекции на МВР се смятат за служители на Главна дирекция „Криминална полиция“.“

§ 98. В Закона за защита при бедствия (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41 и 113 от 2007 г., бр. 69 и 102 от 2008 г., бр. 35, 74 и 93 от 2009 г. и бр. 61 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 22, ал. 1 думите „главните дирекции на МВР – „Гражданска защита“ и „Пожарна безопасност и спасяване“ се заменят с „Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР“.

2. Член 39 се изменя така:

„Чл. 39. Доброволец е лице, което участва в доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.“

3. В чл. 41 думата „Доброволни“ се заменя с „Доброволните“, а думите „за защита при бедствия“ се заличават.

4. В чл. 42, ал. 1, т. 5 думите „Главна дирекция „Гражданска защита“ се заменят с „Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

5. В чл. 43 ал. 1 се изменя така:

„(1) За времето на обучение или изпълнение на задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях доброволецът се смята в неплатен отпуск за изпълнение на граждански и обществени задължения, който му се признава за служебен или трудов стаж.“

6. В чл. 45 след думата „бедствия“ се добавя „пожар или извънредна ситуация“ и се поставя запетая.

7. В чл. 46 думите „за защита при бедствия“ се заменят с „по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари, извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях“.

8. В чл. 47, ал. 1 в текста преди т. 1 думите „Гражданска защита“ се заменят с „Пожарна безопасност и защита на населението“.

9. В останалите текстове на закона думите „Главна дирекция „Гражданска защита“ се заменят с „Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

§ 99. В Закона за инспектиране на труда (обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм., бр. 35 и 82 от 2009 г. и бр. 16 от 2010 г.) в чл. 5, ал. 2, т. 5 думите „Главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване“ се заменят с „Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

§ 100. В Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.; попр., бр. 49 от 1996 г.; изм., бр. 85 от 1997 г., бр. 27 от 2000 г., бр. 102 от 2001 г., бр. 91 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 95 от 2005 г., бр. 99 и 102 от 2006 г., бр. 86 от 2007 г., бр. 36 и 52 от 2008 г., бр. 6, 82 и 93 от 2009 г. и бр. 41 от 2010 г.) навсякъде думите „Главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване“ се заменят с „Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

§ 101. В Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (обн., ДВ, бр. 79 от 1998 г.; изм., бр. 22 от 2003 г., бр. 74 и 88 от 2005 г., бр. 30, 34, 82 и 102 от 2006 г., бр. 36, 43, 69 и 100 от 2008 г. и бр. 93 от 2009 г.) в чл. 9, ал. 14 думите „Главна дирекция „Гражданска защита“, Главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване“ се заменят с „Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

§ 102. В Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (обн., ДВ, бр. 9 от 2003 г.; изм., бр. 107 от 2003 г., бр. 95 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 и 102 от 2008 г. и бр. 12, 32, 82 и 93 от 2009 г.) в чл. 21, ал. 1, т. 3 думите „Главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване“ се заменят с „Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

§ 103. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 125 от 1997 г.; изм., бр. 79 и 133 от 1998 г., бр. 26 от 1999 г., бр. 29 и 78 от 2000 г., бр. 77, 79 и 99 от 2002 г., бр. 16 и 107 от 2003 г., бр. 72 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 36, 80, 82 и 102 от 2006 г., бр. 13, 24, 53 и 64 от 2007 г., бр. 43 и 54 от 2008 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 63 от 2008 г.; изм., бр. 69, 70 и 91 от 2008 г., бр. 6, 12, 19, 32, 74, 80, 94 и 103 от 2009 г. и бр. 73 от 2010 г.) в чл. 25, ал. 6 думите „Главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване“ се заменят с „Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

§ 104. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 85 от 1998 г.; изм., бр. 1 и 102 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 54, 59, 82 и 108 от 2006 г., бр. 52, 92 и 109 от 2007 г., бр. 16, 36, 67 и 69 от 2008 г. и бр. 22, 23 и 93 от 2009 г.) в § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби думите „Досъдебно производство“ се заличават, а думите „Пожарна безопасност и спасяване“ и „Гражданска защита“ се заменят с „Пожарна безопасност и защита на населението“.

