Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Споразумението относно Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (СЕЕРUS III)
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Споразумението относно Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (СЕЕРUS III)
Дата на приемане 10/03/2011
Брой/година Държавен вестник 25/2011

 


УКАЗ № 48

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Споразумението относно Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (CEEPUS ІІІ), приет от ХLI Народно събрание на 10 март 2011 г.

Издаден в София на 21 март 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението относно Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (CEEPUS ІІІ)

Член единствен. Ратифицира Споразумението относно Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (CEEPUS ІІІ), подписано на 25 март 2010 г. в Будва, Черна гора.

Законът е приет от 41-ото Народно съб­рание на 10 март 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

2982