Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията
Дата на приемане 23/03/2011
Брой/година Държавен вестник 28/2011

 


УКАЗ № 67

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията, приет от ХLI Народно събрание на 23 март 2011 г.

Издаден в София на 1 април 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията (обн., ДВ, бр. 91 от 1997 г.; изм., бр. 90 от 1999 г., бр. 96 от 2001 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 26, 31 и 96 от 2006 г., бр. 13, 36 и 43 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г. и бр. 8 от 2011 г.)

§ 1. Член 1 се изменя така:

„Чл. 1. Този закон урежда:

1. фитосанитарните мерки по Международната конвенция по растителна защита и осъществяването на фитосанитарния контрол на растенията и растителните продукти;

2. внедряването и усъвършенстването на методи за интегрирана борба срещу вредителите по растенията и растителните продукти;

3. изискванията към продукти за растителна защита и торове, режима на изпитване, разрешаване и контрол на производството, преопаковането, съхранението, пускането на пазара и употребата им с цел защита здравето на хората и животните и опазване на околната среда;

4. изискванията към фитосанитарното качество и контрола на растенията и растителните продукти, предназначени за вътрешния пазар и за износ;

5. контрола за съответствие на продукти за растителна защита с показателите, одобрени при разрешаването;

6. изискванията за съхраняване на документация за пуснати на пазара и употребени количества продукти за растителна защита и торове;

7. мерките по прилагане на Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. относно торовете, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 2003/2003“;

8. контрола на замърсителите в растителните суровини;

9. контрола върху интегрираното производство на растения и растителни продукти;

10. условията и организацията за извършване на наблюдение и диагностика на икономически важни вредители по земеделските култури.“

§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:

„(3) Индивидуалните административни актове по ал. 2 могат да се обжалват пред директора на съответната областна дирекция по безопасност на храните по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.“

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

3. Създава се ал. 5:

„(5) Лицата по ал. 1 съхраняват документация за употребените видове и количества продукти за растителна защита и торове по култури и площи и при поискване предоставят в Българската агенция по безопасност на храните данни по образец, утвърден от нейния изпълнителен директор.“

§ 3. В чл. 8а, ал. 1 след думата „култури“ се добавя „или на принципите на интегрираното производство“.

§ 4. В чл. 10 се създават т. 3 и 4:

„3. да инспектират обектите, в които се произвеждат, опаковат, преопаковат, съхраняват и пускат на пазара продукти за растителна защита, торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати при осъществяване на контрола по раздели ІV и V от тази глава;

4. да искат съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи.“

§ 5. В чл. 12, ал. 2 след думата „осъществява“ се добавя „чрез проверки от фитосанитарните инспектори“.

§ 6. В чл. 13, изречение второ думата „арендаторът“ се заменя с „ползвателят“.

§ 7. В глава втора, в наименованието на раздел ІІ думите „за химични и биологични“ се заменят с „на химични“.

§ 8. В чл. 13а се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „растителните суровини, почвите и водите за напояване за съдържание на химични и биологични замърсители“ се заменят със „суровини и храни от растителен произход за съдържание на замърсители“, а думите „и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси“ се заличават.

2. В ал. 3, изречение второ думите „от Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация“ към министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „от национален орган за акредитация на държава – членка на Европейския съюз“.

§ 9. Член 13б се отменя.

§ 10. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думата „предлагат“ се заменя с „пускат“.

2. Създава се ал. 6:

„(6) Притежателят на удостоверението за разрешаване по ал. 2 подава годишна декларация за количествата продукти, пуснати на пазара, по образец, утвърден от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.“

§ 11. В чл. 15а се правят следните изменения:

1. В ал. 2 абревиатурата „БАН“ и запетаята след нея се заличават.

2. В ал. 4, т. 3 думите „паралелен внос“ се заменят с „паралелна търговия“.

3. В ал. 5 в изречение първо думите „токсикологичните и екотоксикологичните характеристики“ се заменят с „физико-химичните свойства, остатъчните вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход, токсикологичните, екотоксикологичните характеристики и поведение в околната среда“.

