Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Търговския закон
Име на законопроекта ЗИД на Търговския закон
Дата на приемане 20/12/2010
Брой/година Държавен вестник 101/2010

 


УКАЗ № 349

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Търговския закон, приет от ХLI Народно събрание на 20 декември 2010 г.

Издаден в София на 22 декември 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100 и 124 от 1997 г., бр. 21, 39, 52 и 70 от 1998 г., бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84 от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г., бр. 19, 31 и 58 от 2003 г., бр. 31, 39, 42, 43, 66, 103 и 105 от 2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 59, 92 и 104 от 2007 г., бр. 50, 67, 70, 100 и 108 от 2008 г., бр. 12, 23, 32, 47 и 82 от 2009 г. и бр. 41 от 2010 г.)

§ 1. Член 179 се изменя така:

„Книга за акционерите

Чл. 179. (1) В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това изискване се отнася и за временните удостоверения.

(2) Лицето или лицата, представляващи дружеството, са длъжни да осигурят вписването в книгата за акционерите на обстоятелствата по ал. 1 и на настъпилите в тях промени не по-късно от 7 дни от представяне на документите съобразно изискванията на закона и устава.“

§ 2. В чл. 185 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 изречение четвърто се изменя така: „В тези случаи чл. 473 не се прилага.“

2. Създава се ал. 4:

„(4) В 7-дневен срок от извършване на джирото приобретателят, съответно заложният кредитор е длъжен да уведоми дружеството и да подаде заявление за вписване на прехвърлянето, съответно залога в книгата за акционерите.“

§ 3. В чл. 262и се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 след думите „чл. 262л, ал. 5“ се добавя „и чл. 262н, ал. 1, т. 5 и ал. 5“ и думите „прилага съгласието“ се заменят с „прилагат съгласията“.

2. Създава се ал. 4:

„(4) Доклад не се съставя, ако всички съдружници или акционери в преобразуващите се и в приемащите дружества са изразили писмено съгласие за това. В този случай в търговския регистър се представя съгласието да не се изготвя доклад, както и съгласията по ал. 3, ако има такива.“

§ 4. В чл. 262н се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 думата „сътрудниците“ се заменя със „съдружниците“;

б) в т. 5 накрая се добавя „или дружеството представя финансови отчети на всеки 6 месеца или през по-кратки периоди от време съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или ако всички съдружници или акционери в преобразуващите се и в приемащите дружества са изразили писмено съгласие счетоводният баланс да не се предоставя“.

2. В ал. 2 се създават изречения трето и четвърто: „Материалите не се предоставят, ако в същия срок дружеството ги публикува на своята интернет страница и осигури пълен достъп по електронен път до тях до окончателното произнасяне по заявлението за вписване на преобразуването или изтичане на срока по чл. 263б, ал. 1. Материалите могат да се предоставят и чрез електронна поща, когато съдружник или акционер е дал съгласие дружеството да кореспондира с него по този начин.“

3. Създава се ал. 5:

„(5) Алинея 4 не се прилага, ако всички съдружници или акционери в преобразуващите се и в приемащите дружества са изразили писмено съгласие за това.“

§ 5. В чл. 263к, ал. 2, изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „както и да поиска от съда да допусне надлежно обезпечение на вземането чрез запор или възбрана“.

§ 6. В чл. 263т се правят следните допълнения:

1. В ал. 2, изречение второ след думите „и 262ж“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1, ал. 2, т. 1, 3, 4, 8 и 9, ал. 3 и 4“.

2. В ал. 3, изречение второ след думите „Членове 261б“ се поставя запетая и се добавя „262и“.

3. Създават се ал. 4, 5, 6 и 7:

„(4) Когато при вливане приемащото дружество притежава повече от 90 на сто от дяловете или акциите с право на глас от капитала на преобразуващото се дружество, членове 262и и 262л – 262н не се прилагат. В този случай се прилага чл. 263с, независимо дали правното положение на съдружника или акционера се променя след вливането.

