Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети
Дата на приемане 09/02/2011
Брой/година Държавен вестник 16/2011

 


УКАЗ № 30

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети, приет от ХLI Народно събрание на 9 февруари 2011 г.

Издаден в София на 18 февруари 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети (обн., ДВ, бр. 33 от 1998 г.; изм., бр. 69 от 1999 г., бр. 9 от 2001 г., бр. 56 и 93 от 2002 г., бр. 107 от 2003 г., бр. 34 и 105 от 2005 г., бр. 98 от 2006 г., бр. 108 от 2007 г. и бр. 98 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 4 се изменя така:

„4. предложенията на кмета на общината, на кметовете на районите и на кметствата, на кметските наместници, на ръководителите на бюджетните звена, на председателя на общинския съвет за дейността на общинския съвет, както и на други организации, получаващи субсидия от общинския бюджет;“.

2. В ал. 7 след думите „общинския бюджет“ се добавя „в срок до 30 работни дни“, а думата „приемането“ се заменя с „обнародването“.

3. Създава се нова ал. 8:

„(8) При неспазване на срока по ал. 7 за периода след изтичането на срока до внасянето на проектобюджета в общинския съвет на кмета на общината не се изплаща възнаграждение. Дължимото за този период възнаграждение на кмета на общината му се изплаща, след като внесе проекта на бюджет в общинския съвет.“

4. Досегашната ал. 8 става ал. 9.

§ 2. Член 12 се изменя така:

„Чл. 12. (1) Когато кметът на общината е внесъл проекта за бюджет в срока по чл. 11, ал. 7, общинският съвет приема бюджета на общината в срок до 45 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и в съответствие с единната бюджетна класификация.

(2) Когато кметът на общината е внесъл проекта за бюджет след изтичането на срока по чл. 11, ал. 7, общинският съвет приема бюджета на общината в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета на общината.

(3) При неспазване на срока по ал. 1, съответно – по ал. 2, за периода след изтичането на съответния срок до приемането на бюджета на общината на председателя на общинския съвет и на общинските съветници не се изплаща възнаграждение. Дължимото за този период възнаграждение на председателя на общинския съвет и на общинските съветници им се изплаща, след като общинският съвет приеме бюджета на общината.“

§ 3. В чл. 15 се правят следните изменения:

1. В ал. 3 думата „приемането“ се заменя с „внасянето на проекта“, а думите „в срока по чл. 12“ се заличават.

2. В ал. 4 думите „Когато общинският съвет не е приел бюджета на общината в срока по чл. 12“ се заменят със „След внасяне на проекта за общински бюджет в общинския съвет от кмета на общината“.

3. Алинея 5 се отменя.

§ 4. Член 18 се изменя така:

„Чл. 18. (1) Промени в общинския бюджет през бюджетната година се извършват при спазване на изискванията по чл. 11, ал. 9. Сроковете за внасяне и приемане на промените в общинския бюджет се определят в наредбата по чл. 9а.

(2) Промени в размера на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет през бюджетната година се извършват при условия и по ред, определени със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.“

§ 5. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 1:

„(1) Общинският съвет определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и приема бюджетните им сметки заедно с общинския бюджет по предложение на кмета на общината.“

2. Досегашните ал. 1 и 2 стават съответно ал. 2 и 3.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 9 февруари 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

2191