§ 12. В чл. 15г се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 3 след думата „характеристики“ се добавя „и поведение в околната среда“;

б) в т. 4 след думата „характеристики“ се добавя „и поведение в околната среда“;

в) в т. 6 думата „квитанция“ се заменя с „документ“.

2. В ал. 5 след думите „оригиналния продукт“ се добавя „или алтернативни изследвания на тези данни“.

3. В ал. 8, изречение първо думата „предлагането“ се заменя с „пускането“.

§ 13. В чл. 15ж се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „паралелен внос“ се заменят с „паралелна търговия“.

2. В ал. 2:

а) точка 2 се изменя така:

„2. оригинален етикет и инструкции за употреба с превод на български език на продукта за растителна защита в държавата – членка на Европейския съюз, от която се осъществява паралелна търговия, и проект на етикет за Република България, който съдържа задължително означение, че продуктът е паралелно търгуван;“

б) в т. 3 думата „квитанция“ се заменя с „документ“.

3. Създава се нова ал. 3:

„(3) Българската агенция по безопасност на храните може да поиска от заявителя мостра от продукта, който се заявява за паралелна търговия.“

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:

„(4) Лицата по чл. 15а, ал. 7 и 8 извършват оценка на идентичността на заявения продукт за растителна защита с разрешения в страната продукт, която представят в Съвета по продуктите за растителна защита в срок до два месеца от получаване на документацията по ал. 2. Един продукт за растителна защита се смята за идентичен с вече разрешения в страната, когато:

1. е произведен от същия производител, от свързано с производителя предприятие или по лиценз в съответствие със същия производствен процес;

2. е идентичен по спецификация и съдържание на активни вещества, както и по вида формулация;

3. е същият или еквивалентен по наличие на коформуланти и по размер, материал и форма на опаковката с оглед на потенциалното отрицателно въздействие върху безопасността на продукта по отношение на здравето на хората или на животните, или за околната среда.“

5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея в текста преди т. 1 думите „паралелен внос“ се заменят с „паралелна търговия“.

6. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

7. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „паралелен внос“ се заменят с „паралелна търговия“.

8. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.

9. Досегашната ал. 8 става ал. 9.

§ 14. В чл. 15з се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 3, буква „б“ след думите „свойства на“ се добавя „активните вещества и“;

б) в т. 4 след думата „характеристики“ се добавя „и поведение в околната среда“;

в) в т. 6 думата „квитанция“ се заменя с „документ“.

2. В ал. 3, изречение първо думата „предлагането“ се заменя с „пускането“.

§ 15. В чл. 15л се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думата „предлагане“ се заменя с „пускане“.

2. В ал. 2:

а) в т. 1 след думата „идентичност“ се добавя „или еквивалентност“;

б) в т. 2 думата „квитанция“ се заменя с „документ“.

3. В ал. 4 навсякъде след думата „идентичност“ се добавя „или еквивалентност“.

4. В ал. 5:

а) в текста преди т. 1 след думата „идентичност“ се добавя „или еквивалентност“;

б) в т. 3 думата „квитанция“ се заменя с „документ“.

5. В ал. 11 след думата „идентичност“ се добавя „или еквивалентност“.

6. В ал. 12, т. 3 след думата „идентичност“ се добавя „или еквивалентност“.

§ 16. В чл. 15н се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 3:

„3. когато се дават последващи търговски наименования на разрешен продукт за растителна защита.“

2. В ал. 2 след думите „т. 2“ се добавя „и 3“.

§ 17. В чл. 15п се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2, т. 2 след думата „идентичност“ се добавя „или еквивалентност“.

2. Създава се нова ал. 4:

„(4) В случаите по ал. 3 притежателят на удостоверението представя в Българската агенция по безопасност на храните:

1. заявление по чл. 15в, ал. 1;

2. данни за промяната, чиято форма, съдържание и срок за оценка се определят с наредбата по чл. 14, ал. 5; оценката на данните се извършва от лицата по чл. 15а, ал. 7 и 8;

3. документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 3.“

3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

§ 18. В чл. 16, ал. 1 думите „еднократен внос и употреба на определени количества неразрешен продукт за растителна защита“ се заменят с „пускането на пазара на определени количества продукт за растителна защита за ограничена и контролирана употреба“.