(5) При вливане, ако приемащото дружество притежава повече от 90 на сто от дяловете или акциите с право на глас от капитала на преобразуващото се дружество, не е необходимо вземане на решение за вливането от общото събрание на приемащото дружество, ако в срока по чл. 262к, ал. 2, но не по-късно от 5 дни преди датата на общото събрание, акционери, притежаващи поне 5 на сто от капитала, не поискат по реда на чл. 223а, ал. 2 провеждане на събранието.

(6) При разделяне чрез придобиване, когато капиталът на преобразуващото се дружество се притежава само от приемащите дружества, не е необходимо да се вземе решение за преобразуването от общото събрание на преобразуващото се дружество.

(7) При разделяне чрез учредяване чл. 262и, 262л, 262м и чл. 262н, ал. 1, т. 5 не се прилагат, ако акциите или дяловете в новоучредените дружества се разпределят между съдружниците и акционерите съответно на правата им в преобразуващото се дружество.“

§ 7. В чл. 284 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 5:

„(5) Лицата, които не изпълнят задълженията си по чл. 179, ал. 2, се наказват с глоба от 100 до 500 лв.“

2. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:

„(6) Нарушенията се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на агенцията или от оправомощени от него длъжностни лица.“

3. Създава се ал. 7:

„(7) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“

§ 8. В чл. 613а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 накрая се добавя „както и от трети лица, които имат вземане, обезпечено със залог или ипотека, вписани в публичен регистър преди датата на подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност.“

2. В ал. 3 думите „по правилата на глава двадесета „Въззивно обжалване“ се заменят с „по съответния ред“.

§ 9. В чл. 620 се създава ал. 7:

„(7) При отхвърляне на иск по чл. 645, 646 или по чл. 647, предявен от синдика, разноските по делото, направени от трето лице, се събират от масата на несъстоятелността.“

§ 10. В чл. 629 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Молбата се обявява в търговския регистър, като чл. 624 се прилага съответно.“

2. Създава се нова ал. 3:

„(3) Съдът спира делото по ал. 1, ако до датата на постановяване на решение по него кредитор подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност.“

3. Досегашните алинеи 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.

§ 11. В чл. 637 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 5:

„(5) Не се спират дела срещу длъжника за парични вземания, обезпечени с имущество на трети лица.“

2. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея:

а) в текста преди т. 1 думите „по искове“ се заличават;

б) създава се т. 3:

„3. парични вземания, обезпечени с имущество на трети лица“.

§ 12. В чл. 639б се правят следните изменения и допълнения:

1. Заглавието се изменя така: „Особени случаи на продажба“.

2. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Съдът може да разреши на синдика да продаде, преди да е постановено осребряване, бързоразвалящи се движими вещи.“

3. Създава се нова ал. 2:

„(2) Съдът може да разреши на синдика да продаде, преди да е постановено осребряване, вещи, чиято стойност не покрива разходите по тяхното съхранение за периода до осребряването по общия ред, след съгласие на събранието на кредиторите или комитета на кредиторите.“

4. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите „ал. 1“ се добавя „и 2“.

5. Създава се ал. 4:

„(4) Друго имущество от масата на несъстоятелността може да бъде продавано по реда на ал. 1 след съгласие на събранието на кредиторите или комитета на кредиторите, ако това е необходимо за издръжката на производството по несъстоятелност и ако след приканване по реда на чл. 629б никой от кредиторите не предплати разноските.“

§ 13. В чл. 641 думите „решението на Върховния касационен съд“ се заменят с „влязлото в сила решение“.

§ 14. В чл. 700, ал. 1, т. 1 след думата „вземанията“ се добавя „включени в одобрените от съда списъци към момента на внасяне на плана“.