§ 105. В Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр. 12 от 2000 г.; изм., бр. 111 от 2001 г., бр. 24 и 70 от 2004 г., бр. 11 от 2005 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2005 г. – бр. 45 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 87, 88, 94, 102 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 43, 65, 99 и 108 от 2006 г., бр. 41, 54 и 109 от 2007 г., бр. 67, 71, 98 и 108 от 2008 г., бр. 47 и 81 от 2009 г. и бр. 61 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 29 ал. 1 се изменя така:

„(1) Наблюдението на морската държавна граница се осъществява от органите на Министерството на вътрешните работи.“

2. Член 71 се изменя така:

„Чл. 71. Наблюдението на речната държавна граница се осъществява от органите на Министерството на вътрешните работи.“

3. В чл. 101:

а) в ал. 1 думите „извършва граничен паспортен“ се заменят с „извършват гранични проверки“;

б) алинея 2 се изменя така:

„(2) Организацията по осъществяването на проверките и контрола по ал. 1 се определя с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано със съответните министри, осъществяващи проверките и контрола по ал. 1.“

4. В чл. 103, ал. 4 след думите „извършване на“ се добавя „проверките и“.

5. В чл. 114, ал. 1, т. 10 думите „гражданска защита“ се заменят с „пожарна безопасност и защита на населението“.

6. В допълнителните разпоредби в § 2, т. 2 след думите „използван за“ се добавя „граничен контрол и“.

§ 106. В Закона за съхранение и търговия със зърно (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 101 от 2000 г., бр. 9 и 58 от 2003 г., бр. 69 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 55 и 82 от 2006 г. и бр. 16, 54, 69 и 100 от 2008 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 11а, ал. 2, т. 8 думите „звена „Пожарна безопасност и спасяване“ се заменят със „звена „Пожарна безопасност и защита на населението“.

2. В чл. 11б, т. 5 думите „звена „Пожарна безопасност и спасяване“ се заменят със „звена „Пожарна безопасност и защита на населението“.

§ 107. В Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия (oбн., ДВ, бр. 96 от 2004 г.; изм., бр. 103 и 105 от 2005 г.; бр. 30, 34, 80 и 82 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 12, 19 и 32 от 2009 г. и бр. 50 от 2010 г.) в чл. 49, ал. 1, т. 3 думите „органите за пожарна безопасност и спасяване“ се заменят с „органите за пожарна безопасност и защита на населението“.

§ 108. В Закона за насърчаване на инвестициите (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; попр., бр. 99 от 1997 г.; изм., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110 от 1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 40 от 2004 г.; изм., бр. 34, 59, 65, 82 и 86 от 2006 г., бр. 42 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г. и бр. 18 от 2010 г.) в чл. 21, ал. 5 думите „органите по пожарна безопасност и спасяване“ се заменят с „органите за пожарна безопасност и защита на населението“.

§ 109. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г. и бр. 16 от 2010 г.) в чл. 44, ал. 2 думите „Главна дирекция „Гражданска защита“ се заменят с „Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

§ 110. В Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 11 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 42 и 74 от 2009 г. и бр. 80 от 2010 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 73, ал. 2 думите „компетентния държавен орган по гражданска защита или компетентните органи на Министерството на вътрешните работи и на Държавна агенция „Национална сигурност“ се заменят с „компетентните органи по пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи и компетентните органи на Държавна агенция „Национална сигурност“.

2. В чл. 118, ал. 1 думите „органи по гражданска защита и по защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи“ се заменят с „органи по пожарна безопасност и защита на населението“.

3. В чл. 120, ал. 1 думите „орган по гражданска защита и по защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи“ се заменят с „орган по пожарна безопасност и защита на населението“.

4. В чл. 123 думите „орган по гражданска защита“ се заменят с „орган по пожарна безопасност и защита на населението“.