§ 19. В чл. 16а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „Българската агенция по безопасност на храните“ се добавя „издава разрешение и“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) За издаване на разрешение по ал. 1 в Българската агенция по безопасност на храните се подават:

1. заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните;

2. информационен лист за безопасност на продукт за растителна защита на български език съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикалите, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията;

3. документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 3.“

3. Създават се ал. 3, 4 и 5:

„(3) В 14-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 2 изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешение за изпитване с научноизследователска или експериментална цел по образец, определен с наредбата по чл. 19, ал. 4, или прави мотивиран отказ.

(4) Разрешението по ал. 3 се издава за срок една година.

(5) Отказът по ал. 3 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

§ 20. Създава се чл. 16б:

„Чл. 16б. Изпитвания с неразрешени продукти за растителна защита с научноизследователска и експериментална цел се извършват при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 19, ал. 4.“

§ 21. В чл. 18 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „вноса, търговията и употребата в страната на продукти за растителна защита по отношение на формулацията, етикетирането, съдържанието на етикетите и тяхното съответствие с продукта за растителна защита“ се заменят с „производството, преопаковането, съхранението, пускането на пазара и употребата в страната на продукти за растителна защита по отношение на формулацията, етикетирането, съдържанието на етикетите и съответствието им с показателите, одобрени при разрешаването им“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Забраняват се пускането на пазара и употребата на неразрешени или негодни продукти за растителна защита.“

§ 22. Създава се чл. 18а:

„Чл. 18а. (1) Kогато се установи, че продукти за растителна защита са неразрешени, негодни или с доказано несъответствие по отношение на физични и/или химични свойства, контролните органи на Българската агенция по безопасност на храните ги спират от продажба и употреба и разпореждат за сметка на собственика:

1. да бъдат изнесени от територията на страната;

2. да бъдат унищожени съгласно Закона за управление на отпадъците.

(2) Мерките по ал. 1 се прилагат с предписания, екземпляр от които се връчва на собственика или на негов представител.

(3) Индивидуалните административни актове по ал. 2 могат да се обжалват пред директора на съответната областна дирекция по безопасност на храните по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.

(4) При установяване на нарушение и прилагане на мярка по ал. 1 контролните органи незабавно уведомяват изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, който въз основа на констатациите може да издаде заповед за незабавно преустановяване пускането на пазара и употребата на определена партида от продукт за растителна защита, като разпорежда на притежателя на удостоверението за разрешаване на продукта в срок не по-дълъг от един месец да изтегли партидата от пазара. Заповедта задължително съдържа разпореждане за изнасяне на партидата от територията на страната или за унищожаването й съгласно Закона за управление на отпадъците.

(5) Заповедта по ал. 4 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.

(6) Съгласно сроковете, определени в актовете по ал. 1 и 4, собственикът или притежателят на удостоверението представя в Българската агенция по безопасност на храните писмени доказателства за изпълнението на приложените мерки.“

§ 23. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думата „предлагане“ се заменя с „пускане“.

2. В ал. 3, изречение първо след думите „изискванията на“ се добавя „Добрата експериментална практика и“.

§ 24. В чл. 22 се създава изречение второ: „Забранява се рекламата на неразрешен продукт за растителна защита.“

§ 25. Член 23 се изменя така:

„Чл. 23. (1) Търговията на едро или дребно на продукти за растителна защита, дейностите по преопаковане на продукти за растителна защита и извършване на фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители се осъществяват от лица, които притежават разрешение, издадено от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.

(2) Разрешението се издава за срок 5 години и не може да се преотстъпва на друго лице.

(3) За получаване на разрешение по ал. 1 лицата трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон и да притежават висше агрономическо образование или сключен договор с лице, притежаващо такова, а в случаите при извършване на фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители – и завършен курс за фумигация във висше училище или научноизследователски институт по програма, одобрена от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.

