Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
Дата на приемане 19/01/2011
Брой/година Държавен вестник 10/2011

 


УКАЗ № 15

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на За- кона за движението по пътищата, приет от ХLI Народно събрание на 19 януари 2011 г.

Издаден в София на 26 януари 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г. и бр. 54, 98 и 100 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 99, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В изречение първо думата „кратковременно“ се заменя с „платено и безплатно“.

2. Изречение второ се заличава.

§ 2. В чл. 165, ал. 2, т. 6 думата „и“ се заменя с „и/или“.

§ 3. В чл. 167, ал. 2, т. 2 думата „кратковременно“ се заличава.

§ 4. В чл. 168, ал. 1 думата „и“ се замeня с „и/или“.

§ 5. В чл. 182 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 думите „10 лв.“ се заменят с „20 лв.“;

б) в т. 2 числото „30“ се заменя с „50“;

в) в т. 4 числото „150“ се заменя с „200“, а думите „и един месец лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ се заличават;

г) в т. 5 числото „41“ се заменя с „40“, числото „200“ се заменя с „300“, а думите „и два месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ се заличават;

д) в т. 6 числото „51“ се заменя с „50“, числото „250“ се заменя с „350“, а след думата „средство“ се поставя запетая и се добавя „като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.“.

2. В ал. 2:

а) в т. 1 думите „10 лв.“ се заменят с „20 лв.“;

б) в т. 2 числото „30“ се заменя с „50“;

в) в т. 3 числото „50“ се заменя със „100“;

г) в т. 4 числото „100“ се заменя със „150“, а думите „и един месец лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ се заличават;

д) в т. 5 числото „150“ се заменя с „200“, а думите „и два месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ се заличават;

е) в т. 6 числото „51“ се заменя с „50“, числото „200“ се заменя с „300“, а думите „и 3 месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ се заменят с „като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.“.

3. В ал. 3:

а) в т. 1 думите „10 лв.“ се заменят с „20 лв.“;

б) в т. 2 числото „30“ се заменя с „50“;

в) в т. 3 числото „100“ се заменя със „150“, а думите „и един месец лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ се заличават;

г) в т. 4 числото „200“ се заменя с „250“, а думите „и два месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ се заличават;

д) в т. 5 числото „300“ се заменя с „400“, а думите „и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ се заличават;

е) в т. 6 числото „51“ се заменя с „50“, числото „400“ се заменя с „500“, а след думата „средство“ се поставя запетая и се добавя „като за всеки следващи 5 кm/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.“.

4. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Когато нарушението по ал. 1, т. 1 – 5, ал. 2 и ал. 3, т. 1 – 5 е повторно, наказанието е предвидената за съответното нарушение глоба в двоен размер, а за повторно нарушение по ал. 1, т. 6 и ал. 3, т. 6 – предвидената за съответното нарушение глоба в двоен размер и лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок три месеца.“

5. Създава се ал. 5:

„(5) Когато нарушението по ал. 1, т. 4 – 6, ал. 2, т. 4 – 6 и ал. 3, т. 4 – 6 е системно, водачът се наказва с предвидената за съответното нарушение глоба в двоен размер и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок 6 месеца.“

§ 6. В чл. 183 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 т. 10 се отменя.

2. В ал. 4 се създава т. 12:

„12. управлява моторно превозно средство по пътна лента, сигнализирана за движение само на пътни превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, без да има право на това.“

§ 7. В чл. 188 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Когато нарушението е извършено при управление на моторно превозно средство, собственост на юридическо лице, предвиденото по този закон наказание се налага на неговия законен представител или на лицето, посочено от него, на което е предоставил управлението на моторното превозно средство.“

§ 8. В чл. 189 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се нови ал. 4, 5, 6, 7 и 8:

„(4) При нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Електронният фиш съдържа данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото на доброволното й заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи.

(5) Електронният фиш по ал. 4 се изпраща на лицето по чл. 188, ал. 1 или 2 с препоръчано писмо с обратна разписка. В 14-дневен срок от получаването му собственикът заплаща глобата или предоставя в съответната териториална структура на Министерството на вътрешните работи писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението, и копие на свидетелството му за управление на моторно превозно средство. На лицето, посочено в декларацията, се издава и изпраща електронен фиш по ал. 4 за извършеното нарушение. Първоначално издаденият електронен фиш се анулира.

(6) В 7-дневен срок от получаването на електронния фиш може да се направи писмено възражение пред директора на съответната структура на Министерството на вътрешните работи. Директорът разглежда възражението и преценява доказателствата в 7-дневен срок от постъпването му. Издаденият електронен фиш се анулира, ако от събраните доказателства е установено, че:

1. моторното превозно средство е било обявено за издирване;

2. нарушението е извършено с моторно превозно средство със специален режим на движение.