§ 111. В Закона за здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 124 от 1997 г.; изм., бр. 86 от 1999 г., бр. 64 и 92 от 2000 г., бр. 25 и 111 от 2001 г., бр. 18 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76 от 2005 г., бр. 33, 48, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г., бр. 102 и 108 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г. и бр. 12 и 58 от 2010 г.) в чл. 20, ал. 1, т. 1 думите „службите за гражданска защита, противопожарна охрана и спешна медицинска помощ“ се заменят със „спешна медицинска помощ и структурите за пожарна безопасност и защита на населението“.

§ 112. В Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм., бр. 93 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 28, ал. 1 след думите „не по предназначение“ се добавя „автоматичното му избиране от електронни устройства и пускане на предварително записани съобщения“ и се поставя запетая.

2. В чл. 30, ал. 1 думите „служители от дирекция „Национална система 112“ се заменят със „служители на Министерството на вътрешните работи“.

3. В чл. 32, ал. 2 думите „или от оправомощено от него длъжностно лице“ се заменят с „или от директор на областна дирекция на Министерството на вътрешните работи или от оправомощени от тях длъжностни лица“.

4. В чл. 38 се създава ал. 3:

„(3) Който пуска предварително записано съобщение чрез електронно устройство, което автоматично избира телефонен номер 112, се наказва с глоба 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.“

§ 113. В Закона за опазване на селскостопанското имущество (обн., ДВ, бр. 54 от 1974 г.; изм., бр. 22 от 1976 г., бр. 35 и 36 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 45 от 1984 г., бр. 65 от 1995 г., бр. 44 и 86 от 1996 г., бр. 11 от 1998 г., бр. 30 и 33 от 2006 г., бр. 36 от 2008 г. ибр. 80 от 2009 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 9 ал. 3 се отменя.

2. В чл. 10, ал. 3, т. 4 думите „поделение на Народната милиция“ се заменят с „районно управление на МВР“.

3. В чл. 14, ал. 2 думите „Служителите от Народната милиция“ се заменят със „Служителите на МВР“.

4. В чл. 44, ал. 1 думите „служители на Народната милиция“ се заменят със „служители на МВР“.

§ 114. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г.; бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г. и бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г. и бр. 16, 19, 43, 49, 58 и 59 от 2010 г.) в чл. 69, ал. 5 думите „Главна дирекция „Гражданска защита“ се заменят с „Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и думите „чл. 52д, ал. 2, т. 1, букви „в“, „г“, „д“ и „е“ се заменят с „чл. 52г, ал. 2, т. 8 и 9“.

§ 115. В Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ДВ, бр. 73 от 2010 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 2, ал. 1, т. 1 след думата „правосъдието“ се поставя запетая и се добавя „Националната разузнавателна служба (НРС) и Националната служба за охрана (НСО)“.

2. В чл. 78, ал. 1 след думите „въоръжените сили“ се поставя запетая и се добавя „НРС и НСО“.

§ 116. В Закона за специалните разузнавателни средства (обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 86 от 2005 г., бр. 45 и 82 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 43 и 109 от 2008 г., бр. 88, 93 и 103 от 2009 г. и бр. 32 от 2010 г.) в чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „изтекъл и“ се добавя „преди изтичане на срока по чл. 31, ал. 3“.

2. В ал. 2 думата „изпраща“ се заменя с „предоставя на структурата по чл. 20, ал. 1“.

§ 117. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 1 – 23, § 25, § 27 – 30, § 32 – 34, § 40, § 41, § 43 – 55, § 63 – 89 и § 91 – 114, които влизат в сила от 1 януари 2011 г.

§ 118. Разпоредбите относно въвеждане, актуализиране, заличаване и осъществяване на действия в изпълнение на сигналите за граждани на трети страни с отказ за влизане на територията на Шенгенското пространство се прилагат след влизането в сила на Решението на Съвета на Европейския съюз за пълното прилагане на разпоредбите на Шенгенското законодателство в Република България.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 27 октомври 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8749