(4) За осъществяване на дейностите по ал. 1 лицата трябва да разполагат с обекти съгласно изискванията, определени с наредбите по чл. 23в и 23г, както следва:

1. за търговия на едро – склад;

2. за търговия на дребно – селскостопанска аптека;

3. за преопаковане – цех за преопаковане;

4. за фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители – складово помещение (клетка).

(5) За получаване на разрешение по ал. 1 лицата подават до директора на съответната областна дирекция по безопасност на храните заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.

(6) Към заявлението по ал. 5 се прилагат и заверени копия от следните документи:

1. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) на търговеца;

2. диплома за висше агрономическо образование на лицето или договор с лице, притежаващо такова;

3. удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

4. документ за собственост или право на ползване на обекта, в който ще се осъществява дейността;

5. документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, със съответното му предназначение, отговарящо за заявената дейност, издадено по реда на Закона за устройство на територията;

6. списък на техниката за преопаковане – в случаите на ал. 4, т. 3;

7. удостоверение за завършен курс за фумигация на лицето – в случаите на ал. 4, т. 4;

8. документ за платена такса за обработка на документи и издаване на становище съгласно тарифата по чл. 3.

(7) Лицата, които работят в селскостопанските аптеки като продавач-консултанти, трябва да притежават висше агрономическо образование или средно професионално образование в областта на растениевъдството.

(8) Лицата, които извършват преопаковане на продукти за растителна защита, трябва да притежават писмено разрешение за преопаковане от производителя на продукта за растителна защита или от упълномощен негов представител. Разрешението трябва да съдържа наименованието на производителя, продуктите и срока, за които производителят дава разрешение за преопаковане. При започване на дейността копие от разрешението се представя в съответната областна дирекция по безопасност на храните.

(9) Специфичните изисквания при извършване на фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.“

§ 26. В чл. 23а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „ал. 3 – 5“ се заменят с „ал. 5 и 6“.

2. В ал. 3 думите „директорът на областната дирекция по безопасност на храните дава писмено становище и изпраща документите в Българската агенция по безопасност на храните“ се заменят със „се извършва проверка на обекта и се изготвя писмено становище“.

3. В ал. 4 думите „В едномесечен срок от получаване на документите и становището по ал. 3 в Българската агенция по безопасност на храните“ се заменят с „В 14-дневен срок от изготвяне на становището“.

4. В ал. 5 след думите „чл. 3“ се добавя „като размерът й се определя в зависимост от броя на обектите, в които ще се осъществява дейността“.

5. Създават се ал. 7, 8 и 9:

„(7) В Българската агенция по безопасност на храните се създава и поддържа регистър на издадените разрешения, съответно на направените откази по чл. 23 и отнетите разрешения по чл. 23б, който съдържа:

1. вид, номер и дата на разрешението;

2. име, съответно фирма, и единния идентификационен код или код по БУЛСТАТ на търговеца;

3. седалище и адрес на управление и представител на търговеца;

4. вид и адрес на обекта/обектите (склад, селскостопанска аптека, цех за преопаковане, складово помещение (клетка);

5. име на лицето/лицата, осъществяващо/осъществяващи дейността в обекта;

6. име на производител и име на продукт/продукти за растителна защита и срок при разрешение за преопаковане;

7. промени във вписаните обстоятелства;

8. номер и дата на отказ за издаване на разрешение;

9. номер и дата на заповед за отнемане на разрешение.

(8) Регистърът се публикува на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните и се актуализира при всяка промяна.

(9) Притежателят на разрешението по чл. 23 е длъжен да уведоми съответната областна дирекция по безопасност на храните за всички промени във вписаните обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.“

§ 27. В чл. 23б, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 след думата „съдържание“ се добавя „или когато се установи търговия на неразрешени продукти за растителна защита“.

2. Създава се нова т. 3:

„3. за срок 6 месеца – когато се установи преопаковане на продукти за растителна защита без необходимото разрешение по чл. 23, ал. 8;“.

