Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност
Дата на приемане 25/05/2011
Брой/година Държавен вестник 43/2011

 


УКАЗ № 125

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност, приет от ХLI Народно събрание на 25 май 2011 г.

Издаден в София на 1 юни 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 82 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г. и бр. 35, 59 и 73 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Дейността по ал. 1 се извършва въз основа на писмен договор от:

1. търговци, регистрирани по реда на Търговския закон или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, които са получили лиценз по реда на този закон;

2. търговци, регистрирани в държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, които имат право да извършват такава дейност съгласно законодателството на държавата, в която са установени, и удостоверят, че отговарят на изискванията на този закон.“

2. Създават се ал. 3 и 4:

„(3) Дейността по ал. 1 се извършва и от звена за самоохрана в структурите на търговци или юридически лица, които са получили лиценз по реда на този закон.

(4) Министърът на вътрешните работи съвместно с министъра на икономиката, енергетиката и туризма издават наредба за реда, по който търговците по ал. 2, т. 2 удостоверяват, че отговарят на изискванията на този закон.“

§ 2. В чл. 4 ал. 1 се изменя така:

„(1) Частна охранителна дейност се извършва само след получаване на лиценз или удостоверяване правото на лицата по чл. 2, ал. 2, т. 2.“

§ 3. В чл. 5, ал. 1 т. 5 се изменя така:

„5. самоохрана на имущество на търговци или юридически лица.“

§ 4. В чл. 11 ал. 1 се изменя така:

„(1) Самоохраната на имущество на търговец или юридическо лице е дейност, осъществявана от служители на търговеца или юридическото лице, обособени в самостоятелно структурно звено за охрана.“

§ 5. Наименованието на глава втора се изменя така: „Лиценз за извършване на охранителна дейност“.

§ 6. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:

„(1) Лицензи за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 1 – 4 се издават само на търговци, регистрирани по реда на Търговския закон или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.“

2. Създава се ал. 2:

„(2) Лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5 се издава на търговец или юридическо лице.“

§ 7. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) За получаване на лиценз за извършване на дейности по чл. 5, ал. 1 лицата подават писмено искане до компетентния орган.“

2. В ал. 2:

а) в т. 1 накрая се добавя „или в регистър БУЛСТАТ“;

б) в т. 3 след думите „събирателно дружество“ се добавя „или юридическо лице“;

в) в т. 4 след думата „търговецът“ се добавя „или юридическото лице“.

3. В ал. 3 след думите „на търговското дружество“ се добавя „или на юридическото лице“.

4. Създава се нова ал. 4:

„(4) Към искането по ал. 1 търговците, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, прилагат документи, еквивалентни на посочените в ал. 2 и 3, издадени от компетентен орган от държавата, в която са установени, придружени с официален превод на български език.“

5. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.

§ 8. В чл. 16, ал. 2 и 3 след думата „търговецът“ се добавя „или юридическото лице“.

§ 9. В чл. 18 ал. 2 се изменя така:

„(2) До 31 март всяка календарна година лицата, извършващи дейност по чл. 5, ал. 1, подават декларация, че не е настъпила промяна в обстоятелствата по чл. 15.“

§ 10. В чл. 19, ал. 1 след думата „търговецът“ се добавя „или юридическото лице“.

§ 11. Член 20 се изменя така:

„Чл. 20. Търговците или юридическите лица са длъжни в 14-дневен срок писмено да уведомят органа, издал лиценза или вписал удостоверяването по чл. 2, ал. 2, т. 2, за промяна на обстоятелствата по чл. 15 и чл. 27, ал. 2.“

§ 12. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 след думата „търговецът“ се добавя „или юридическото лице“;

б) точка 3 се изменя така:

„3. ръководителят на охранителната дейност или определените за охранители служители не отговарят на условията по чл. 27, ал. 2.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Издаденият лиценз не се отнема, ако в едномесечен срок търговецът или юридическото лице отстрани допуснатото нарушение на чл. 27, ал. 2.“

§ 13. Член 23 се отменя.