(7) Директорът на областната дирекция на Министерството на вътрешните работи уведомява собственика на превозното средство, а когато то е собственост на юридическо лице – неговия законен представител, за решението си по ал. 6 в 7-дневен срок от датата на анулирането, съответно – на отказа за анулиране на фиша.

(8) Електронният фиш подлежи на обжалване по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Жалбата срещу електронния фиш се подава в 14-дневен срок от получаването му, а когато е направено възражение по ал. 6 – в 14-дневен срок от съобщаването на отказа за анулиране на фиша.“

2. Създават се ал. 9, 10 и 11:

„(9) При плащане на глобата, наложена с електронен фиш, в срока по ал. 8 се дължи 70 на сто от нейния размер. Глобата, наложена с електронен фиш, който е бил обжалван и потвърден от съда, се дължи в пълен размер.

(10) Влизат в сила електронните фишове, които:

1. не подлежат на обжалване;

2. не са обжалвани в срока по ал. 8;

3. са обжалвани, но са потвърдени или изменени от съда.

(11) Влезлият в сила електронен фиш се смята за влязло в сила наказателно постановление.“

3. Досегашната ал. 4 става ал. 12.

4. Досегашната ал. 5 става ал. 13 и в нея след думата „постановления“ се добавя „и електронни фишове“.

5. Досегашните ал. 6, 7 и 8 стават съответно ал. 14, 15 и 16.

§ 9. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 1 се създава ал. 4:

„(4) Създава се Фонд за безопасност на движението, управляван от министъра на вътрешните работи:

1. във Фонда за безопасност на движението постъпват средствата от глоби за нарушения, установени с технически средства и системи, както и средства от дарения и други приходи, предвидени в нормативен акт;

2. средствата от фонда се разходват за дейности по контрола на движението по пътищата и подобряване на пътната безопасност;

3. редът и условията за управление на средствата от фонда се определят с акт на Министерския съвет.“

2. В § 6 се създават т. 61 и 62:

„61. „Системно“ е нарушението, извършено три или повече пъти в едногодишен срок от влизането в сила на първото наказателно постановление или на първия електронен фиш, с който на нарушителя се налага наказание за същото по вид нарушение.

62. „Електронен фиш“ е електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 10. В Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от 1969 г.; изм., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 от 1996 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59, 89 и 85 от 1998 г., бр., 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25, 61 и 101 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 39 и 79 от 2005 г., бр. 30, 33, 69 и 108 от 2006 г., бр. 51, 59 и 97 от 2007 г., бр. 12, 27 и 32 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 39 се създава ал. 4:

„(4) За случаи на административни нарушения, установени и заснети с техническо средство или система, в отсъствие на контролен орган и нарушител, когато това е предвидено в закон, овластените контролни органи могат да налагат глоби в размер над необжалваемия минимум по ал. 2, за което се издава електронен фиш.“

2. В глава трета наименованието на раздел V се изменя така: „Обжалване на наказателните постановления и на електронните фишове“.

3. В чл. 59:

а) в ал. 1 думата „подлежи“ се заменя с „и електронният фиш подлежат“;

б) в ал. 2 се създава изречение второ: „Електронният фиш подлежи на обжалване в определения в Закона за движението по пътищата срок.“;

в) в ал. 3 след думата „постановления“ се добавя „и електронните фишове“.

4. В чл. 60:

а) в ал. 1 след думата „постановление“ се добавя „и на електронния фиш“, а думата „го“ се заменя с „ги“;

б) в ал. 2 след думата „постановление“ се добавя „или на обжалвания електронен фиш“.

5. В чл. 61, ал. 1 след думата „постановление“ се добавя „или електронния фиш“.

6. В чл. 63, ал. 1 след думата „постановление“ се добавя „или електронния фиш“.

7. Създава се чл. 85а:

„Чл. 85а. Доколкото в този закон няма особени правила за административнонаказателния процес при нарушения, установени с техническо средство или система съгласно чл. 39, ал. 4, се прилагат разпоредбите на Закона за движението по пътищата.“

8. След чл. 87 се създава „Допълнителна разпоредба“ с § 1:

„§ 1. По смисъла на този закон „електронен фиш“ е електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи.“

9. В „Изменение на други закони“ досегашният § 1 става § 1а.

§ 11. За нарушения, установени до влизането в сила на този закон, се прилага досегашният ред.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 19 януари 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1011