3. Създава се т. 4:

„4. за срок три месеца – когато се установи търговия на продукти за растителна защита от лице, което не притежава необходимото образование съгласно чл. 23, ал. 7;“.

4. Досегашната т. 3 става т. 5.

§ 28. В чл. 23в думата „предлагането“ се заменя с „пускането“ и след думата „ред“ се добавя „и начин“.

§ 29. В чл. 24б се създава ал. 4:

„(4) Извън случаите по ал. 1 регистрацията се прекратява по искане на притежателя й.“

§ 30. Член 24в се изменя така:

„Чл. 24в. (1) На регистрация не подлежат:

1. неорганични торове, притежаващи идентификационна маркировка „ЕО ТОР“;

2. отпадъчни продукти и утайки от пречистването на отпадъчни води;

3. вторични земеделски или неземеделски продукти или продукти с естествен произход, дори и смесени помежду си, получени без химична обработка.

(2) Маркировка „ЕО ТОР“ се поставя само в случаите, когато са изпълнени изискванията на Регламент (ЕО) № 2003/2003.“

§ 31. Член 24г се изменя така:

„Чл. 24г. При пускане на пазара всяка партида продукти по чл. 24а, ал. 1 се придружава от сертификат за качество.“

§ 32. В чл. 24д се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „за съответствие на“ се заменят с „върху“ и след думата „субстрати“ се добавя „и контролът за спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 2003/2003“.

2. В ал. 2:

а) в изречение първо думите „се взема“ се заменят с „може да се вземе“;

б) изречение второ се заличава.

3. Създава се нова ал. 3:

„(3) EО торовете се изпитват в нотифицирана по чл. 30 от Регламент (ЕО) № 2003/2003 лаборатория. Лабораториите, установени на територията на Република България, които желаят да бъдат одобрени и нотифицирани в съответствие с чл. 30 от Регламент (ЕО) № 2003/2003, подават заявление в Българската агенция по безопасност на храните, придружено от копие от сертификат за акредитация, в чийто обхват е включено изпитване за съответствие на ЕО торовете по показатели и методи, посочени в Регламент (ЕО) № 2003/2003.“

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:

„(4) Българската агенция по безопасност на храните нотифицира пред Европейската комисия списъка на одобрените лаборатории на територията на Република България по смисъла на чл. 30 от Регламент (ЕО) № 2003/2003.“

5. Създават се ал. 5, 6, 7, 8, 9 и 10:

„(5) Когато се установи, че партида торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати са нерегистрирани, негодни за употреба или несъответстващи на обявеното в придружаващата документация или етикета, контролните органи на Българската агенция по безопасност на храните ги спират от продажба и употреба и разпореждат:

1. да бъдат изнесени от територията на страната за сметка на собственика;

2. да бъдат преработени от производителя до достигане на обявените показатели;

3. да бъдат унищожени за сметка на собственика, ако продуктът е опасен за здравето на хората, животните или околната среда.

(6) Мерките по ал. 5 се прилагат с предписания, екземпляр от които се връчва на собственика или на негов представител.

(7) Индивидуалните административни актове по ал. 6 могат да се обжалват пред директора на съответната областна дирекция по безопасност на храните по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.

(8) При установяване на нарушение и прилагане на мярка по ал. 5 контролните органи незабавно уведомяват изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, който въз основа на констатациите може да издаде заповед за незабавно преустановяване пускането на пазара и употребата на определена партида от продуктите, като разпорежда на лицето, което я е пуснало на пазара, изтеглянето й в срок не по-дълъг от един месец. Заповедта задължително съдържа разпореждане за изнасяне на партидата от територията на страната, преработването й до достигане на обявените показатели или ако представлява опасност за здравето на хората, животните или околната среда, за унищожаването й съгласно Закона за управление на отпадъците.

(9) Заповедта по ал. 8 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.