§ 14. В чл. 24 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 текстът преди т. 1 се изменя така: „За всеки обект, поет за охрана, лицата, извършващи дейност по чл. 5, изготвят и съхраняват на обекта и план за неговата охрана, който включва:“.

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) В 14-дневен срок от подписването на договора за охрана или от фактическото поемане на обекта за охрана по чл. 5, ал. 1, т. 5 лицата, извършващи дейност по чл. 5, ал. 1, уведомяват писмено за това органа, издал лиценза или вписал удостоверяването по чл. 2, ал. 2, т. 2, и съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия се извършва дейността. В същия срок компетентните органи се уведомяват писмено и за снемането на охраната.“

§ 15. Член 27 се изменя така:

„Чл. 27. (1) Ръководител на охранителна дейност или охранител може да е лице, което работи по основно трудово правоотношение на длъжност „ръководител на охранителна дейност“, съответно „охранител“ съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите въз основа на сключен трудов договор с лице, извършващо дейност по чл. 5.

(2) Лицата, извършващи дейност по чл. 5, могат да сключат трудов договор само с пълнолетно и дееспособно лице с не по-ниско от средно образование за длъжността „ръководител на охранителна дейност“, а за длъжността „охранител“ – с пълнолетно и дееспособно лице с не по-ниско от основно образование, което:

1. е гражданин на държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. не е осъждано за умишлени престъпления от общ характер;

3. няма започнато наказателно преследване за извършено умишлено престъпление от общ характер;

4. е психически и физически здраво.

(3) При сключването на трудовия договор лицето по ал. 2 представя следните документи:

1. документ, че е гражданин на държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. документ за завършено образование;

3. свидетелство за съдимост;

4. служебна бележка от Националната следствена служба, че лицето не е привлечено като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер;

5. служебна бележка от окръжната прокуратура (Софийската градска прокуратура) по постоянен адрес на лицето, че то не е привлечено като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер;

6. декларация от лицето, че не е привлечено като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер;

7. медицинско удостоверение, че лицето е физически и психически здраво.

(4) Гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария представят документи, еквивалентни на посочените в ал. 3, т. 3 – 5, издадени от компетентен орган на съответната държава, придружени с официален превод на български език.

(5) Документите по ал. 3 и 4 трябва да бъдат издадени не по-рано от 6 месеца преди сключване на трудовия договор с изключение на документите по ал. 3, т. 1 и 2.

(6) В 14-дневен срок от сключването на трудовия договор лицата, извършващи дейност по чл. 5, уведомяват писмено за това компетентния орган, издал лиценза или вписал удостоверяването по чл. 2, ал. 2, т. 2, като посочват трите имена, единния граждански номер (ЕГН) или личния номер на лицето, номера на трудовия договор и срока, за който е сключен. В същия срок компетентният орган се уведомява и за прекратяване на трудовото правоотношение. Уведомяването се извършва чрез директора на съответната областна дирекция на МВР, на чиято територия работят лицата по ал. 1.

(7) Лицата, извършващи дейност по чл. 5, съхраняват за срок три години след прекратяване на трудовото правоотношение и при поискване представят за проверка на компетентните органи документите по ал. 3 и 6.“

§ 16. В чл. 28 ал. 1 и 2 се изменят така:

„(1) Лицата, заемащи длъжност „ръководител на охранителна дейност“ и „охранител“, преминават първоначално обучение в учебни заведения, които имат право да обучават лица за професия „охранител“. Лицата, които притежават професионална квалификация „охранител“, не преминават първоначално обучение.

 (2) Служителите по ал. 1 изпълняват дейност по охрана след успешно завършване на курса за първоначално обучение.“

§ 17. В чл. 40 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „и регистрациите“ се заличават.

2. В ал. 2:

а) в текста преди т. 1 думите „и регистрациите“ се заличават;

б) точки 1 и 2 се изменят така:

„1. търговците или юридическите лица с издаден лиценз за извършване на частна охранителна дейност, отказите за издаване на лиценз и отнетите лицензи;

2. търговците по чл. 2, ал. 2, т. 2, на които е удостоверено правото за извършване на частна охранителна дейност;“.