§ 15. В чл. 707 се създава ал. 4:

„(4) Ако в утвърдения от съда план за оздравяване по чл. 705 не е предвидено друго, с решението си по ал. 1 съдът осъжда длъжника да плати вземанията на кредиторите по чл. 688, ал. 3, включени в допълнителния списък.“

§ 16. В чл. 708 думите „заповед по чл. 410, ал. 1“ се заменят с „изпълнителен лист по реда на чл. 405“.

§ 17. Член 717н се изменя така:

„Чл. 717н. При продажбата на имот, който е ипотекиран от длъжника за обезпечаване на чужд дълг, синдикът изпраща на ипотекарния кредитор съобщение за насрочване на продажбата. Припадащата се на ипотекарния кредитор сума се запазва от синдика и се предава на кредитора, след като представи изпълнителен лист за вземането си.“

§ 18. В чл. 722, ал. 1, т. 7 думите „произтичащи от продължаване дейността на длъжника“ се заличават.

§ 19. В чл. 729, ал. 3 накрая се добавя „който е подал възражение по чл. 728“.

Допълнителна разпоредба

§ 20. Този закон въвежда изискванията на Директива 2009/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за изменение на директиви 77/91/ЕИО, 78/855/ЕИО и 82/891/ЕИО на Съвета и на Директива 2005/56/ЕО по отношение на изискванията за изготвяне на доклади и документи при сливания и разделяния (ОВ, L 259/14 от 2 октомври 2009 г.).

Преходни и заключителни разпоредби

§ 21. Притежателите, съответно заложните кредитори, на поименни акции, които не са вписани в книгата за акционерите към датата на влизане в сила на този закон, са длъжни да поискат вписване в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.

§ 22. Заварените висящи производства по несъстоятелност и производствата по чл. 649 се приключват по реда на този закон.

§ 23. Започналите процедури по преобразуване на търговски дружества към датата на влизане в сила на този закон се довършват по досегашния ред, ако договорът за преобразуване е сключен, съответно планът за преобразуване е съставен, преди влизането му в сила.

§ 24. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94 и 98 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 191:

а) създава се нова ал. 2:

„(2) Когато реализацията на имуществото по ал. 1 не приключи в срок до 12 месеца от налагане на мерките за обезпечаване на публичните вземания, съответно в срок до 6 месеца от започване на принудително изпълнение за събиране на публичните вземания, всеки друг кредитор има право да започне принудително изпълнение спрямо същото имущество по реда на Гражданския процесуален кодекс при спазване на ал. 3 – 5.“;

б) досегашната ал. 2 става ал. 3;

в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“;

г) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 3“ и „ал. 2“ се заменят съответно с „ал. 4“ и „ал. 3“.

2. В чл. 193 се създава ал. 4:

„(4) Ако в срок до 6 месеца от откриване на производството по несъстоятелност на длъжника публичният изпълнител не е реализирал имуществото по ал. 1, то се предава от публичния изпълнител на синдика и се реализира в производството по несъстоятелност.“

§ 25. В Закона за особените залози (обн., ДВ, бр. 100 от 1996 г.; изм., бр. 86 от 1997 г., бр. 42 от 1999 г., бр. 19 и 58 от 2003 г., бр. 34 и 43 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53, 59 и 108 от 2007 г., бр. 100 от 2008 г. и бр. 24 от 2009 г.) в чл. 35, ал. 1 думите „издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс“ се заменят с „от съдебния изпълнител предаването на заложеното имущество по реда на чл. 521 от Гражданския процесуален кодекс“, а изречение второ се заличава.

§ 26. В Закона за търговския регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2006 г.; изм., бр. 80 и 105 от 2006 г., бр. 53, 59 и 104 от 2007 г., бр. 50 и 94 от 2008 г. и бр. 44 от 2009 г.) в преходните и заключителните разпоредби в § 4, ал. 1, изречение първо думите „тригодишен срок от влизането му в сила“ се заменят със „срок до 31 декември 2011 г.“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 20 декември 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

10827