(10) Съгласно сроковете, определени в актовете по ал. 5 и 8, собственикът или лицето, пуснало продуктите на пазара, представя в Българската агенция по безопасност на храните писмени доказателства за изпълнението на приложените мерки.“

§ 33. В чл. 24е се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 след думата „опаковките“ се поставя запетая, а думите „или етикетите“ се заменят с „етикетите и придружаващите документи“;

б) в т. 6 думата „предлага“ се заменя с „пуска“.

2. Алинея 5 се отменя.

§ 34. В чл. 24ж се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея се създава изречение второ: „Производителят/вносителят е длъжен да поддържа документация за произхода на продуктите за целия период, през който ги пуска на пазара, и две години след това.“

2. Създават се ал. 2 и 3:

„(2) При пускане на пазара на амониево-нитратни торове с високо съдържание на азот всяка партида от тях се придружава със сертификат за устойчивост на детонация, издаден до три месеца преди пускането им на пазара. Производителят/вносителят е длъжен да представи в Българската агенция по безопасност на храните резултатите от изпитването най-малко 5 дни преди пускането на продукта на пазара.

(3) Амониево-нитратни торове с високо съдържание на азот се предлагат на краен потребител само опаковани.“

§ 35. В чл. 25 се създава ал. 5:

„(5) Фитосанитарният контрол на вноса на местата, различни от граничните контролно-пропускателни пунктове, се осъществява при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и храните.“

§ 36. В чл. 26 след думите „разрешение на“ се добавя „фитосанитарните“, а думата „инспекторите“ се заменя с „инспектори“.

§ 37. В чл. 28 след думата „през“ се добавя „утвърдени от министъра на земеделието и храните гранични инспекционни фитосанитарни пунктове, разположени на“.

§ 38. В чл. 33 ал. 2 се изменя така:

„(2) По искане от износителите на растения и растителни продукти Министерството на земеделието и храните и Министерството на здравеопазването издават сертификат за наличие на химични и биологични замърсители.“

§ 39. Член 36 се изменя така:

„Чл. 36. На пазара се пуска техника за растителна защита, отговаряща на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и на наредбите по прилагането му.“

§ 40. В чл. 37, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:

„1. контролира изпитването и сертифицирането на новата техника за растителна защита и торене;“.

2. В т. 5 думите „и текущ“ се заличават, а след думата „контрол“ се добавя „и функционални технически прегледи“.

§ 41. В чл. 39 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 думите „600 лв. до 900 лв.“ се заменят с „1800 до 3600 лв.“;

б) точки 5 и 6 се изменят така:

„5. пуска на пазара, съхранява, преопакова или употребява неразрешени или негодни за употреба продукти за растителна защита;

6. пуска на пазара или употребява нерегистрирани, негодни за употреба или несъответстващи на обявеното в придружаващата документация и/или етикета торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати;“

в) в т. 7 думата „предлага“ се заменя с „пуска на пазара, съхранява, преопакова“;

г) точка 9 се отменя.

2. В ал. 2 думите „юридическите лица“ се заменят с „едноличните търговци и юридическите лица“, а думите „900 лв. до 1200 лв.“ се заменят с „2700 до 4800 лв.“.

§ 42. Създава се чл. 39а:

„Чл. 39а. (1) Наказва се с глоба от 1800 до 3600 лв., ако деянието не съставлява престъп­ление, физическо лице, което:

1. постави маркировка „ЕО ТОР“ на продукт, който не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 2003/2003;

2. не спази изискванията за задължително обявяване съдържанието на хранителни елементи по чл. 6 от Регламент (ЕО) № 2003/2003;

3. не изпълни задълженията по чл. 8 от Регламент (ЕО) № 2003/2003 за поддържане и предоставяне на документация за проследимост и произход на торовете;

4. наруши изискванията за идентификация, маркировка, етикетиране и опаковане по чл. 7, 9, 10, 11 и 12 от Регламент (ЕО) № 2003/2003;

5. наруши изискванията на чл. 13 от Регламент (ЕО) № 2003/2003 по отношение на допустимите отклонения;

6. не изпълни изискванията за водене и предоставяне на документация по чл. 26 от Регламент (ЕО) № 2003/2003;

7. не изпълни изискванията на чл. 24ж, ал. 2 и чл. 27 от Регламент (ЕО) № 2003/2003;

8. наруши разпоредбите на чл. 24ж, ал. 3 за задължителното опаковане на амониево-нитратните торове.