§ 18. В чл. 42, ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така: „Който извършва дейност по чл. 5 без лиценз или без удостоверяване по чл. 2, ал. 2, т. 2, се наказва:“.

§ 19. Член 44 се изменя така:

„Чл. 44. Лице, извършващо дейност по чл. 5, което не изпълни задълженията си по чл. 18, ал. 2 или по чл. 20, се наказва с имуществена санкция в размер 1000 лв. за всяко отделно нарушение.“

§ 20. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

1. Наименованието се изменя така: „Допълнителни разпоредби“.

2. Създава се §1а:

„§ 1а. Министерството на вътрешните работи осигурява възможност за приемане на документите по чл. 15, чл. 18, ал. 2, чл. 20, чл. 24, ал. 3 и чл. 27, ал. 6 в електронна форма при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 21. Звената за самоохрана осъществяват дейността си по досегашния ред в срок до една година от влизането в сила на този закон.

§ 22. В Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм., бр. 88 от 2010 г. и бр. 26 от 2011 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 17, ал. 1 т. 10 се изменя така:

„10. копие от договора с лице, извършващо частна охранителна дейност при условията и по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато охраната на производствените обекти ще се осъществява от служители на лицето по чл. 13, ал. 1, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона за частната охранителна дейност, издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност;“.

2. В чл. 37 т. 4 се изменя така:

„4. копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност при условията и по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато охраната на търговските обекти и/или складовете ще се осъществява от служители на лицето по чл. 35, ал. 1, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона за частната охранителна дейност, издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност;“.

3. В чл. 49 ал. 5 се изменя така:

„(5) Организаторът на търговското изложение е длъжен в едномесечен срок преди започване на изложението да уведоми началника на съответното РУ на МВР, на чиято територия ще се провежда изложението, да представи списък на всички участници и копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност при условията и по реда на Закона за частната охранителна дейност. Когато охраната на мястото на провеждане на търговското изложение се осъществява от служители на организатора, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона за частната охранителна дейност, издаден на организатора по реда на Закона за частната охранителна дейност.“

4. В чл. 62 т. 5 се изменя така:

„5. копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност при условията и по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато охраната на складовете ще се осъществява от служители на лицето, получило разрешение за придобиване, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона за частната охранителна дейност, издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност;“.

5. В чл. 79, ал. 2 т. 4 се изменя така:

„4. копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност при условията и по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато охраната на складовете ще се осъществява от служители на лицето по ал. 1, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона за частната охранителна дейност, издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност;“.

6. В чл. 101 т. 2 се изменя така:

„2. копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност при условията и по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато доставката ще се охранява от служители на лицето по чл. 99, ал. 1, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона за частната охранителна дейност, издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност;“.

7. В чл. 112, ал. 2 т. 4 се изменя така:

„4. копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност при условията и по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато доставката ще се охранява от служители на лицето по ал. 1, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона за частната охранителна дейност, издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност;“.

8. В чл. 121, ал. 2 т. 8 се изменя така:

„8. копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност при условията и по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато доставката ще се охранява от служители на лицето по ал. 1, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона за частната охранителна дейност, издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност;“.

9. В чл. 135 т. 3 се изменя така:

„3. копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност при условията и по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато охраната на обектите за ремонт ще се осъществява от служители на лицето по чл. 133, ал. 1, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона за частната охранителна дейност, издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност;“.

§ 23. В Закона за горите (ДВ, бр. 19 от 2011 г.) в чл. 195 ал. 1 и 2 се изменят така:

„(1) Собственици на гори могат да сключват договори с лица, извършващи частна охранителна дейност при условията и по реда на Закона за частната охранителна дейност, за опазване на горските територии – тяхна собственост, и уведомяват писмено за това регионалната дирекция по горите.

(2) За извършване непосредственото опазване на горските територии лицата, извършващи частна охранителна дейност при условията и по реда на Закона за частната охранителна дейност, назначават лица с лесовъдско образование.“

§ 24. Параграф 16 влиза в сила от 1 януари 2012 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 25 май 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

6406