(2) За нарушенията по ал. 1 на едноличните търговци и юридическите лица се налагат имуществени санкции в размер от 2700 лв. до 4800 лв.“

§ 43. В чл. 40 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „360 лв. до 600 лв.“ се заменят с „1000 до 2400 лв.“ и думите „чл. 8, 9, 24е, 24з и 26“ се заменят с „чл. 8, 9, чл. 17, ал. 1 и 4, чл. 24е, 24з и 26“.

2. В ал. 2 думите „юридическите лица“ се заменят с „едноличните търговци и юридичес­ките лица“ и думите „660 лв. до 900 лв.“ се заменят с „1900 до 3600 лв.“.

§ 44. В чл. 41 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „600 лв. до 900 лв.“ се заменят с „1800 до 3600 лв.“.

2. В ал. 2 думите „юридическите лица“ се заменят с „едноличните търговци и юридичес­ките лица“, а думите „900 лв. до 1200 лв.“ се заменят с „2700 до 4800 лв.“.

§ 45. В чл. 42 думите „180 лв. до 300 лв.“ се заменят с „600 до 1200 лв.“.

§ 46. Създава се чл. 42а:

„Чл. 42а. (1) Наказва се с глоба от 1800 до 3600 лв., ако деянието не съставлява престъпление, физическо лице, което наруши и/или не изпълни предписание на контролните органи на Българската агенция по безопасност на храните, издадено във връзка със служебните задължения в качеството им на длъжностни лица.

(2) За нарушения по ал. 1 на едноличните търговци и юридическите лица се налагат имуществени санкции в размер от 2700 до 4800 лв.“

§ 47. В чл. 43 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „480 лв. до 600 лв.“ се заменят с „1500 до 2400 лв.“.

2. В ал. 2 думите „юридическите лица“ се заменят с „едноличните търговци и юридичес­ките лица“ и думите „780 лв. до 900 лв.“ се заменят с „2400 до 3600 лв.“.

§ 48. В чл. 44 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Наказва се с глоба от 1500 до 4800 лв., ако деянието не съставлява престъпление, физическо лице, което пуска на пазара, съхранява, преопакова без необходимото разрешение продукти за растителна защита, предназначени за продажба, или извършва фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители без необходимото разрешение.“

2. В ал. 2 думите „юридическите лица“ се заменят с „едноличните търговци и юридичес­ките лица“ и думите „1200 лв. до 1500 лв.“ се заменят с „3600 до 6000 лв.“.

§ 49. Създава се чл. 44а:

„Чл. 44а. (1) Наказва се с глоба от 500 до 1000 лв., ако деянието не съставлява престъпление, физическо лице, което изпитва с научноизследователска и експериментална цел неразрешени продукти за растителна защита без необходимото разрешение по чл. 16а, ал. 1.

(2) За нарушения по ал. 1 на едноличните търговци и юридическите лица се налагат имуществени санкции от 1000 до 2000 лв.“

§ 50. В чл. 45 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „180 лв. до 420 лв.“ се заменят с „600 до 1600 лв.“.

2. В ал. 2 думите „юридическите лица“ се заменят с „едноличните търговци и юридическите лица“ и думите „600 лв. до 900 лв.“ се заменят с „1800 до 3600 лв.“.

§ 51. Създават се чл. 46а и 46б:

„Чл. 46а. За нарушения на този закон извън посочените в тази глава виновните физически лица се наказват с глоба от 100 до 500 лв., а едноличните търговци и юридическите лица – с имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв.

Чл. 46б. За нарушение на наредбите и другите нормативни актове по прилагането на този закон, за които не са предвидени санкции по тази глава, на виновните физически лица се налага глоба от 50 до 250 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция в размер от 250 до 750 лв.“

§ 52. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 25 думата „предлага“ се заменя с „пуска“.

2. В т. 32 думата „предлага“ се заменя с „пуска“.

3. Точка 35 се изменя така:

„35. „Паралелна търговия на продукти за растителна защита“ е пускане на пазара в Република България на продукт за растителна защита, който е идентичен на продукта за растителна защита, вече разрешен в страната.“

4. В т. 36 след думите „качество по“ се добавя „Добрата експериментална практика и“.

5. В т. 37 думата „предлагане“ се заменя с „пускане“.

6. Точка 38 се изменя така:

„38. „Оригинален продукт за растителна защита“ е продукт за растителна защита, заявен за разрешаване, който съдържа активно вещество, чийто производител го е заявил или е участвал при заявяването му за включване в списъка на активните вещества, разрешени за Европейския съюз.“

7. Точка 40 се изменя така:

„40. „Пускане на пазара“ е всяка доставка, независимо дали срещу заплащане или безвъзмездно, която не е предназначена за складиране, последвано от експедиция извън територията на Република България. Съхраняването за целите на доставка се смята за пускане на пазара. Вносът на територията на Република България се смята за пускане на пазара.“

8. В т. 41 след думите „принципите на“ се добавя „Добрата експериментална практика и“.

9. В т. 43 след думата „производители“ се добавя „или културите са широко разпространени, но употребата се налага, за да се отговори на извънредна необходимост“.

10. Създават се т. 53 – 63:

„53. Амониево-нитратни торове с високо съдържание на азот“ са еднокомпонентни или сложни торове на базата на амониев нитрат, съдържащи повече от 28 на сто от масата на азот по отношение на амониевия нитрат.

54. „Добра експериментална практика“ е система от основни правила за организиране на опити при полски условия, която осигурява провеждането, отчитането, записването, оценката и тълкуването на опитите да се извършват така, че резултатите от тях да са в съответствие с разпоредбите на насоки 181 и 152 на Европейската и средиземноморска организация за растителна защита (EPPO).

55. „Еквивалентност“ е определянето на подобието на химическия състав, представляван от различните източници на технически материали. В случай че новият източник представлява подобна или по-малка опасност в сравнение с еталонния източник, новият източник може да се смята за еквивалентен на еталонния източник.

56. „Коформулант“ е неактивно съединение, различно от активната съставка, добавено в продукт за растителна защита.

57. „Негодни продукти за растителна защита и торове“ са продукти с изтекъл срок на годност и/или с променени физични и химични свойства.

58. „Партида“ по смисъла на глава втора, раздел V е определено количество торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, опаковани или в насипно състояние, което е еднородно по отношение на вид, състав, качество, наименование, място на произход и лице, което ги е пакетирало, придружавани от един и същ търговски документ или документ за качество.

59. „Поведение в околната среда на продукта за растителна защита“ е въздействието на продуктите върху компонентите на околната среда и възможността при условията на тяхната употреба да попаднат в почвите, да замърсят подземните и повърхностните води и да се разпространят във въздуха.

60. „Търговия на дребно с продукти за растителна защита“ са всички дейности по придобиване, доставка, съхраняване в наличност с цел продажба или продажба на продукти за растителна защита в селскостопански аптеки на краен потребител.

61. „Търговия на едро с продукти за растителна защита“ са всички дейности, състоящи се от покупко-продажба, придобиване, внос, доставяне, съхраняване, снабдяване или износ на продукти за растителна защита, с изключение на търговията на дребно с продукти за растителна защита.

62. „Фитосанитарни инспектори“ са експерти, притежаващи необходимата квалификация за извършване на фитосанитарен контрол, назначени за това.

63. „Фумигация“ е метод за унищожаване на вредители, основан на използване на газове, в херметично затворени пространства.“

§ 53. В останалите текстове на закона думите „предлагане на пазара“, „предлагането на пазара“ и „предлагат“ се заменят съответно с „пускане на пазара“, „пускането на пазара“ и „пускат“.

Заключителна разпоредба

§ 54. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 23 март 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

3891